Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2014

Torsdagen den 20 februari 2014 sammanträdde kommunfullmäktige i Torpskolans aula. På mötet behandlades bland annat ny energiplan, motioner och interpellationer.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Korrigering av ärendelistan
2. M
eddelande om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige
3. Anmälan av nya motioner
4. Anmälan av nya frågor
5. Anmälan av nya interpellationer
6.  Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
7. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
8.  Godkännande av avsägelse från kommunstyrelsen
9.  Val av ny ersättare till kommunstyrelsen
10.  Val av styrelseledamöter och ersättare till Förbo AB
11. Göteborg Energis avyttring av ägarandel i Lerum Energi och Lerum Fjärrvärme
12. Yttrande över Lerums energiplan 2013
13. Energiplan
14. Interpellation om skogsskötsel i samklang med Vision 2025, ställd av Olle Adolfsson (S)
15. Interpellation om barn i behov av särskilt stöd, ställd av Dennis Jeryd (S)
16. Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Lerums kommun
17. Motion om att avsätta AFA pengar till kompetensutbildning ställd av Dennis Jeryd (S)
18. Motion om att avsätta AFA pengar till decemberlönen ställd av Dennis Jeryd (S)
19. Motion om att avsätta AFA pengar till arbetsmiljöåtgärder ställd av Dennis Jeryd (S)
20. Motion om introduktionsanställningar inom vård och omsorg ställd av Ann-Mari Törnell (C), Eva Andersson (C) och Lennart Wassenius (C)
21. Förslag till köpeavtal för del av Östad 12:52

1. Korrigering av ärendelistan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att behandla avsägelser från förtroendeuppdrag innan valärendena.

2. Meddelande om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Frid (FP) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat om ny ledamot och ny ersättare efter Josefin Petersson (M) för tiden till 2014-10-31:

ledamot Marie-Louise Törnquist (M)
ersättare Klaus Schüffler (M)

3. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar lämna över följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om billigare bostäder ställd av Anna Lena Mellquist (S)

Kommunfullmäktige beslutar lämna över följande motion till kommunfullmäktiges presidium som beredning för beredning:

  • Motion om markanvisningspolicy ställd av Lill Jansson (FP)

4. Anmälan av nya frågor

Beslut

Inga nya frågor har inkommit

5. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om jordbruksmark i samklang med vision 2025 ställd av Olle Adolfsson (S)
  • Interpellation angående stambanan, ställd av Magnus Pettersson (V)

6. Godkännande av avsägelse från kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Magnus Pettersson (V) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

7. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Boris Petrussons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.

8. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Marie-Louise Törnquists (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Moderaterna för återstoden av mandatperioden.

9. Val av ny ersättare till kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Andersson (V) till ersättare i kommunstyrelsen för tiden till 31 december 2014.

10. Val av styrelseledamöter och ersättare till Förbo AB

Beslut

Kommunfullmäktige utser följande styrelseledamöter och ersättare till Förbo AB för tiden till nästa bolagsstämma:

Magnus Lansenfeldt (M) ordinarie
Renée Jeryd (S) ordinarie
Anna Packendorff (M) ersättare

11. Göteborg Energis avyttring av ägarandel i Lerum Energi och Lerum Fjärrvärme

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att ytterligare bereda ärendet.

12.Yttrande över Lerums energiplan 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

32. Energiplan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Energiplan 2013.

14. Interpellation om skogsskötsel i samklang med Vision 2025, ställd av Olle Adolfsson (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

15. Interpellation om barn i behov av särskilt stöd, ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

16. Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta den lokala föreskriften för gaturenhållning i Lerums kommun.

17. Motion om att avsätta AFA pengar till kompetensutbildning ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

18. Motion om att avsätta AFA pengar till decemberlönen ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmätkige beslutar att avslå motionen.

19. Motion om att avsätta AFA pengar till arbetsmiljöåtgärder ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

20. Motion om introduktionsanställningar inom vård och omsorg ställd av Ann-Mari Törnell (C), Eva Andersson (C) och Lennart Wassenius (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

21. Förslag till köpeavtal för del av Östad 12:52

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Systemteknik i Lerum AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Östad 12:52 om ca 2250 kvm i Sjövik till ett pris av 787 500 kr.