Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2013

Torsdagen den 21 november 2013 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland interpellationer, valärenden och en motion.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Ärendeförteckning 

1

Anmälan av nya motioner

2

Anmälan av nya frågor

3

Anmälan av nya interpellationer

4

Valärenden

5

Nominering av valförrättare

6

Godkännande av avsägelse kommunfullmäktige

7

Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnd 1 jan 2014 till 31 dec 2014

8

Val av ledamöter och ersättare till individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden 1 jan 2014 till 31 dec 2014

9

Val av ledamöter och ersättare till beredningen för arvoden 1 jan 2014 till 31 dec 2014

10

Val av ledamöter till beredningen för infrastruktur och boende, klimat och miljö, kultur och fritid, näringsliv och turism, samhällets omsorger, skola och utbildning den 1 jan 2014 till 31 dec 2014

11

Redovisning av motionsläget 2013

12

Rapportering av uppdrag att utreda lokalisering av trygghetsboende i anslutning till Gustav Dahléns väg/Odhners väg enligt bifallen motion

13

Motion om pensionssparande för framtiden

14

Svar på interpellation om förstelärarnas arbetstid

15

Svar på interpellation om återvinning i Floda

16

Svar på interpellation om avbrutet arbete med detaljplan för Frödings förskola

17

Svar på interpellation om anhöriganställda

1. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion om inköpsavgift, ställd av Dennis Jeryd (S)
 • Motion om kommunalt pensionärsråd, ställd av Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
 • Motion om kommunägt vindkraftverk för våra barn, ställd av Dennis Jeryd (S) och Rutger Fridholm (MP)
 • Motion om reseersättningar, ställd av Renée Jeryd (S)
 • Motion om småföretagarhus, ställd av Renée Jeryd (S) och Ollde Adolfsson (S)

Klicka här för att lyssna.

2. Anmälan av nya frågor

Beslut

Inga nya frågor

3. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

 • Interpellation om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan, ställd av Inga-Lilla Schwartz (C)
 • Interpellation om Frödings förskola - lägsta pris, ställd av Dennis Jeryd (S)
 • Interpellation om kompetensutveckling för pedagoger i IKT, ställd av Steve Norrman (S)

Klicka här för att lyssna.

4. Valärenden

Beslut

Kommunfullmäktige förättar på förslag av valberedningen val av ledamöter till Beredningen för samhällets omsorger, Beredningen för näringsliv och turism samt Beredningen för klimat och miljö för tiden till 31 december 2013 enligt nedan:

 • Conny Leinstedt (M) väljs som ledamot i Beredningen för näringsliv och turism
 • Mikael Rånevik (S) väljs som andre vice ordförande i Beredningen för samhällets omsorger
 • Ralph Rosenlund (S) väljs som ledamot i Beredningen för klimat och miljö 

Klicka här för att lyssna

5. Nominering till vigselförrättare

Beslut

Kommunfullmäktige nominerar på förslag av valberedningen Lena Hansson (V) till vigselförrättare.

6. Godkännande av avsägelse kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Annelie Björkdahls (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna för återsoden av mandatperioden.

7. Val av ledamöter till krisledningsnämnden för tiden 1 januari 2014 till 31 december 2014

Beslut

Kommunfullmäktige förättar på förslag av valberedningen val av ledamöter till krisledningsnämnden för tiden 1 januari 2014 till 31 december 2014 enligt nedan:

Anna-Lena Holberg (M), ordförande
Svante Karlsson (M), 1 vice ordförande
Dennis Jeryd (S), 2 vice ordförande
Lill Jansson (FP), ledamot
Anna Lena Mellquist (S), ledamot

8. Val av ledamöter och ersättare till individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden samt överförmyndarnämnden för tiden 1 januari 2014 till 31 december 2014

Beslut

Kommunfullmäktige förättar på förslag av valberednignen val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden samt överförmyndarnämnden för tiden 1 januari 2014 till 31 december 2014 enligt nedan:

Individnämnden

Kai Bengtsson (M), ordförande
Pamela Danielsson (S), vice ordförande
Folke Lindstedt (FP), ledamot
Gun Holmberg (M), ersättare
Gunilla Lindell (KD), ersättare
Halim Azemi (S), ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden

Douglas Thisell (M), ordförande
Åsa Bruto (S), vice ordförande
Gösta Karlsson (M), ledamot
Jan Persson Cooper (FP), ledamot
Ingvar Ringhage (C), ledamot
Erland Ek (S), ledamot
Elisabeth Sandén (MP), ledamot
Peter Ramhage (M), ersättare
Cecilia Lindblom (M), ersättare
Arne Odell (KD), ersättare
Pierre Cronell (MP), ersättare
Lena Hansson (V), ersättareValnämnden

Jonas Bring (M), ordförande
Brita Eklund (MP), vice ordförande
Niklas Ankarhem (M), ledamot
Mona Johansson (FP), ledamot
Lena Stenmark (S), ledamot
Gunilla Nilsson (M), ersättare
Örjan Wennersten (C), ersättare
Kjell Jonsson (KD), ersättare
Anders Johansson (S), ersättare
Zsolt Szanto (V), ersättare
Ralf Dahlgren (SD), ersättare

Överförmyndarnämnden

Thomas Hallgren (M), ordförande
Bengt Slättberg (S), vice ordförande
Marie-Anne Gustafsson (FP), ledamot
Margareta Vidlund (M), ersättare
Staffan Gustavsson (MP), ersättare

9. Val av ledamöter och ersättare till beredningen för arvoden 1 januari 2014 till 31 december 2014

Beslut

Kommunfullmäktige förättar på förslag av valberedningen val av ledamöter till beredningen för arvoden för tiden 1 januari 2014 till 31 december 2014 enligt nedan:

Beredningen för arvoden

Henrik Ripa (M), ordförande

Renée Jeryd (S), vice ordförande

Jeanette Andersson (M), ledamot

Cecilia Lindblom (M), ledamot

Hasse Lennartsson (S), ledamot

Folke Lindstedt (FP), ledamot

Britta Karin Olson (C), ledamot

Fanny Rizell (KD), ledamot

Elisabeth Sandén (MP), ledamot

Anette Holgersson (V), ledamot

Aron Emilsson (SD), ledamot

 

 10. Val av ledamöter till beredningen för infrastruktur och boende, klimat och miljö, kultur och fritid, näringsliv och turism, samhällets omsorger, skola och utbildning den 1 januari 2014 till 31 december 2014

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamöter till beredningen för infrastruktur och boende, klimat och miljö, kultur - och fritid, näringsliv och turism, samhällets omsorger, skola och utbildning för tiden 1 januari 2014 till 31 december 2014 enligt nedan:

Beredningen för infrastruktur och boende

Lars-Göran Larsson (M), ordförande
Mikael Dockered (FP), 1 vice ordförande
Pia Jäderklint (S), 2 vice ordförande
Eva Brodén (M), ledamot
Ilinka Veljanovska Shöld (M), ledamot
Ali Ahamady (M), ledamot
Inga-Lill Schwartz (C), ledamot
Roland Alm (KD), ledamot
Inge Magnusson (S), ledamot
Lise Augustsson (MP), ledamot
Olof Ask (V), ledamot

Beredningen för klimat och miljö

Robert Blomberg (C), ordförande
Oskar Ahlman (M), 1 vice ordförande
Barbro Feltzing (MP), 2 vice ordförande
Marie Sjödin (M), ledamot
Tova Sundström (M), ledamot
Henric Rhedin (M), ledamot
Margareta Hansson (FP), ledamot
Sven G Eriksson (KD), ledamot
Ralph Rosenlund (S), ledamot
Mattias Johansson (S), ledamot
Soheil Jafar Sabonchi (V), ledamot

Beredningen för kultur och fritid

Bo Cedergårdh (FP), ordförande
Marita Snällman (M), 1 vice ordförande
Hasse Lennartsson (S), 2 vice ordförande                   
Staffan Aijmer (M), ledamot
Henrik Sjölander (M), ledamot
Annelie Eng (M), ledamot
Örjan Wennersten (C), ledamot
Cecilia Hellström (KD), ledamot
Eva Löfgren (S), ledamot
Linda Sultanovic (S), ledamot
Olof Ask (V), ledamot

Beredningen för näringsliv och turism

Lennart Wassenius (C), ordförande
Marianne Mc Hardy (M), 1 vice ordförande
Gun-Britt Delsvik Svensson (S), 2 vice ordförande 
Conny Leinstedt (M), ledamot
Johan Camp (M), ledamot
Peter Johnsson (M), ledamot
Viktoria Lindberg-Martinell (FP), ledamot
Lars Borke (KD), ledamot
Leif Schjött (S), ledamot
Berit Olsson (S), ledamot
Stig Wallin (MP), ledamot

Beredningen för samhällets omsorger

Ronny Johansson (FP), ordförande
Lena Hagström (KD), 1 vice ordförande
Mikael Rånevik (S), 2 vice ordförande
Gunilla Nilsson (M), ledamot
Gun Holmberg (M), ledamot
Peter Jemtfeldt (M), ledamot
Anneli Rhedin (M), ledamot
Ann-Marie Törnell (C), ledamot
Erik Augustsson (S), ledamot
Eivor Eriksson (S), ledamot
Mona Eriksson (MP), ledamot

Beredningen för skola och utbildning

Ulf Utgård (M), ordförande
Christopher Hansson (C), 1 vice ordförande
Steve Norrman (S), 2 vice ordförande
Claes-Åke Magnusson (M), ledamot
Maria Bergstedt (M), ledamot
Lars-Erik Snällman (M), ledamot
Eva Larsson (FP), ledamot
Anita Borke (KD), ledamot
Lena Hejde (S), ledamot
Djoan Cardoi (S), ledamot
Märta Elf (MP), ledamot

11. Val av ledamöter till kommunfullmäktiges presidium som beredning 1 januari 2014 till 31 december 2014

Beslut

Kommunfullmäktige förättar på förslag av valberedning val av ledamöter till kommunfullmäktiges presidium som beredning för tiden 1 januari 2014 till 31 december 2014 enligt nedan:

Kommunfullmäktiges presidium som beredning

Ingvar Frid (FP), ordförande
Birger Rosén (KD), 1 vice ordförande
Renée Jeryd (S), 2 vice ordförande

12. Redovisning av motionsläget

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Klicka här för att lyssna

13. Uppdrag enligt motion om utreda lokalisering av trygghetsboende i anslutning till Gustav Dahléns väg/Odhners väg

Beslut

Kommunfullmäktige att beslutar att notera informationen och förklara uppdraget slutfört.

Klicka här för att lyssna

14. Motion om pensionssparande för framtiden ställd av Magnus Pettersson (V) och Daniel Eriksson (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Klicka här för att lyssna

15. Svar på interpellation om förstelärarnas arbetstid ställd av Magnus Pettersson (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.

16. Svar på interpellation om återvinning i Floda ställd av Magnus Pettersson (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.

17. Svar på interpellation om avbrutet arbete med detaljplan för Frödings förskola Rutger Fridholm (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Klicka här för att lyssna

18. Svar på interpellation om anhöriganställda ställd av Anna Lena Mellquist (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad

Klicka här för att lyssna