Kommunfullmäktiges möte 2013-05-23

Torsdagen den 23 maj 2013 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland annat Nya bolagshandlingar för Förbo AB och Uppdrag om bredbandsstrategi för Lerums kommun.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

 

1  Meddelande om ny ersättare kommunfullmäktige

2  Anmälan av nya motioner 2013

3  Anmälan av nya interpellationer 2013

4  Anmälan av nya enkla frågor 2013

5  Valärenden

6. Interpellation om Parasollen ställd av Gun Britt Delsvik Svensson (S)

7  Interpellation om genomförandet av beredningen för ungas inflytandes förslag ställd av Christopher Hansson (C) och Lerny Hermansson (C

8  Bredbandsstrategi för Lerums kommun

9  Val av ledamöter till beredningen för bredbandsstrategi

10 Motion om vår tätortsnära natur

11 Motion om whistleblowerfunktion

12  Nya bolagshandlingar för Förbo AB

 

1.  Meddelande om ny ersättare kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Frid (FP) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat ny ersättare efter Anita Tornås (S); ersättare Ralph Rosenlund (S) för tiden till 2014-10-31.

 

2. Anmälan av nya motioner 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

    • Interpellation om Frödings förskola ännu en gång ställd av Rutger Fridholm (MP)
    Interpellation om mottagande av nyanlända flyktingar ställd av Dennis Jeryd (S)

Kommunfullmäktige beslutar anta Uppdrag om bredbandsstrategi som tillägg till Årsplan 2013 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar.

  • Motion om bidrag till kulturföreningar ställd av Rutger Fridholm (MP)
  • Motion om planeringen av Lerums centrum ställd av Lennart Wassenius (C) och Rutger Fridholm (MP)
  • Motion om pensionssparande för framtiden ställd av Magnus Pettersson (V) och Daniel Eriksson (MP)
  • Motion om introduktionsanställningar inom vård ställd av Ann-Mari Törnell (C), Eva Andersson (C) och Lennart Wassenius (C)

 

3. Anmälan av nya interpellationer 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om Frödings förskola ännu en gång ställd av Rutger Fridholm (MP)
  • Interpellation om mottagande av nyanlända flyktingar ställd av Dennis Jeryd (S)

 

4. Anmälan av nya enkla frågor 2013

Beslut

Inga nya enkla frågor har inkommit

 

5. Valärenden

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till Beredningen för infrastruktur och boende för tiden till 2014-10-31 enligt nedan:

Ilinka Veljanovska Shöld (M) ledamot

 

6. Interpellation om Parasollen ställd av Gun Britt Delsvik Svensson (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad

 

7. Interpellation om genomförandet av beredningen för ungas inflytandes förslag ställd av Christopher Hansson (C) och Lerny Hermansson (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad

  

8. Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Uppdrag om bredbandsstrategi som tillägg till Årsplan 2013 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar.

 

9. Val av ledamöter till beredningen för bredbandsstrategi

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamöter och beredningsledare till Beredningen för bredbandsstrategi för tiden till 2013-12-31 enligt nedan:

Marie Sjödin (M) Beredningsledare

Alma Kenjar (S) vice Beredningsledare

Christer Gellerman (FP) Ledamot

Märta Elf (MP) Ledamot

Robert Blomberg (C) Ledamot  

 

10. Motion om vår tätortsnära natur

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga motionen.

 

11. Motion om whistleblowerfunktion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
 

12. Nya bolagshandlingar för Förbo AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ny bolagsordning för Förbo AB i enlighet med föreliggande förslag, att antas på bolagsstämma samt

besluta utfärda nytt ägardirektiv för Förbo AB i enlighet med föreliggande förslag, att antas på bolagsstämma samt

besluta uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med ovan samt

besluta godkänna nytt aktieägaravtal mellan aktieägarna i Förbo AB enligt föreliggande förslag 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ny bolagsordning för Förbo AB i enlighet med föreliggande förslag, att antas på bolagsstämma samt

besluta utfärda nytt ägardirektiv för Förbo AB i enlighet med föreliggande förslag, att antas på bolagsstämma samt

besluta uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med ovan samt

besluta godkänna nytt aktieägaravtal mellan aktieägarna i Förbo AB enligt föreliggande förslag