Kommunfullmäktiges möte 2013-03-21

Torsdagen den 21 mars 2013 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland annat en allmänpolitisk debatt om välfärdens utmaningar.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1 Meddelande om ny ersättare kommunfullmäktige

2 Godkännande avsägelse

3 Anmälan av nya motioner 2013

4 Anmälan av nya interpellationer 2013

5 Anmälan av nya enkla frågor 2013

6 Valärenden

7 Interpellation om KFUM:s ranking av Sveriges ungdomskommuner

8 Interpellation om Sveriges Ekokommuner ställd av Dennis Jeryd (S)

9 Rapport omvärld 2012 - långtidsperspektiv för budget 2014

10 Allmänpolitisk debatt - Framtidens prioriteringar

11 Motion om vegetariska dagar

12 Upphävande av del av detaljplan (LD 128) för fastigheten Hunstugan 1:119 med flera, Vattenfallsbyn, samt del av stadsplan (LS27) för Stenkullens industriområde, södra delen

13 Väg 1940, omläggning av Stenkullenvägen se även KS12.143

14 Revisionsrapport - Granskning av uppföljning av LSS-platser och personlig assistans

15 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2012

16 Omstrukturering av Renova AB

17 Ändring av bolagsordning Kungälvs Transporttjänst AB

18 Ändring av bolagsordning Fastighets AB Rödingen

19 Ändring av bolagsordning Gryaab AB

 

1 Meddelande om ny ersättare kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Frid (FP) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat ny ersättare efter Sofia Jeryd (S); ersättare Peter Glader (S) för tiden till 2014-10-31.

 

2 Godkännande avsägelse

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Peter Gladers (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden.

 

3 Anmälan av nya motioner 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

  • • Motion om begravningsverksamhet ingiven av Anna-Lena Mellquist (S)
  • • Motion om lerumsnabben ingiven av Dennis Jeryd (S)

  

4 Anmälan av nya interpellationer 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellation får ställas:

  • • Interpellation om hästnära bostäder vid Kålkulla ställd av Dennis Jeryd (S)

 

5 Anmälan av nya enkla frågor 2013

Beslut

Inga enkla frågor har inkommit.

 

6 Valärenden

Beslut

Inga valärenden är aktuella.

 

7 Interpellation om KFUM:s ranking av Sveriges ungdomskommuner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen.

 

8 Interpellation om Sveriges Ekokommuner ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.

 

9 Rapport omvärld 2012 - långtidsperspektiv för budget 2014

Beslut

Kommunfullmäktige noterar Rapport omvärld 2012.

 

10 Allmänpolitisk debatt - Framtidens prioriteringar

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

 

11 Motion om vegetariska dagar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

 

12 Upphävande av del av detaljplan (LD 128) för fastigheten Hunstugan 1:119 med flera, Vattenfallsbyn, samt del av stadsplan (LS27) för Stenkullens industriområde, södra delen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta upphävande av del av detaljplan (LD 128) för fastigheten Hunstugan 1:119 med flera, Vattenfallsbyn samt del av stadsplan (LS 27) för Stenkullens industriområde, södra delen.

 

13 Väg 1940, omläggning av Stenkullenvägen se även KS12.143

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att begära att Trafikverkets planprövningsenhet fastställer arbetsplan för "Väg 1940, omläggning av Stenkullenvägen".

 

14 Revisionsrapport - Granskning av uppföljning av LSS-platser och personlig assistans

Beslut

Kommunfullmäktige noterar att kommunfullmäktige tagit del av revisionsrapporten Granskning av uppföljning av LSS-platser och personlig assistans och översänder den till kommunstyrelsen för beredning.

 

15 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2012

Beslut

Kommunfullmäktige noterar uppföljningen.

 

16 Omstrukturering av Renova AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår ur dagordningen.

 

17 Ändring av bolagsordning Kungälvs Transporttjänst AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår ur dagordningen.

 

18 Ändring av bolagsordning Fastighets AB Rödingen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår ur dagordningen.

 

19 Ändring av bolagsordning Gryaab AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår ur dagordningen.