Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2015

Den 16 juni 2015 träffades kommunfullmäktige för ett möte på Dergårdsteatern i Lerum. Kommunfullmäktige beslutade i flera frågor. Bland annat beslutade om inriktningar för kulturhuset, budget och om nya taxor och avgifter.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Ändring av ärendeordning
2. Inriktningar för kulturhuset
3. Vid sammanträdet förekommande avsägelser från förtroendeuppdrag
4. Vid sammanträdet förekommande fyllnadsval
5. Anmälan av nya motioner
6. Anmälan av nya medborgarförslag
7. Anmälan av nya interpellationer
8. Anmälan av nya frågor
9. Svar på interpellation om kommunalt aktivitetsstöd för ungdomar ställd av Alexander Abenius (M)
10. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1
11. Budget 2016
12. Taxor och avgifter 2016

1. Ändring av ärendeordning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet Inriktningar för kulturhuset behandlas direkt efter val av justerare. Därefter behandlas ärendena i den ordning de är listade i kungörelsen.

2. Inriktningar för kulturhuset

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ledstjärnorna för kulturhuset. Ledstjärnorna ska vara styrande för kommunstyrelsens fortsatta arbete med kulturhuset. 

Klicka här för att lyssna 

 

3. Vid sammanträdet förekommande avsägelser från förtroendeuppdrag

Inga avsägelser

4. Vid sammanträdet förekommande valärenden

Inga valärenden

5. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunfullmäktige för beredning:

 • Motion om att stötta Nääs ryttarförening ställd av Thomas Eriksson (SD)
 • Motion om utmärkning av vandringsstig mellan Floda och Gråbo ställd av Svante Karlsson (M)

Klicka här för att lyssna 

 

6. Anmälan av nya medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

 • Medborgarförslag om toalett vid lekplatsen i Nyebroparken
 • Medborgarförslag om vägen mellan Stenkullen och Floda
 • Medborgarförslag om namn på torg eller plats vid en eventuell byggnation i Herrgårdsbacken

Klicka här för att lyssna 

 

7. Anmälan av nya interpellationer

Inga nya interpellationer

8. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor

9. Svar på interpellation om kommunalt aktivitetsstöd ställd av Alexander Abenius (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Klicka här för att lyssna 

 

10. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och lägger rapporten till handlingarna.

Klicka här för att lyssna 

 

11. Budget 2016

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 • fastställa utdebiteringen för år 2016 till 20,65 öre per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med 2015.
 • fastställa kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 med ändringen av budgeten på sidan 23 i kommunstyrelsens förslag till budget så ändras beloppet för ”Lärande” för 2016 till 1105 mnkr, ny rad tillkommer under detta ”Riktade statsbidrag Lärande” med beloppet 12 mnkr för 2016. Finansförvaltningen/Övrigt för 2016 ändras till -18 mnkr, ny rad tillkommer under detta med ”Riktade statsbidrag Lärande” med beloppet -12 mnkr. Motsvarande justering görs för planåren 2017-2018.
 • medge kommunstyrelsen att frångå av kommunfullmäktige beslutade Framtidsbild 2018 politiska inriktningsmål för att beslutad budgetram ska hållas. Om kommunstyrelsen avviker från fullmäktiges beslutade inriktningar och mål, ska en redovisning snarast lämnas till kommunfullmäktige.
 • övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för att anpassa verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen.
 • omdisponering av driftbudget och investeringsbudget mellan sektorer ska beslutas av kommunstyrelsen samt att då verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en annan äger kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer.
 • icke budgeterade intäkter inte får användas för att expandera eller starta ny verksamhet.
 • medge kommunstyrelsen att upplåningsramen utökas med ytterligare 130 miljoner kronor till totalt 1 230 miljoner kronor upplåningsram under 2016, och rätt att inom denna ram nyupplåna, omsätta eller lösa lån.

Klicka här för att lyssna  - Del 1   Del 2   Del 3   Del 4   Del 5

 

12. Taxor och avgifter 2016

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att justera taxor och avgifter 2016 enligt nedan:

-          Kulturskolans avgifter justeras enligt bilaga 1.

-          Avgifter för Badanläggningen Parasollen justeras enligt nedan:

gruppbokning föreningar/organisationer med verksamhet för barn och ungdom, pensionärer och funktionsnedsatta från 160 kronor per timme till 200 kronor per timme

gruppbokning företag, kommersiella kunder från 635 kronor per timme till 800 kronor per timme

allmänhetens bad barn och ungdom, pensionärer och funktionsnedsatta från 20 kronor per timme till 30 kronor per timme.

allmänhetens bad övriga från 25 kronor per timme till 50 kronor per timme

-          VA taxan avseende VA brukningsavgift justeras enligt KPI prognos 1,0 procent