Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2014

Torsdagen den 22 maj 2014 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat ett antal motioner, införande av medborgarförslag samt kommunstyrelsens svar på revisionsrapporter.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige
2. Anmälan av nya motioner
3. Anmälan av nya frågor
4. Anmälan av nya interpellationer
5. Avsägelser från förtroendeuppdrag
6. Valärenden
7. Svar på interpellation rörande de stora barngrupperna i förskolan ställd av Rutger Fridholm (MP)
8. Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv
9. Revisionsrapport - Fördjupad uppföljning av tidigare års granskningar
10. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av uppföljning av LSS-platser och personlig assistans
11. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Löpande granskning 2013
12. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av styrning och uppföljning inom hemtjänsten
13. Motion om förändring av partistödet ställd av Lennart Wassenius (C), Lill Jansson (FP) och Annelie Lundström (KD)
14. Motion om att jämställdhetsanpassa upphandlingspolicyn ställd av Renée Jeryd (S)
15. Motion om kollektivtrafik till fritidsverksamhet, ställd av Dennis Jeryd (S)
16. Motion om billigare bostäder, ställd av Anna Lena Mellquist (S)
17. Motion om fyrfackssystem för sopkärl ställd av Magnus Pettersson (V)
18. Införande av medborgarförslag
19. Motion om planeringen av Lerums centrum ställd av Lennart Wassenius (C) och Rutger Fridholm (MP)
20. Motion om Lerumssnabben ställd av Dennis Jeryd (S)
21. Motion om att utreda möjligheterna för en GC-väg till Jonsered ställd av Olle Adolfsson (S) och Mikael Rånevik (S)
22. Motion om inköpsavgift ställd av Dennis Jeryd (S)
23. Motion om minibuss inom äldreomsorgen ställd av Dennis Jeryd (S)
24. Lerådalens naturreservat - ändring av reservatgräns
25. Redovisning av motionsläget
26. Fördelning av fasta valkretsmandat

1. Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige

Janicke Stranne (SD) har utsetts till ersättare i kommunfullmäktige.

2. Anmälan av nya motioner

Inga motioner har inkommit.

3. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit

4. Anmälan av nya interpellationer

Inga nya interpellationer har inkommit.

5. Avsägelse från uppdrag som nämndeman

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Petter Mähler (S) från uppdraget som nämndeman i Alingsås tingsrätt.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Katrin Elfstrand Trigueros (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Moderaterna för återstoden av mandatperioden.

Ledamoten Rose-Marie Jansson (V) har avlidit. Kommunfullmäktige beslutar därför att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Vänsterpartiet för återstoden av mandatperioden.

Klicka här för att lyssna.

6. Valärenden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Inge Magnusson (S) till ny nämndeman i Alingsås tingsrätt.

Klicka här för att lyssna.

7. Svar på interpellation rörande de stora barngruppern i förskolan ställd av Rutger Fridholm (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Klicka här för att lyssna.

8. Uppföljning av målen i vilja och mål ur ett medborgarperspektiv

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att beredningarnas uppföljningsuppdrag i Årsplan 2014 är slutförda.

Klicka här för att lyssna.

9. Revisionsrapport - fördjupad uppföljning av tidigare års granskningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera revisionsrapporten samt översända den till kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden för besvarande.

Klicka här för att lyssna.

10. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av uppföljning av LSS-platser och personlig assistans

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Klicka här för att lyssna.

11. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Löpande granskning 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

12. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av styrning och uppföljning inom hemtjänsten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar revisionsrapporten.

Klicka här för att lyssna.

13. Motion om förändring av partistödet ställd av Lennart Wassenius (C), Lill Jansson (FP) och Annelie Lundström (KD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Klicka här för att lyssna.

14. Motion om att jämställdhetsanpassa ställd av Renée Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom det reviderade yttrandet.

Klicka här för att lyssna.

15. Motion om kollektivtrafik till fritidsverksamhet ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen för att förvaltningen ska kunna göra en utredning baserad på det förslag till principer för tillköp av färdbevis som nu tas fram av kollektivtrafiknämnden.

Klicka här för att lyssna.

16. Motion om billigare bostäder ställd av Anna Lena Mellquist (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att förvaltningen ska bereda motionen och ta fram ett yttrande för beredning.

Klicka här för att lyssna.

17. Motion om fyrfackssystem för sopkärl ställd av Magnus Pettersson (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Klicka här för att lyssna.

18. Införande av medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att införa medborgarförslag.

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag ska testas från 1 januari 2015 till 31 december 2015.

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag inte får lämnas in anonymt.

Klicka här för att lyssna.

19. Motion om planeringen av Lerums centrum ställd av Lennart Wassenius (C) och Rutger Fridholm (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Klicka här för att lyssna.

20. Motion om Lerumssnabben ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom yttrandet daterat den 5 mars 2014.

Klicka här för att lyssna.

21. Motion om att uterda möjligheterna för en GC-väg till Jonsered ställd av Olle Adolfsson (S) och Mikael Rånevik (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Klicka här för att lyssna.

22. Motion om inköpsavgift ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Klicka här för att lyssna.

23. Motion om minibuss inom äldreomsorgen ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Klicka här för att lyssna.

24. Lerådalens naturreservat - ändring av reservatsgräns

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av gränsen i Naturreservat Lerådalen.

25. Redovisning av motionsläget

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

26. Fördelning av fasta valkretsmandat

Beslut

Kommunfullmäktibe beslutar att notera informationen.