Kommunfullmäktiges möte 2013-04-25

Torsdagen den 25 april 2013 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland annat Årsredovisning 2012.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

 

1  Meddelande om ny ersättare kommunfullmäktige

2  Godkännande avsägelse ersättare i kommunfullmäktige

3  Anmälan av nya motioner 2013

4  Anmälan av nya interpellationer 2013

5  Anmälan av nya enkla frågor 2013

6  Valärenden

7  Interpellation om hästnära bostäder vid Kålkulla ställd av Dennis Jeryd (S)

8  Interpellation om KFUM:s ranking av Sveriges ungdomskommuner

9  Allmänhetens frågestund

10 Årsredovisning 2012

11  Resultatreglering 2012

12  Årsredovisning 2012 för Lerum Energi AB och Lerum Fjärrvärme AB

13  KB Hedehem årsredovisning 2012

14  Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2012-12-31

15  Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2012

16 Granskningsrapport av Lerum energi och Lerum fjärrvärme 2012

17 Granskningsrapport KB Hedehem 2012

18 Revisionsberättelse för år 2012

19 Redovisning av motionsläget 2013

20 Motion om elförsörjning till kommunhuset i form av solceller eller vindkraftverk

21 Motion om kulturhus och kulturskola

22 Motion om utfasning av kommunens förmånsbilar

23 Revisionsrapport - Förstudie om kommunstyrelsens arbete med näringslivsfrågor

24 Revisionsrapport - Förstudie av kvalitetsuppföljning i förskolan

25 Granskning av Lerums Tennisklubbs verksamhet 2012

26 Revisionsrapport - Fördjupad uppföljning av 2010 års granskningar

27 Revisionsrapport - Löpande granskning 2012

 

1.  Meddelande om ny ersättare kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Frid (FP) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat ny ersättare efter Peter Glader (S); ersättare Anita Tornås (S) för tiden till 2014-10-31.

 

2. Godkännande avsägelse ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Anita Tornås (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden.

 

3. Anmälan av nya motioner 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner ställd av Rutger Fridholm (MP

 

4. Anmälan av nya interpellationer 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om Parasollen ställd av Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
  • Interpellation om ungas inflytande ställd av Christopher Hansson (C)

 

5. Anmälan av nya enkla frågor 2013

Beslut

Inga nya enkla frågor har inkommit

 

6. Valärenden

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till Beredningen för infrastruktur och boende för tiden till 2014-10-31 enligt nedan:

Inge Magnusson (S) ledamot

 

7. Interpellation om hästnära bostäder vid Kålkulla ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad

 

8. Interpellation om KFUM:s ranking av Sveriges ungdomskommuner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad

  

9. Allmänhetens frågestund

Beslut

Kommunfullmäktige noterar frågorna från allmänheten.

 

10. Årsredovisning 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2012. 

 

11. Resultatreglering 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna resultatreglering 2012.
 

12. Årsredovisning 2012 för Lerum Energi AB och Lerum Fjärrvärme AB

Beslut

Kommunfullmäktige noterar årsredovisningarna från Lerum Energi AB och Lerum Fjärrvärme AB 2012.

 

13. KB Hedehem årsredovisning 2012

Beslut

Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen från KB Hedehem 2012.

 

14. Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2012-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att revisionsrapporten Granskning av bokslut 2012-12-31 har överlämnats till kommunfullmäktige.

 

15. Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att revisionsrapporten - Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2012 har överlämnats till kommunfullmäktige

 

16. Granskningsrapport av Lerum energi och Lerum fjärrvärme 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att Granskningsrapport av Lerum energi och Lerum fjärrvärme 2012 har överlämnats till kommunfullmäktige

 

17. Granskningsrapport KB Hedehem 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att Granskningsrapport KB Hedehem 2012 har överlämnats till kommunfullmäktige.

 

18. Revisionsberättelse för år 2012

Beslut

Kommunfullmäktige anser liksom de förtroendevalda revisorerna att nämnderna och kommunstyrelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt varvid ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2012. Det antecknas till protokollet att kommunfullmäktiges ledamöter ej har deltagit i beslutet om ansvarsfrihet i styrelsen och respektive nämnd vederbörande är verksam i

 

19. Redovisning av motionsläget 2013

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

 

20. Motion om elförsörjning till kommunhuset i form av solceller eller vindkraftverk

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad.

 

21 Motion om kulturhus och kulturskola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

 

22 Motion om utfasning av kommunens förmånsbilar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

 

23 Revisionsrapport - Förstudie om kommunstyrelsens arbete med näringslivsfrågor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att Revisionsrapport - Förstudie om kommunstyrelsens arbete med näringslivsfrågor har överlämnats till kommunfullmäktige

 

24 Revisionsrapport - Förstudie av kvalitetsuppföljning i förskolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att Revisionsrapport - Förstudie av kvalitetsuppföljning i förskolan har överlämnats till kommunfullmäktige.

 

25 Granskning av Lerums Tennisklubbs verksamhet 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att Granskning av Lerums Tennisklubbs verksamhet 2012 har överlämnats till kommunfullmäktige.

 

26 Revisionsrapport - Fördjupad uppföljning av 2010 års granskningar

Beslut

Kommunfullmäktige noterar att kommunfullmäktige tagit del av revisionsrapporten Revisionsrapport - Fördjupad uppföljning av 2010 års granskningar och översänder den till kommunstyrelsen för beredning.

 

27 Revisionsrapport - Löpande granskning 2012

Beslut

 

 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Löpande granskning 2012.

 

Vidare beslutar kommunfullmäktige översända svaret till revisionen.