Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2015

Kommunfullmäktige hade den 22 oktober 2015 ett möte i Dergårdsteatern. Då diskuterade politikerna en ny renhållningstaxa, medborgarförslagens fortsatta vara samt fattade beslut om ett par motioner och medborgarförslag. Nedan kan du läsa vad politikerna bestämde. Du kan läsa handlingarna här.

Innehållsförteckning / Ljudfiler

1. Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredingen för kultur, fritid och folkhälsa
Klicka här för att lyssna

2. Val av nämndemän för Alingsås tingsrätt
Klicka här för att lyssna

3. Val av ny ledamot i beredningen för infrastruktur och boende
Klicka här för att lyssna

4. Anmälan av nya motioner
(inga)

5. Anmälan av nya medborgarförslag
Klicka här för att lyssna

6. Anmälan av nya interpellationer
Klicka här för att lyssna

7. Anmälan av nya frågor
(inga)

8. Förslag till ny renhållningstaxa
Klicka här för att lyssna

9. Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av fastigheten Aspenäs 2:5
Klicka här för att lyssna

10. Avveckling av JEV-rutinen för beredningsrapporter
Klicka här för att lyssna

11. Medborgarförslag efter årsskiftet
Klicka här för att lyssna

12. Svar på motion om att stötta Nääs ryttarförening ställd av Thomas Eriksson (SD)
Klicka här för att lyssna

13. Svar på medborgarförslag om pizzaautomat
Klicka här för att lyssna

14. Svar på medborgarförslag om frågor till de som håller på att få god man
Klicka här för att lyssna

15. Svar på medborgarförslag om vägen mellan Stenkullen och Floda
Klicka här för att lyssna

16. Svar på medborgarförslag om annonseringen av fullmäktiges sammanträden
Klicka här för att lyssna

17. Svar på medborgarförslag om att skapa en internetmiljö som påminner om ett stadsbyggarspel
Klicka här för att lyssna

18. Svar på medborgarförslag om att bygga ett ”miniallum” med p-hus i Hulan
Klicka här för att lyssna

19. Svar på medborgarförslag om ishallens öppettider
Klicka här för att lyssna

20. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2016
Klicka här för att lyssna

21. Redovisning av medborgarförslag som ännu inte slutbehandlats av kommunfullmäktige
Klicka här för att lyssna

22. Redovisning av motioner som ännu inte slutbehandlats av kommunfullmäktige
Klicka här för att lyssna

23. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS
Klicka här för att lyssna


1. Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredingen för kultur, fritid och folkhälsa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

2. Val av nämndemän för Alingsås tingsrätt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande nämndemän för tiden från 1 januari 2016 till 31 december 2019:

Jane Norrman (S)
Per Öhman (S)
Inge Magnusson (S)
Linda Sultanovic (S)
Peter Jemtfelt (M)
Eva Cinthio (M)
Bengt Hörnlund (M)
Angelica Därnlöv (M)
Anna Packendorff (M)
Pierre Cronell (MP)
Camilla Sundberg (MP)
Jon Hjeltman (FP)
Christer Gellerman (FP)
Jenny Wiberg (SD)
Per-Arne Jadepalm (SD)
Gunilla Wassenius (C)
Örjan Wennersten (C)
Lena Hansson (V)
Lena Hagström (KD)

3. Val av ny ledamot i beredningen för infrastruktur och boende

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Alexander Christiansson (SD) till ledamot i beredningen för infrastruktur och boende för tiden till och med 31 december 2015.

4. Anmälan av nya motioner

Inga nya motioner har inkommit.

5. Anmälan av nya medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om fastigheten Solgärde
  • Medborgarförslag om att anlägga en beachvolleybollplan i Floda
  • Medborgarförslag om att anordna en hundrastgård i Floda
  • Medborgarförslag om att kommunen flaggar på Nordens dag
  • Medborgarförslag om uppmärksammande av kulturpersonlighet
  • Medborgarförslag om borttagning av cykelväg

6. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande interpellationer får ställas:

  • Intrerpellation om barngruppernas storlek i förskolan ställd av ställd av Svante Karlsson (M)
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur flyktingkatastrofen kommer att påverka Lerums kommun ställd av Svante Karlsson (M)

7. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit.

8. Förslag till ny renhållningstaxa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till renhållningstaxa 2016. Den reviderade renhållningstaxan gäller från och med 1 januari 2016.

9. Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av fastigheten Aspenäs 2:5

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och fastighetsägaren till Aspenäs 2:370, avseende köp av del av fastigheten Aspenäs 2:5, ca 100 m2, till en ersättning om 200 kr/m2.

10. Avveckling av JEV-rutinen för beredningsrapporter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla JEV-rutinen.

11. Medborgarförslag efter årsskiftet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga testperioden till mandatperiodens slut.

12. Svar på motion om att stötta Nääs ryttarförening ställd av Thomas Eriksson (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

13. Svar på medborgarförslag om pizzaautomat

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

14.Svar på medborgarförslag om frågor till de som håller på att få god man

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

15. Svar på medborgarförslag om vägen mellan Stenkullen och Floda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att vägen redan är asfalterad. 

16. Svar på medborgarförslag om annonseringen av fullmäktiges sammanträden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till fullmäktigepresidiets yttrande. 

17. Svar på medborgarförslag om att skapa en internetmiljö som påminner om ett stadsbyggarspel

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunstyrelsens beslut att lämna över det till förvaltningen som inspel till framtida verksamhetsutveckling. 

18. Svar på medborgarförslag om att bygga ett ”miniallum” med p-hus i Hulan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att förvaltningen redan har kontakt med flera exploatörer. 

19. Svar på medborgarförslag om ishallens öppettider

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

20. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2016

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2016:

28 januari, 25 februari, 17 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december.

21. Redovisning av medborgarförslag som ännu inte slutbehandlats av kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

22. Redovisning av motioner som ännu inte slutbehandlats av kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

23. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.