Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari 2014

Torsdagen den 23 januari 2014 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland två beredningserapporter, interpellationer och antagande av detaljplan för Gamla Ramfabriken.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Ärendeförteckning

1. Anmälan av nya motioner
2. Anmälan av nya frågor
3. Anmälan av nya interpellationer
4. Godkännande av avsägelser från förtroendeuppdrag
5. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
6. Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen
7. Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnd
8. Val av ledamöter och ersättare till beredningen för arvoden
9. Val av ledamöter till beredningen för samhällets omsorger
10. Val av styrelseledamot till Renova Miljö AB
11. Vision för ett framtida Gråbo - Sveriges första hållbara tätort
12. Kultur och fritid i Lerum utifrån Vision 2025
13. Årsplan 2014 för kommunfullmäktige och dess beredningsorgan
14. Svar på interpellation om relining av avloppsrör i kommunen, ställd av Barbro Feltzing (MP)15. Svar på interpellation om giftiga förskolor, ställd av Olle Adolfsson (S)
16. Svar på interpellation om tillgänglighetsanpassad järnvägsövergång vid Sävegårdens äldreboende, ställd av Dennis Jeryd (S)
17. Information om länsstyrelsens yttrande över energiplan
18. Göteborg Energis avyttring av ägarandel i Lerum Energi och Lerum Fjärrvärme
19. Exploateringsavtal för fastigheten Lerum 4:52 - Gamla Ramfabriken
20. Ändring av detaljplan för fastigheten Lerum 4:52, 4:7 och del av Lerum 4:22 - Gamla ramfabriken
21. Exploateringsavtal för ändring byggnadsplan över fastigheteten Torp Nordgården 1:203 och 1:321 med flera (LB11)
22. Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 med flera (LB 11)
23. Exploateringsavtal för ändring av byggnadsplan för delar av Bråta 1:3, Bråta 1:4, Ryd Västergården 2:2 och Öxeryd 1:1 (LB 3)
24. Ändring av byggnadsplan för delar av Bråta Lilla 1:3, Bråta 1:4, Ryd Västergården 2:2 och Öxeryd 1:1
25. Ändring av detaljplan för fastigheten Hallegården 1:47 (Norra Hallsås etapp 1, planändring omtag 1 b)
25. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

1. Anmälan av nya motioner

Beslut

Inga nya motioner har inkommit.

2. Anmälan av nya frågor

Beslut

Inga nya frågor har inkommit.

3. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om skogsskötsel i samklang med vision 2025, ställd av Olle Adolfsson (S)
  • Interpellation om barn i behov av särskilt stöd, ställd av Dennis Jeryd (S)

Klicka för att lyssna

4. Godkännande av avsägelser från förtroendeuppdrag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande avsägelser:

Josefin Petersson (M)

Ersättare, kommunstyrelsen

Annelie Rhedin (M)

Ledamot, beredningen för samhällets omsorger

Henrik Ripa (M)

Ledamot och ordförande, beredningen för arvoden

Klicka för att lyssna

5. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Josefin Peterssons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden.

6. Val av styrelseledamot i Renova Miljö AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Lena Mellquist (S) till styrelseledamot i Renova Miljö AB.

7. Val av ersättare till kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anneli Rhedin (M) till ersättare i kommunstyrelsen för tiden till 31 december 2014.

8. Val av ledamot och ordförande i krisledningsnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Ripa (M) till ledamot och ordförande i krisledningsnämnden för tiden till 31 december 2014.

9. Val av ledamot och ordförande till beredningen för arvoden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna-Lena Holberg (M) till ledamot och ordförande i beredningen för arvoden för tiden till 31 december 2014.

10. Val av ledamot till beredningen för samhällets omsorger

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Marie Jungtell (M) till ledamot i beredningen för samhällets omsorger för tiden till 31 december 2014.

Klicka för att lyssna - samtliga valärenden

11. Vision för ett framtida Gråbo - Sveriges första hållbara tätort

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta slutrapporten Idéer för ett hållbart Gråbo och ger kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta i enlighet med den.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vartannat år följa upp och återkoppla till kommunfullmäktige om hur arbetet i enlighet med idéerna fortlöper.

Kommunfullmäktige beslutar att idéerna under nästa mandatperiod ska följas upp ur ett medborgarperspektiv av en fullmäktigeberedning.

Klicka för att lyssna

12. Kultur och fritid i Lerum utifrån Vision 2025

Beslut

Kommunfullmäktige antar målbilderna för kultur och fritid, samt ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en handlingsplan för hur målbilderna ska uppnås.

Kommunfullmäktige beslutar att målbilderna för kultur och fritid ersätter de nuvarande styrdokumenten ”Föreningspolitiskt program” (KS04.187) och ”Kulturvision Lerum” (KS04.85).

Kommunfullmäktige beslutar att målbilderna följs upp under nästkommande mandatperiod.

Klicka för att lyssna - del 1
Klicka för att lyssna - del 2 

13. Årsplan 2014 för kommunfullmäktige och dess beredningsorgan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Årsplan 2014 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar.

Klicka för att lyssna 

14. Svar på interpellation om relining av avloppsrör i kommunen, ställd av Barbro Feltzing (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Klicka för att lyssna

15. Svar på interpellation om giftiga förskolor, ställd av Olle Adolfsson (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Klicka för att lyssna

16. Svar på interpellation om tillgänglighetsanpassad järnvägsövergång vid Sävegårdens äldreboende, ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Klicka för att lyssna

17. Information om länsstyrelsens yttrande över energiplan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Klicka för att lyssna

18. Göteborg Energis avyttring av ägarandel i Lerum Energi och Lerum Fjärrvärme

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Klicka för att lyssna

19. Exploateringsavtal för fastigheten Lerum 4:52 - Gamla Ramfabriken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till exploateringsavtal för Lerum 4:52, Gamla ramfabriken.

20. Ändring av detaljplan för fastigheten Lerum 4:52, 4:7 och del av Lerum 4:22 - Gamla ramfabriken

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige antar detaljplanen för fastigheten Lerum 4:52, 4:7, del av Lerum 4:22, Gamla Ramfabriken.

19 och 20 - Klicka för att lyssna

21. Exploateringsavtal för ändring byggnadsplan över fastigheteten Torp Nordgården 1:203 och 1:321 med flera (LB11)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till exploateringsavtal för Torp Nordgården 1:203 och 1:321 med flera (LB 11).

22. Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 med flera (LB 11)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av byggnadsplan LB 11 i Öxeryd.

21 och 22 - Klicka för att lyssna

23. Exploateringsavtal för ändring av byggnadsplan för delar av Bråta 1:3, Bråta 1:4, Ryd Västergården 2:2 och Öxeryd 1:1 (LB 3)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till exploateringsavtal för delar av Bråta Lilla 1:3, Bråta 1:4, Ryd Västergården 2:2 och Öxeryd 1:1 (LB 3) i Lerums kommun. 

24. Ändring av byggnadsplan för delar av Bråta Lilla 1:3, Bråta 1:4, Ryd Västergården 2:2 och Öxeryd 1:1

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av byggnadsplan LB 3 i Öxeryd.

23 och 24 - Klicka för att lyssna

25. Ändring av detaljplan för fastigheten Hallegården 1:47 (Norra Hallsås etapp 1, planändring omtag 1 b)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta planförslaget.

Klicka för att lyssna

26. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

Beslut

Kommunfullmäktige att notera rapporten och lägga den till handlingarna.

Klicka för att lyssna