Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2014

Tisdagen den 17 juni 2014 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat budget, revidering av den politiska organisationen samt svar på motioner.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Anmälan av nya motioner
2. Anmälan av nya frågor
3. Anmälan av nya interpellationer
4. Avsägelser från förtroendeuppdrag
5. Valärenden
6. Budget 2015 – 2017
7. Taxor och avgifter 2015
8. Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014
9. Revidering av den politiska organisationen
10. Utredning om att föra över revidering av enklare planer till miljö- och byggnadsnämnden
11. Beredningsrapport: Tillväxt Lerums kommun - näringsliv och turism
12. Motion om tryggare anställningar i Lerums kommun ställd av Dennis Jeryd (S)
13. Motion om reseersättningar ställd av Renée Jeryd (S)
14. Motion om mål för självfinansiering av investeringar ställd av Dennis Jeryd (S)
15. Motion om miljö och etik ställd av Anna Lena Mellquist (S)
16. Motion om sex timmars arbetsdag ställd av Björn Jägesten (V)
17. Motion om valfrihet och ekologiskt smör i skolmatsalarna ställd av Jesper Liljedahl (S)
18. Nya VA-verksamhetsområden från den 30 juni 2014
19. Kommunstyrelsen rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

1. Anmälan av nya motioner

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:


2. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit.


3. Anmälan av nya interpellationer

Inga ny interpellationer har inkommit.


 4. Avsägelser från förtroendeuppdrag

Inga avsägelser


5. Valärenden

Inga valärenden


6. Budget 2015 – 2017

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till budget 2015 samt plan för åren 2016 och 2017 med följande tillägg:

Verksamhetsinriktningar

 • Bevara och utveckla familjecentralerna och förstärka närvaron i de olika kommundelarna
 • Anhörigstödet skall utökas och utvecklas i nya former samt att även omfatta barn som anhöriga
 • Reformera samverkan mellan näringsliv och kommun
 • Arbeta för en giftfri förskola

Investeringar

 • Att även påbörja planering av idrottshall i Gråbo
 • Rondell vid kyrkan i Gråbo med undergång för gång- och cykeltrafikanter
 • Gång- och cykelvägen i Sjövik tidigareläggs till 2015
 • Ridvägar tidigareläggs
 • Bygga brygga vid badplatsen i Hjällsnäsviken
 • Fler gång- och cykelvägar med belysning
 • Utreda ny gång- och cykelväg Floda-Gråbo genom skogen
 • Räta ut Härskogsvägen
 • Avfart från E20 till Lerum centrum

Kommunfullmäktige beslutar även att:

 • fastställa utdebiteringen för år 2015 till 20,65 öre per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med 2014
 • medge kommunstyrelsen att frångå av kommunfullmäktige beslutade viljeinriktningar och mål för att beslutad budgetram ska hållas. Om kommunstyrelsen avviker från fullmäktiges beslutade viljeinriktningar och mål, ska en redovisning snarast lämnas till kommunfullmäktige.
 • övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för att anpassa verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen.
 • omdisponering av driftbudget och investeringsbudget mellan sektorer ska beslutas av kommunstyrelsen samt att då verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en annan äger kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer.
 • icke budgeterade intäkter inte får användas för att expandera eller starta ny verksamhet.
 • medge kommunstyrelsen en oförändrad upplåningsram under 2015 uppgående till totalt 1 350 mnkr, och rätt att inom denna ram nyupplåna, omsätta eller lösa lån.


7. Taxor och avgifter 2015

Kommunfullmäktige beslutar att enligt bilaga 1 (taxor och avgifter):

 • justera avgifterna inom Kulturskolan samt Kultur och fritid i enlighet med förvaltningens förslag
 • justera avgifterna för mellanmål och lunch i öppen fritidsverksamhet i enlighet med förvaltningens förslag
 • justera avgifterna inom Biblioteksverksamheten i enlighet med förvaltningens förslag
 • justera avgiften för mat i form av helpension för äldreboende samt korttidsvistelse

Kommunfullmäktige beslutar vidare att enligt bilaga 2 (taxor och avgifter):

 • ändra N-faktorn i Kommunens Plan- och bygglovstaxa
 • justera taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och angränsande lagstiftning
  besluta om ett tillägg för att börja ta betalt för ökad tillsyn vad gäller enskilda avloppsanläggningar vid inventering och kontroll
 • justera taxa för tillsyn enligt Livsmedelslagen avseende normal offentlig livsmedelskontroll samt extra offentlig livsmedelskontroll
 • justera taxa för Renhållning avseende slamtömning och för hushållsavfall
 • justera taxan för VA enligt KPI-index


8. Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014

Kommunfullmäktige beslutar att ge Räddningstjänstförbundet Storgöteborg rätt att för år 2014 justera taxorna för rengöring (sotning) samt brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor i enlighet med sotningsindex 2014 som medelats av Sveriges kommuner och landsting.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

9. Revidering av den politiska organisationen

Kommunfullmäktige beslutar att anta rapporten reviderad politisk organisation för Lerums kommun med verkan från och med den 1 januari 2015.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt upprätta förslag på reglementen för beredningarna, styrelsen och nämnderna i enlighet med rapporten.

10. Utredning om att föra över enklare revidering av planer till miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att ge Miljö- och byggnadsnämnden befogenhet att initiera revidering av planer som, av myndighetsskäl, bör förändras. Återrapporten ska innehålla förslag till beslut.

11. Beredningsrapport: Tillväxt Lerums kommun - näringsliv och turism

Kommunfullmäktige beslutar att notera beredningens rapport och ger kommunstyrelsen i uppdrag att

 • Fortsätta att spela en aktiv roll i det ”fem-kommunsamarbete” som följer av Leader-projektet (Göteborgs insjörike), så att besöksnäringen kan stärkas och utvecklas.
 • Snarast presentera hur ett ökat och effektivt engagemang i näringslivsfrågor kan formas.
 • Klargöra förutsättningarna för hur samarbetet och hur stödet till nytt företagande skall konstrueras.
 • Utreda förutsättningarna för att bygga ett företagshus/företagshotell i ett centralt läge, förslagsvis på gymnasieområdet.
 • Söka samverkan (kroka arm) med Partille kommun. En del i detta kan vara att markera gemensamma ställningstaganden i översiktsplanerna.
 • Redovisa för kommunfullmäktige, hur och på vilka sätt Lerums kommun kan ta en aktiv och samordnad roll i de regionala organen.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige innan utgången av år 2014.

12. Motion om tryggare anställningar i Lerums kommun ställd av Dennis Jeryd (S)

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

13. Motion om reseersättningar ställd av Renée Jeryd (S)

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

14. Motion om mål för självfinansiering av investeringar ställd av Dennis Jeryd (S)

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

15. Motion om miljö och etik ställd av Anna Lena Mellquist (S)

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

16. Motion om sex timmars arbetsdag ställd av Björn Jägesten (V)

Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen för att förvaltningen ska kunna yttra sig över motionen.

17. Motion om valfrihet och ekologiskt smör i skolmatsalarna ställd av Jesper Liljedahl (S)

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

18. Nya VA-verksamhetsområden från den 30 juni 2014

Kommunfullmäktige att anta nya VA-verksamhetsområden enligt "Nya VA-verksamhetsområden från 2014-06-30, med kartbilagor".

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

19. Kommunstyrelsen rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.