Kommunfullmäktiges möte den 26 september 2013

Torsdagen den 26 september 2013 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland annat flera motioner, delårsbokslutet och två beredningsrapporter.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Anmälan av nya motioner 2013

2. Anmälan av nya interpellationer 2013

3. Anmälan av nya enkla frågor 2013

4. Valärenden

5. Ungas kultur och fritid - vad vill ungdomarna i kommunen?

6. Lerums kommun – en spelare på den internationella arenan?

7.  Delårsbokslut 2013

8. Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2013-06-30

9. Revisionsrapport  - Granskning av föreningsbidrag

10. Nya VA-verksamhetsområden

11. Lerums kommuns utträde ur West Sweden

12. Motion om parkeringsfrågan i Lerum

13. Motion om kommunalt bostadsbolag

14. Motion om begravningsverksamheten

1. Anmälan av nya motioner 2013


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om att utreda möjligheterna för en GC-väg till Jonsered

Klicka här för att lyssna

2. Anmälan av nya interpellationer 2013


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellation får ställas:

  • Interpellation om Gråbo torg ställd av Dennis Jeryd (S)

Klicka här för att lyssna.

3. Anmälan av nya enkla frågor 2013


Inga nya enkla frågor har anmälts.

4. Valärenden

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till beredningen frö skola och utbildning, nämndeman till Alingsås tingsrätt samt ersättare till individnämnden för tiden till 2013-12-31 enligt nedan:

  • Ledamot i Beredningen för skola och utbildning: Maria Bergstedt (M)
  • Nämndeman i Alingsås tingsrätt: Marie Sjödin (M)
  • Ersättare i Individnämnden: Gun Holmberg (M)

Klicka här för att lyssna.

5. Ungas kultur och fritid - vad vill ungdomarna i kommunen?


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Klicka här för att lyssna.

6. Lerums kommun – en spelare på den internationella arenan?


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera slutrapporten för uppdraget Lerums kommun – en spelare på den internationella arenan och uppdrar åt kommunstyrelsen att beakta rapporten i fortsatt arbete med internationella samarbeten.

Klicka här för att lyssna.

7. Delårsbokslut 2013


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut för 2013.

Klicka här för att lyssna.

8. Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2013-06-30


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera revisorernas bedömning av delårsbokslutet 2013-06-30.

Klicka här för att lyssna.

9. Revisionsrapport - Granskning av föreningsbidrag


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunfullmäktige tagit del av revisionsrapporten Granskning av föreningsbidrag och översänder den till kommunstyrelsen för beredning.

Klicka här för att lyssna.

10. Nya VA-verksamhetsområden


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta nya VA-verksamhetsområden enligt Nya VA-verksamhetsområden från 2013-09-01, med kartbilagor.

Klicka här för att lyssna.

11. Lerums kommuns utträde ur West Sweden


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Lerums kommun begär utträde ur West Sweden. Utträde sker enligt gällande stadgar § 6, ”Utträde sker vid utgången av året efter det under vilket uppsägningen skett. Uppsägning skall vara skriftlig och ges in till föreningens styrelse”.

Klicka här för att lyssna.

12. Motion om parkeringsfrågan i Lerum


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

Klicka här för att lyssna.

13. Motion om kommunalt bostadsbolag


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Klicka här för att lyssna.

14. Motion om begravningsverksamheten


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Klicka här för att lyssna.