Kommunfullmäktiges möte 2013-01-24

Torsdagen den 24 januari 2013 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland annat årsplanen för kommunfullmäktiges beredningar, interpellation om konsumtomten och motion om ökad återanvändning.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1 Meddelande om ny ledamot och ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014  
2 Godkännande av avsägelse kommunfullmäktige  
3 Anmälan av nya motioner 2013  
4 Anmälan av nya interpellationer 2013  
5 Anmälan av nya enkla frågor 2013  

6

Val av ledamot i Beredningen för kultur och fritid samt nämndeman i Alingsås tingsrätt

 
7 Floda 3:361 köp av fastighet  
8 Interpellation om hantering av byggnation på konsumtomten  
9 Årsplan 2013 för kommunfullmäktige och dess beredningsorgan  
10 Vision 2025: uppföljning 2012  
11 Revisionsrapport - Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat

 

12 Revisionsrapport - Granskning av implementering och efterlevnad av riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen  
13  Motion om att öka återanvändningen

 

   

 

1. Meddelande om ny ledamot och ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Frid (FP) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat ny ersättare efter Magnus Svensson (M); ersättare Ali Ahmady (M) samt ny ledamot och ersättare efter Anna Bergendahl (V); ledamot Anette Holgersson (V) och ersättare Olof Ask (V) för tiden till 2014-10-31.

 

2. Godkännande av avsägelse kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sofia Jeryds (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna för återstoden av mandatperiode.

 

3. Anmälan av nya motioner 2013

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

  • Motion om sommarjobb för ungdomar

 

4. Anmälan av nya interpellationer 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om Interpellation om KFUM-ranking
  • Interpellation om tillgänglighet i skolan

 

5. Anmälan av nya enkla frågor 2013

Beslut

Inga nya enkla frågor har inkommit.

 

6. Val av ledamot i Beredningen för kultur och fritid samt nämndeman i Alingsås tingsrätt

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till Beredningen för kultur och fritid samt nämndeman till Alingsås tingsrätt för tiden till 2014-10-31 enligt nedan:

Linda Sultanovic (S) ledamot i Beredningen för kultur och fritid

Anneli Rhedin (M) nämndeman i Alingsås tingsrätt

  

7. Floda 3:361 köp av fastighet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Floda 3:361 och förslag till förlikningsavtal med ägaren till fastigheten.

 

8. Interpellation om hantering av byggnation på konsumtomtenn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. 

 

9. Årsplan 2013 för kommunfullmäktige och dess beredningsorgan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Årsplan 2013 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar.
 

10. Vision 2025: uppföljning 2012

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen 

11. Revisionsrapport - Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat

Beslut

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat.

Vidare beslutar kommunfullmäktige översända svaret till revisionen

ommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av implementering och efterlevnad av riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen

Vidare beslutar kommunfullmäktige översända svaret till revisionen.

 

12. Revisionsrapport - Granskning av implementering och efterlevnad av riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen.

Beslut

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av implementering och efterlevnad av riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen

Vidare beslutar kommunfullmäktige översända svaret till revisionen.

 

13. Motion om att öka återanvändningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad