Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2015

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Val av justerare
2. Meddelande om ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige
3. Vid sammanträdet förekommande avsägelse från förtroendeuppdrag
4. Vid sammanträdet förekommande valärenden
5. Anmälan av nya motioner
6. Anmälan av nya medborgarförslag
7. Anmälan av nya interpellationer
8. Anmälan av nya frågor
9. Svar på interpellation om vandalism på Knappekullaskolan ställd av Alexander Abenius (M)
10. Allmänpolitisk debatt om flyktingmottagande och integration
11. De förtroendevalda revisorernas årliga grundläggande granskning 2014
12. De förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2014
13. De förtroendevalda revisorernas granskning av bokslut per 31 december 2014
14. Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnder och beredningar
15. Allmänhetens frågestund
16. Årsredovisning 2014
17. Resultatreglering
18. Årsredovisning för Lerums Tennisklubb
19. Lekmannarevisorernas granskning av Lerums Tennisklubb
20. Årsredovisning för KB Hedehem
21. Lekmannarevisorernas granskning av KB Hedehem
22. Redovisning av motionsläget

1. Val av justerare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att välja Linda Sultanovic (S) och Ralf Dahlgren (SD) att justera protokollet.

2. Meddelande om ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen har utsett Martin Berg (V), Anders Johansson (S) och Ewa Lövgren (S) till nya ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har även utsett Halim Azemi (S) till ny ledamot.

3. Vid sammanträdet förekommande avsägelser från förtroendeuppdrag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Larssons (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

4. Val av ledamöter i beredningen för klimat, miljö och naturvård

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Larsson (S) och Pernilla Gellerman (FP) till nya ledamöter i beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden till 31 december 2015.

5. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om att vi måste se om Grustaget i Gråbo nu, ställd av Ralf Dahlgren (SD)
  • Motion om att ge glasögon till de elever som har behov i vår kommun, ställd av Ralf Dahgreln (SD)
  • Motion om arbetskläder för äldreboende och hemtjänsten samt förskolepersonal, ställd av Ingrid Swenson (SD)

6. Anmälan av nya medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om att skapa en internetmiljö som påminner om ett stadsbyggarspel
  • Medborgarförslag om inhägnad naturpark i Floda
  • Medborgarförslag om att ta fram förslag till budgetering, styrning och operativt genomförande för att öka planproduktionen

7. Anmälan av nya interpellationer

Inga nya interpellationer har inkommit.

8. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit.

9. Svar på interpellation om vandalism på Knappekullaskolan ställd av Alexander Abenius (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

10. Allmänpolitisk debatt om flyktingmottagande och integration

11. De förtroendevalda revisorernas årliga grundläggande granskning 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

12. De förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

13. De förtroendevalda revisorernas granskning av bokslut per 31 deember 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

14. Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnder och beredningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, nämnder och beredningar.

15. Allmänhetens frågestund

16. Årsredovisning 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2014.

17. Resultatreglering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna resultatreglering 2014 uppgående till 26,1 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar att utav föreslagen resultatreglering får 12,1 mnkr tas i anspråk under 2015 och 7 mnkr får tas i anspråk av Sektor Lärande under 2016 och 7 mnkr får ianspråktas 2017.

18. Årsredovisning för Lerums Tennisklubb

Ärendet utgår.

19. Lekmannarevisorernas granskning av Lerums Tennisklubb

Ärendet utgår.

20. Årsredovisning för KB Hedehem

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

21. Lekmannarevisorernas grasnkning av KB Hedehem

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

22. Redovisning av motionsläget

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.