Kommunfullmäktiges möte den 29 augusti 2013

Torsdagen den 29 augusti 2013 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland annat budget för 2013 och det planerade höghuset på Konsumtomten.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Anmälan av nya motioner 2013

2. Anmälan av nya interpellationer 2013

3. Anmälan av nya enkla frågor 2013

4. Valärenden

5. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2012

6. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2013

7. Budget 2014-2016

8. Taxor och avgifter 2014

9. Exploateringsavtal – Detaljplan för fastigheten Torp 2:5 m.fl., bostäder väster om Häradsbron i Lerums kommun

10. Detaljplan för fastigheten Torp 2:5 m fl, Bostäder väster om Häradsbron

11. Revisionsrapport - Fördjupad uppföljning av 2010 års granskningar

12. Revisionens frågor till kommunstyrelsen avseende upphandling och inköp

13. Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens övergripande styrning, uppföljning och kontroll

1. Anmälan av nya motioner 2013 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion om förändring av partistödet ställd av Lennart Wassenius (C), Lill Jansson (FP) och Annelie Lundström (KD).

Klicka här för att lyssna

2. Anmälan av nya interpellationer 2013

Beslut

Inga nya interpellationer har anmälts.

3. Anmälan av nya interpellationer 2013

Beslut

Inga nya interpellationer har anmälts.

4. Valärenden 

Beslut

Inga valärenden.

5. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2012 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

Klicka här för att lyssna

6. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2013 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

7. Budget 2014-2016 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 • fastställa utdebiteringen för år 2014 till 20,65 öre per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med 2013.
 • fastställa Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till årsbudget med viljeinriktning och mål för 2014 samt plan för åren 2015 och 2016.
 •  medge kommunstyrelsen att frångå av kommunfullmäktige beslutade viljeinriktningar och mål för att beslutad budgetram ska hållas. Om kommunstyrelsen avviker från fullmäktiges beslutade viljeinriktning ar och mål, ska en redovisning snarast lämnas till kommunfullmäktige.
   
 • övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för att anpassa verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen.
   
 • omdisponering av driftbudget och investeringsbudget mellan sektorer ska beslutas av kommunstyrelsen samt att då verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en annan äger kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer. 
   
 • icke budgeterade intäkter inte får användas för att expandera eller starta ny verksamhet.
   
 • medge kommunstyrelsen att upplåningsramen för 2014 utökas med ytterligare 150 mnkr under 2014 till totalt 1 300 mnkr, och rätt att inom denna ram nyupplåna, omsätta eller lösa lån.
 • bron över Säveån stryks ur den antagna budgeten för 2014.

Klicka här för att lyssna

8. Taxor och avgifter 2014 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

 • VA-taxan för brukningsavgift höjs med 5 procent från och med 1 januari 2014 - övriga presenterade taxor och avgifter förändras enligt index kopplade till de specifika taxorna och avgifterna samt att kommunstyrelsen meddelas om uppräkningsnivåer då index för de olika taxorna och avgifterna för 2014 har blivit kända.
 • justera avgifterna inom Kulturskolan samt Kultur och fritid i enlighet med förvaltningens förslag (se rapport ”Taxor och avgifter 2013”).
 • taxor och avgifter 2014, utöver ovan beslutade, endast får ändras vid förändring av lagstiftning eller myndighetskrav eller då skäl föreligger som är av principiell betydelse för kommunens verksamhet. Denna typ av förändringar av taxor och avgifter ska behandlas av kommunfullmäktige som separata beslutsärenden.

Klicka här för att lyssna

9. Exploateringsavtal – Detaljplan för fastigheten Torp 2:5 m.fl., bostäder väster om Häradsbron i Lerums kommun. 

Beslut

Komunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan SAPJ Förvaltning AB och Lerums kommun rörande Detaljplan väster om Häradsbron.

Klicka här för att lyssna

10. Detaljplan för fastigheten Torp 2:5 m fl, Bostäder väster om Häradsbron

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för fastigheten Torp 2:5, Bostäder väster om Häradsbron.

Klicka här för att lyssna

11. Revisionsrapport - Fördjupad uppföljning av 2010 års granskningar

Beslut

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Fördjupad uppföljning av 2010 års granskningar.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att översända svaret till revisionen.

Klicka här för att lyssna

12. Revisionens frågor till kommunstyrelsen avseende upphandling och inköp

Beslut

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisionens frågor till kommunstyrelsen avseende upphandling och inköp.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att översända svaret till revisionen.

Klicka här för att lyssna

13. Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens övergripande styrning, uppföljning och kontroll

Beslut

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av kommunstyrelsens övergripande styrning, uppföljning och kontroll.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att översända svaret till revisionen.

Klicka här för att lyssna