Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014

Torsdagen den 24 april 2014 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat årsredovisningen, interpellationen och frågan om förvärv av Gråbo torg.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

 1. Ändring av ärendelistan
 2. Svar på interpellation om att äta rena, naturliga råvaror i kommunens verksamheter ställd av Lill Jansson (FP), Eva Andersson (C) och Annelie Lundström (KD)
 3. Svar på interpellation om jordbruksmark i samklang med vision 2025 ställd av Olle Adolfsson (S)
 4. Svar på interpellation om Ryatunneln ställd av Anette Holgersson (V)
 5. Svar på interpellation om städdagar, ställd av Dennis Jeryd (S)
 6. Svar på interpellation angående missade bygglovsansökningar ställd av Lennart Wassenius (C)
 7. Svar på interpellation om Lerums centrum, flyttkedjan, rivning av biblioteket med mera ställd av Rutger Fridholm (MP)
 8. Meddelande om nya ersättare i kommunfullmäktige
 9. Anmälan av nya motioner
 10. Anmälan av nya frågor
 11. Anmälan av nya interpellationer
 12. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
 13. Valärenden
 14. Beredningsrapport: Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad
 15. Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014
 16. Förvärv av del av fastighet Hjällsnäs 8:30 och Hjällsnäs 8:31 i Gråbo centrum, Gråbo torg
 17. Tidigareläggning av investeringsmedel för att möjliggöra projektet bullerskydd med solfångare
 18. Omvärldsrapport
 19. Allmänhetens frågestund
 20. Årsredovisning 2013
 21. Resultatreglering 2013
 22. Revisionens granskning av bokslut per 2013-12-31
 23. Revisionens årliga grundläggande granskning 2013
 24. Revisionsberättelse 2013
 25. Revisionens löpande granskning 2013
 26. Årsredovisning för Lerum fjärrvärme AB 2013
 27. Årsredovisning för Lerum energi AB 2013
 28. Lekmannarevisorernas granskning av årsredovisning för Lerum fjärrvärme AB
 29. Lekmannarevisorernas granskning av årsredovisning för Lerum energi AB
 30. Årsredovisning för KB Hedehem
 31. Lekmannarevisorernas granskning av årsredovisning KB Hedehem
 32. Granskning av Lerums Tennisklubbs verksamhet 2013
 33. Förslag till vattenskyddsområde för Sjöviks vattenskyddsområde
 34. Taxor och avgifter för ordinärt och särskilt boende 2014
 35. Överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Lerum Olstorp 3:7
 36. Motion om förändring av partistödet ställd av Lennart Wassenius (C), Lill Jansson (FP) och Annelie Lundström (KD)
 37. Motion om fyrfackssystem för sopkärl ställd av Magnus Pettersson (V)
 38. Motion om att jämställdhetsanpassa upphandlingspolicyn ställd av Renée Jeryd (S)
 39. Motion om kollektivtrafik till fritidsverksamhet ställd av Dennis Jeryd (S)
 40. Motion om billigare bostäder ställd av Anna Lena Mellquist (S)

1. Ändring av ärendelistan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra ärendelistan enligt nedan:

 • Svar på interpellation om att äta rena, naturliga råvaror i kommunens verksamheter ställd av Lill Jansson (FP), Eva Andersson (C) och Annelie Lundström (KD) behandlas först på dagordningen.
 • De interpellationer som är färdigbehandlade klockan 17.00 behandlas efter ärendet Överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Olstorp 3:7.
 • Allmänhetens frågestund hålls som ett extraärende direkt innan ärendet Årsredovisning 2013 behandlas.

2. Svar på interpellation om att äta rena, naturliga råvaror i kommunens verksamheter ställd av Lill Jansson (FP), Eva Andersson (C) och Annelie Lundström (KD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

3. Svar på interpellation om jordbruksmark i samklang med vision 2025 ställd av Olle Adolfsson (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

4. Svar på interpellation om Ryatunneln ställd av Anette Holgersson (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

5. Svar på interpellation om städdagar, ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

6. Svar på interpellation angående missade bygglovsansökningar ställd av Lennart Wassenius (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

7. Svar på interpellation om Lerums centrum, flyttkedjan, rivning av biblioteket med mera ställd av Rutger Fridholm (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

8. Meddelande om nya ersättare i kommunfullmäktige

Richard Jonson (M), Staffan Aijmer (M) och Pia Jäderklint (S)

9. Anmälan av nya motioner 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion om mål för självfinansiering av investeringar ställd av Dennis Jeryd (S)
 • Motion om valfrihet och ekologiskt smör i skolmatsalarna ställd av Jesper Liljedahl (S)
 • Motion om sex timmars arbetsdag ställd av Björn Jägesten (V)

10. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit

11. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige besltuar att följande interpellation får ställas:

 • Interpellation rörande de stora barngrupperna i förskolan ställd av Rutger Fridholm (MP)

12. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Robert Alperuds (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.

13. Valärenden

Inga valärenden.

14. Beredningsrapport: Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta beredningens förslag på strategier för att underlätta och möjliggöra för kommunens invånare att ta sig in på arbetsmarknaden. Framför allt syftar strategierna till att sänka trösklarna mot arbetsmarknaden för kommunens ungdomar.

Kommunfullmäktige beslutar föreslå vidare ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta i enlighet med strategierna samt återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige årligen.

15. Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor med tillämpningsområde Lerums kommun enligt bilagda förslag:

 • Taxa för rengöring (sotning) enligt Lagen om skydd mot olyckor
 • Taxa för brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor
 • Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
 • Taxa för tillståndsprövning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor

16. Förvärv av del av fastighet Hjällsnäs 8:30 och Hjällsnäs 8:31 i Gråbo centrum, Gråbo torg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till att förvärva del av fastigheterna Hjällsnäs 8:30 och Hjällsnäs 8:31 enligt avtal om fastighetsreglering till en summa av 2 150 000 kronor.

Paragrafen justeras omedelbart.  

17. Tidigareläggning av investeringsmedel för att möjliggöra projektet bullerskydd med solfångare

Beslut

Kommunfullmäktihe beslutar tidigarelägga investeringsmedel för projektet bullerskydd med solfångare från 2015 och 2016-års investeringsplan till 2014-års ivnesteringsbudget. Tidigareläggningen av investeringsmedel uppgår till 13 miljoner kronor. Totalt uppgår därmed projektets budget till 23 miljoner kronor.

Paragrafen justeras omedelbart.

18. Omvärldsrapport

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

19. Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

20. Årsredovisning 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2013.

21. Resultatreglering 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna resultatreglering 2013 uppgående till 14 489 tkr.

Kommunfullmäktige beslutar att utav föreslagen resultatreglering får 7 200 tkr tas i anspråk under 2014 och resterande 7 289 tkr kan ianspråktas 2015.

22. Revisionens granskning av bokslut per 2013-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att revisionsrapporten Granskning av bokslut 2013-12-31 har överlämnats till kommunfullmäktige.

23. Revisionens årliga grundläggande granskning 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att revisionsrapporten Årlig grundläggande granskning 2013 har överlämnats till kommunfullmäktige.

24. Revisionsberättelse 2013

Beslut

Kommunfullmäktige anser liksom de förtroendevalda revisorerna att nämnderna och kommunstyrelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt varvid ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2013. Det antecknas till protokollet att kommunfullmäktiges ledamöter ej har deltagit i beslutet om ansvarsfrihet i styrelsen och respektive nämnd vederbörande är verksam i.

25. Revisionens löpande granskning 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att revisionsrapporten Löpande granskning 2013 har lämnats över till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över rapporten till kommunstyrelsen för besvarande.  

26. Årsredovisning för Lerum fjärrvärme AB 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisiningen från Lerum fjärrvärme AB 2013.

27. Årsredovisning för Lerum energi AB 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisiningen från Lerum fjärrvärme AB 2013.

28. Lekmannarevisorernas granskning av årsredovisning för Lerum fjärrvärme AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för Lerum fjärrvärme AB 2013.

29. Lekmannarevisorernas granskning av årsredovisning för Lerum energi AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för Lerum energi AB 2013.

30. Årsredovisning för KB Hedehem

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att årsredovisningen för KB Hedehem har lämnats över till kommunfullmäktige.

31. Lekmannarevisorernas granskning av årsredovisning KB Hedehem

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera granskningsrapprot KB Hedehem.

32. Granskning av Lerums Tennisklubbs verksamhet 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att Granskningsrapport för Lerums tennisklubb har lämnats över till kommunfullmäktige.

33. Förslag till vattenskyddsområde för Sjöviks vattenskyddsområde

Beslut

Kommunfullmäktige att anta förslag till vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt, samt att inom primära skyddsområdet kommer ingen avgift att tas ut av de som bedriver jordbruksverksamhet för ansökan om tillstånd för § 2-4.

34. Taxor och avgifter för ordinärt och särskilt boende 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor och avgifter för ordinärt och särskilt boende 2014.

35. Överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Lerum Olstorp 3:7

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och fastighetsägaren till Olstorp 3:7, avseende köp av fastigheten Lerum Olstorp 3:7 med en areal på ca 33 000 kvm till en ersättning av 1 930 000 kr.

36. Motion om förändring av partistödet ställd av Lennart Wassenius (C), Lill Jansson (FP) och Annelie Lundström (KD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.

37. Motion om fyrfackssystem för sopkärl ställd av Magnus Pettersson (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

38. Motion om att jämställdhetsanpassa upphandlingspolicyn ställd av Renée Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

39. Motion om kollektivtrafik till fritidsverksamhet ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

40. Motion om billigare bostäder ställd av Anna Lena Mellquist (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.