Kommunfullmäktiges möte 2013-06-18

Torsdagen den 18 juni 2013 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland annat flera motioner och exploateringsplan och detaljplan för Terassen.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

 

1  Anmälan av nya motioner 2013

2   Anmälan av nya interpellationer 2013

3  Anmälan av nya enkla frågor 2013

4  Lerum Energi AB - Elhandel

5  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen, samt revisorer till Lerum Elhandel AB 2013 - 2014

6. Val av ledamot till Beredningen för skola och utbildning

7  Interpellation om Parasollen ställd av Gun Britt Delsvik Svensson (S)

8  Interpellation om Frödings förskola ställd av Rutger Fridholm (MP)

9  Interpellation om mottagande av nyanlända flyktingar ställd av Dennis Jeryd (S)

10 Godkännande av investeringsplan Gryaab, utökad kväverening.

11 Exploateringsavtal – Detaljplan för fastigheten Torp 2:5 med flera, bostäder väster om Häradsbron i Lerums kommun.

12  Detaljplan för fastigheten Torp 2:5 med flera, Bostäder väster om Häradsbron

13  Jeriko-Jonsered, en fördjupning av två översiktsplaner

14  Så styr vi Lerum - revidering av handboken

15  Tillägg Plan- och byggtaxan angående utsättning

16  Markbyte tomt i Lerum Riddarsten, Torp 1:454, mot tomt i Olstorp, Olstorp 6:21

17 Omstrukturering av Renova AB

18  Ändring av bolagsordning Kungälvs Transporttjänst AB

19 Ändring av bolagsordning Fastighets AB Rödingen

20 Ändring av bolagsordning Gryaab AB

21 Utredning av järnväg för sträckan Göteborg - Mölnlycke, finansiering

22 Motion om att skapa fria måleriväggar

23 Motion om att avtala bort risken för jäv

24 Motion om vita jobb - sociala krav vid offentlig upphandling

25 Motion om revidering av upphandlingspolicy

26 Motion om vår tätortsnära natur

27 Motion om utvärdering av utmaningsrätten

28 Motion om att synliggöra kommunens natur- och kulturarv

29 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens övergripande styrning, uppföljning och kontroll

30 Revisionsrapport - Fördjupad uppföljning av 2010 års granskningar

31 Revisionens frågor till kommunstyrelsen avseende upphandling och inköp

 

1.  Anmälan av nya motioner 2013

Beslut

Inga nya motioner har inkommit.

Klicka här för att lyssna

2. Anmälan av nya interpellationer 2013

Beslut

Inga nya interpellationer har inkommit.

Klicka här för att lyssna

3. Anmälan av nya enkla frågor 2013

Beslut

Inga nya enkla frågor har inkommit

Klicka här för att lyssna

4. Lerum Energi AB - Elhandel

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett elhandelsbolag Lerum Elhandel AB samt att:

- Lerums kommun går in som ensam ägare av bolaget,

- Lerums kommun förvärvar 1000 stycken aktier till ett nominellt värde av 100 kronor per aktie,

-  Finansieringen sker ur tillgänglig likvid,

- Bolagsordning för Lerum Elhandel AB godkänns,

- Ägardirektiv för Lerum Elhandel AB godkänns

Klicka här för att lyssna

5. Val av ledamöter och ersättare till styrelsen, samt revisorer till Lerum Elhandel AB 2013 - 2014

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot och ersättare samt revisorer till Lerum Elhandel AB för tiden till 2014-12-31 enligt nedan:

Styrelse:

Thomas Hallgren (M), ordförande

Kent Lundén (S), vice ordförande

Leon Johanson (FP), ledamot

Marianne Berggren (MP), ledamot

Anneli Rhedin (M), ersättare

Lars-Gunnar Gonnardsson (C), ersättare

Lena Stenmark (S), ersättare

Magnus Pettersson (V), ersättare

 

Revisorer:

Elsi-Brith Jodal (S), ledamot

Göran Farberger (M), ledamot

Eva Stigsdotter (MP), ersättare

Ove Sävinger (FP), ersättare

Klicka här för att lyssna

6. Val av ledamot till Beredningen för skola och utbildning

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till Beredningen för skola och utbildning för tiden till 2013-12-31 enligt nedan:

Eva Larsson (FP)

Klicka här för att lyssna

7. Interpellation om Parasollen ställd av Gun Britt Delsvik Svensson (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.

Klicka här för att lyssna

8. Interpellation om Frödings förskola ställd av Rutger Fridholm (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.

Klicka här för att lyssna

9. Interpellation om mottagande av nyanlända flyktingar ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.

Klicka här för att lyssna

10. Godkännande av investeringsplan Gryaab, utökad kväverening.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och godkänner Gryaabs investeringsplan för en ny kvävereningsanläggning.

Klicka här för att lyssna

11. Exploateringsavtal – Detaljplan för fastigheten Torp 2:5 med flera, bostäder väster om Häradsbron i Lerums kommun.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar återremittera upprättat exploateringsavtal mellan SAPJ Förvaltning AB och Lerums kommun rörande Detaljplan väster om Häradsbron till kommunstyrelsen så att

- planförslaget omarbetas i enlighet med kommunens styrdokument (6 våningar)

- planförslaget omarbetas i enlighet med Länsstyrelsens krav

- fråga om strandskyddsdispens kan erhållas (ska vara skriftlig)

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Klicka här för att lyssna

12. Detaljplan för fastigheten Torp 2:5 med flera, Bostäder väster om Häradsbron

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar återremittera detaljplanen för fastigheten Torp 2:5, Bostäder väster om Häradsbron till kommunstyrelsen så att

- planförslaget omarbetas i enlighet med kommunens styrdokument (6 våningar)

- planförslaget omarbetas i enlighet med Länsstyrelsens krav

- fråga om strandskyddsdispens kan erhållas (ska vara skriftlig)

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Behandlas tillsammans med ärende 11.

13. Jeriko-Jonsered, en fördjupning av två översiktsplaner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Jeriko-Jonsered, en fördjupning av två översiktsplaner.

Klicka här för att lyssna

14. Så styr vi Lerum - revidering av handboken

Beslut

Kommunfullmäktige upphäver följande styrdokument; Tomtpolicy, Räddningstjänstplan, Renhållningsordning 2005-2010, Policy för användning av förnyelsebara fastbränslen, Skolplan, Naturvårdspolicy, Mål och strategier för kommunens Europasamarbete 2000

Klicka här för att lyssna

15. Tillägg Plan- och byggtaxan angående utsättning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar återinföra avgift för utstakning och lägeskontroll.

Klicka här för att lyssna

16. Markbyte tomt i Lerum Riddarsten, Torp 1:454, mot tomt i Olstorp, Olstorp 6:21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen skall byta fastigheten Olstorp 6: 21 mot Torp 1:454.

Klicka här för att lyssna

17. Omstrukturering av Renova AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

-          Renova AB ska bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag i enlighet med Göteborgs stads tjänsteutlåtande (Göteborgs Stad 2013-01-18 dnr 0660/12).

-          Renova AB ska på lämpligt sätt fusionera in befintliga rörelsedrivande dotterbolag i den nya koncernen.

-          Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova Insamling och Logistik AB och Renova Verksamhet AB med däri angivna ändamål.

-          Kommunfullmäktige antar för eslaget ägardirektiv för Renova koncernen .

-          Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna 1-4 ovan.

-          Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal med övriga delägarkommuner.

-          Kommunfullmäktige utser styrelser i berörda bolag i särskild ordning.

-          Kommunfullmäktige direkttilldelar Renova AB följande uppdrag gällande hushållsavfall; Energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning samt deponering, under den tid som omfattas av aktieägaravtalet.

-          Kommunfullmäktige konstaterar att det som inte direkttilldelas enligt punkt 8 ingår i kommunstyrelsens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela.

-          Kommunfullmäktige beslutar att samverkan med övriga delägarkommuner fortsatt ska ske genom ett ägarråd och genom utvecklad samverkan mellan kommunernas beställarorganisationer i enlighet med principerna som beskrivs i enlighet med Göteborgs stads stadsledningskontors tjänsteutlåtande 2013-01-18 (Göteborgs Stad dnr 0660/12).

Klicka här för att lyssna

18. Ändring av bolagsordning Kungälvs Transporttjänst AB

Beslut

Kommunfullmäktige besluta godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen för Kungälvs Transporttjänst AB med i denna angivet ändamål, samt uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkt 1.

Klicka här för att lyssna

19. Ändring av bolagsordning Fastighets AB Rödingen

Beslut

Kommunfullmäktige besluta godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen för Fastighets AB Rödingen med i denna angivet ändamål, samt uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkt 1.

Klicka här för att lyssna

20. Ändring av bolagsordning Gryaab AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar Godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen för Gryaab, 556137-2177, med i denna angivet ändamål. Uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkten 1 ovan.

Klicka här för att lyssna

21. Utredning av järnväg för sträckan Göteborg - Mölnlycke, finansiering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till medfinansiering av utredning av järnväg, sträckan Almedal – Mölnlycke, enligt det förslag som ordförande i GR:s förbundsstyrelse skickat till medlemskommunernas samt också att i sammanhanget ställa krav på att GR inför fastställelse av nationell plan aktivt driver frågan om att det avsätts medel för fortsatt utredningsarbete vad gäller alternativa spårutbyggnader på Västra Stambanan mellan Göteborg – Floda. I det fall sådana medel inte avsätts i den nya investeringsplanen förutsätter vi att GR samfinansierar utredningsarbetet även vad gäller sträckan Göteborg-Alingsås.

Klicka här för att lyssna

22. Motion om att skapa fria måleriväggar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Klicka här för att lyssna

23. Motion om att avtala bort risken för jäv

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Klicka här för att lyssna

24. Motion om vita jobb - sociala krav vid offentlig upphandling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Klicka här för att lyssna

25. Motion om revidering av upphandlingspolicy

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Klicka här för att lyssna

26. Motion om vår tätortsnära natur

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Klicka här för att lyssna

27. Motion om utvärdering av utmaningsrätten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Klicka här för att lyssna

28. Motion om att synliggöra kommunens natur- och kulturarv

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Klicka här för att lyssna

29. Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens övergripande styrning, uppföljning och kontroll

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

Klicka här för att lyssna

30. Revisionsrapport - Fördjupad uppföljning av 2010 års granskningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

 

31. Revisionens frågor till kommunstyrelsen avseende upphandling och inköp

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.