Kommunfullmäktiges möte 2012-10-25

Kommunfullmäktiges möte 2012-10-25

Torsdagen den 25 oktober sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat rapport från Beredningen för skola och utbildningen och en workshop arrangerad av Beredningen för infrastruktur och boende. 

Här kan du läsa korta referat av de olika ärenden som kommunfullmäktige behandlade samt lyssna till ledamöternas inlägg och diskussioner. För att lyssna klickar du på länken under rubriken Debatt efter respektive ärende.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.  
Klicka här för att läsa handlingarna >>
 
OBS! Protokollet är ännu inte justerat och därför kan beslut komma se annorlunda ut. 

Innehållsförteckning

1 Anmälan av nya motioner 2012  
2 Anmälan av nya interpellationer 2012  
3 Anmälan av nya enkla frågor 2012  
4 Val av ledamöter till kommunfullmäktiges presidium 2010-11-01 --2014-10-31  
5 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen 2011-01-01 till 2014-12-31  

6

Workshop - målbilder för översiktsplan

 
7 Ny teknik ger nytt skolupplägg?  
8 Interpellation om samhällsplanering i Tollered  
9 Interpellation om miljöarbete  
10 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2013  
11 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens övergripande styrning, uppföljning och kontroll

 

12 Tilläggsanslag med anledning av läraravtalen  
13 Kommunens översiktsplan (ÖP), aktualitetsförklaring

 

14 Avtal om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i västsverige, KOLV

 

 

1. Anmälan av nya motioner 2012

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om vår tätortsnära natur
  • Motion om utvärdering av utmaningsrätten
  • Motion om utmaningsrätt
  • Motion om att jämställdhetsanpassa upphandlingspolicyn
  • Motion om att utreda avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen

 

2. Anmälan av nya interpellationer 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om ekonomiskt bistånd
  • Interpellation om protokollen på kommunens hemsida
  • Interpellation om utmaningsrätten
  • Interpellation om Vision 2025
  • Interpellation om allmänna handlingar

 

3. Anmälan av nya enkla frågor 2012

Beslut

Inga nya enkla frågor har inkommi 

 

4. Val av ledamöter till kommunfullmäktiges presidium 2010-11-01 --2014-10-31

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ordförande och 1e vice ordförande till Lerums kommunfullmäktige till 2014-10-31 enligt nedan:

Ingvar Frid (FP) ordförande

Birger Rosén (M) 1e vice ordförande

 

5. Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen 2011-01-01 till 2014-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot och ersättare till Lerums kommunstyrelse till 2014-12-31 enligt nedan:

Per-Anders Broman (M) ledamot

Jeanette Andersson (M) 1e ersättar

 

6. Workshop - målbilder för översiktsplan

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

 

7. Ny teknik ger nytt skolupplägg?Beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inarbeta beredningens förslag till prioriteringar i sin planering för skolan samt att återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2013 

 

8. Interpellation om samhällsplanering i Tollered

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad
 

9. Interpellation om miljöarbete

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.

 

10. Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till kommunfullmäktiges sammanträdestider 2013.

 

11. Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens övergripande styrning, uppföljning och kontroll

Beslut

Kommunfullmäktige noterar att kommunfullmäktige tagit revisionens rapport Granskning av kommunstyrelsens övergripande styrning, uppföljning och kontroll och översänder den till kommunstyrelsen för beredningen.

 

12. Tilläggsanslag med anledning av läraravtalen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen 4,8 miljoner kronor i tilläggsanslag för löneökningar 2012 samt att finansiering av tilläggsanslaget sker genom minskning av eget kapital.

 

13. Kommunens översiktsplan (ÖP), aktualitetsförklaring

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att aktualitetspröva gällande översiktsplan, Lerums framtidsplan ÖP 2008.

 

14. Avtal om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i västsverige, KOLV

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga avtalet inom projektet Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige (KOLV) i enlighet med bifogade avtalshandlinga.