Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2013

Tisdagen den 17 december 2013 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland interpellationer, val av ny kommunstyrelseordförande och motioner.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Inom kort kommer du även att kunna lyssna på fullmäktiges debatt.

Ärendeförteckning

1. Meddelande om ny ledamot och ny ersättare kommunfullmäktige
2. Anmälan av nya motioner
3. Anmälan av nya frågor
4. Anmälan av nya interpellationer
5. Val av styrelseledamot till Renova AB
6. Godkännande av avsägelse från kommunstyrelsen
7. Val av ledamot till kommunstyrelsen
8. Val av kommunstyrelseordförande
9. Godkännande av avsägelse från kommunstyrelsen
10. Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen
11. Ny översiktsplan för Lerums kommun
12. Revisionsrapport - Granskning av föreningsbidrag
13. Bestämmelser om ersättning för kommunalt förtroendevalda 2011 - 2014
14. Digitala handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde
15. Motion om bidrag till kulturföreningar
16. Motion om Solnedgångsdatum
17. Nya VA-verksamhetsområden från 2014
18. Omstrukturering av Renova AB
19. Exploateringsavtal för fastigheten Lerum 4:52 - Gamla Ramfabriken
20. Detaljplan för fastigheten 4:52, 4:7 och del av Lerum 4:22 - Gamla Ramfabriken
21. Uppföljning av arbetet med Vision 2025 under 2013
22. Svar på interpellation om återvinning i Floda ställd av Magnus Pettersson (V)
23. Svar på interpellation om förstelärarnas arbetstid ställd av Magnus Pettersson (V)
24. Svar på interpellation om Frödings förskola - lägsta pris ställd av Dennis Jeryd (S)
25. Svar på interpellation om kompetensutveckling för pedagoger i IKT ställd av Steve Norrman (S)
26. Svar på interpellation om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan ställd av Inga-Lilla Schwartz (C)

1. Meddelande om ny ledamot och ny ersättare kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Frid (FP) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat om ny ledamot och ny ersättare efter Annelie Björkdahl (S) för tiden till 2014-10-31:

ledamot Jesper Liljedahl (S)
ersättare Halim Azemi (S)

 

2. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion om minibuss inom äldreomsorgen, ställd av Dennis Jeryd (S)
 • Motion om kollektivtrafik till fritidsverksamhet, ställd av Dennis Jeryd (S)
 • Motion om kommunal finansiering till bortforsling av skrot som dumpats i naturen, ställd av Eva Andersson (C)

Klicka här för att lyssna 

3. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit.

4. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

 • Interpellation om tillgänglighetsanpassad järnvägsövergång vid Sävegårdens äldreboende, ställd av Dennis Jeryd (S)
 • Interpellation om giftiga förskolor, ställd av Olle Adolfsson (S)
 • Interpellation om relining av avloppsrör i kommunen, ställd av Barbro Feltzing (MP)

Klicka här för att lyssna

5. Val av styrelseledamot till Renova AB

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedningen val av Styrelseledamot till Renova AB enligt nedan:

Anna Lena Mellquist (S)

Klicka här för att lyssna

6. Godkännande av avsägelse från kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Henrik Ripa (M) som ledamot i kommunstyrelsen för tiden till den 31 december 2014.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Klicka här för att lyssna

8. Val av kommunstyrelseordförande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Ripa (M) till kommunstyrelsens ordförande för tiden till den 31 december 2014.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Klicka här för att lyssna

9. Godkännande av avsägelse från kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Svante Karlssons (M) avsägelse från uppdraget som förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Paragafen förklaras omedelbart justerad.

Klicka här för att lyssna

10. Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lill Jansson (FP) till förste vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden till 31 december 2014.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11. Ny översiktsplan för Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen

 • Att omgående aktualisera nuvarande översiktsplan avseende bland annat statliga, regionala och lokala styrdokument
 • Att utse två ledamöter att ingå i en styrgrupp för att ta fram ett program för hur en ny översiktsplan ska tas fram vilken kan leda kommunens utveckling mot målbilderna för Lerum år 2040. Kommunstyrelsens ledamöter ska löpande rapportera till arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till presidiet för fullmäktige att utse en ledamot från respektive parti i fullmäktige, förutom från Moderaterna och Socialdemokraterna, att ingå i samma styrgrupp. Ledamot från fullmäktige ska vara sammankallande i styrgruppen. Styrgruppen ska ha en jämn könsfördelning

Klicka här för att lyssna

12. Revisionsrapport - Granskning av föreningsbidrag

Beslut

Kommunfullmäktige noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppmana förvaltningen att köpa in ett nytt datasystem för att följa upp och förenkla föreningsbidragen.

Klicka här för att lyssna

13. Bestämmelser om ersättning för kommunalt förtroendevalda 2011 - 2014

Beslut

Kommunfullmäktige att anta reviderade Bestämmelser om Ersättning för kommunalt förtroendevalda för återstående tid av mandatperioden 2011 - 2014.
Bestämmelserna ska träda i kraft från och med 1 januari 2014.

Kommunfullmäktige beslutar att anordna ett informationsmöte för samtliga nytillträda förtroendevalda för att aktualisera vilka bestämmelser som gäller avseende arvoden och ersättningar i Lerums kommun.

Information ska ges i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2014.

Paragrafen justeras omedelbart.

14. Digitala handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att efter valet 2014 distribuera handlingar till kommunfullmäktige digitalt. Möjligheten att begära pappershandlingar kvarstår.

15. Motion om bidrag till kulturföreningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Klicka här för att lyssna

16. Motion om Solnedgångsdatum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Klicka här för att lyssna

17. Nya VA-verksamhetsområden från 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta nya VA-verksamhetsområden enligt "Nya VA-verksamhetsområden från 201 4-01-01, med kartbilagor".

Klicka här för att lyssna

18. Omstrukturering av Renova AB

Beslut

 1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och Renova Miljöpartner AB med däri angivna ändamål, förslag till ägardirektiv för Renova-koncernen samt godkänner förslag till aktieägaravtal mellan delägarkommuner.
 2. Kommunfullmäktige beslutar att Renova AB får avvakta bildandet av dotterbolaget Renova Miljöpartner AB till årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i Renova Miljö AB
 3. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna ovan, i tillägg och ändring till tidigare fattat beslut.
 4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och ingår för egen del avtal med Kungsbacka kommun om köp av aktier i Renova AB och övertagande av garanti gällande pensionsförpliktelse, enligt bilaga 6.  De ekonomiska effekterna av köpeskillingen 39 952 kronor finansieras via eget kapital.

Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Klicka här för att lyssna

19. Exploateringsavtal för fastigheten Lerum 4:52 - Gamla Ramfabriken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att ytterligare bereda ärendet.

Klicka här för att lyssna

20. Detaljplan för fastigheten 4:52, 4:7 och del av Lerum 4:22 - Gamla Ramfabriken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att ytterligare bereda ärendet.

21. Uppföljning av arbetet med Vision 2025 under 2013

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till handlingarna.

22. Svar på interpellation om återvinning i Floda ställd av Magnus Pettersson (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Klicka här för att lyssna

23. Svar på interpellation om förstelärarnas arbetstid ställd av Magnus Pettersson (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Klicka här för att lyssna

24. Svar på interpellation om Frödings förskola - lägsta pris ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Klicka här för att lyssna

25. Svar på interpellation om kompetensutveckling för pedagoger i IKT ställd av Steve Norrman (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Klicka här för att lyssna

26. Svar på interpellation om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan ställd av Inga-Lilla Schwartz (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Klicka här för att lyssna