Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober

Torsdagen den 24 oktober 2013 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland motioner och en interpellation.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

 

Innehållsförteckning

1. Anmälan av nya motion 2013

2. Anmälan av nya enkla frågor 2013

3. Anmälan av nya interpellationer 2013

4. Valärenden

5. Svar på interpellation ställd av Dennis Jeryd (S)

6. Motion om kulturen som sommarjobb för unga

7. Förutsättningar EKO-centrum

8. Motion om medlemskap i Sveriges ekokommuner

9. Ny rutin för stärkt beredningsprocess samt uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

10. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2014

11. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2103

 

1. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion om att avsätta AFA-pengar till arbetsmiljöåtgärder, ställd av Dennis Jeryd (S)
 • Motion om att avsätta AFA-pengar till decemberlönen, ställd av Dennis Jeryd (S)
 • Motion om att avsätta AFA-pengar till kompetensutbildning, ställd av Dennis Jeryd (S)
 • Motion om tryggare anställningar i Lerums kommun, ställd av Dennis Jeryd (S)
 • Motion om fyrfackssystem för sopkärl, ställd av Magnus Pettersson (V)

2. Anmälan av nya enkla frågor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande enkla fråga anses besvarad:

 • Enkel fråga om mark- och grävningsarbeten inom Garveriområdet, ställd av Ingvar Frid (FP)

3. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

 • Interpellation om anhöriganställda, ställd av Anna Lena Mellquist (S)
 • Interpellation om avbrutet arbete med detaljplan för Frödings förskola, ställd av Rutger Fridholm (MP)
 • Interpellation om förstelärarnas arbetstid, ställd av Magnus Pettersson (V)
 • Interpellation om återvinning i Floda, ställd av Magnus Pettersson (V)
 • 

4. Valärenden

Beslut

Kommunfullmäktige väljer på förslag av valberedningen ledamot till beredningen för samhällets omsorger för tiden till 2013-12-31 enligt nedan:

 • Erik Augustsson (S)
 • 

5. Svar på interpellation om Gråbo torg, ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

6. Motion om kulturen som sommarjobb för ungdomar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

7. Förutsättningar EKO-centrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna ärendet utan vidare åtgärd.

8. Motion om medlemskap i Sveriges ekokommuner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

9. Ny rutin för stärkt beredningsprocess samt uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastslå ny rutin för kommunstyrelsens behandling av beredningsförslag.

Kommunfullmäktige beslutar att fastslå ny rutin för uppföljning av fullmäktigebeslut.

10. Sammanträdestidetr för kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdestider för 2014:

23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 17 juni, 28 augusti, 2 oktober, 30 oktober, 27 november och 18 december

11. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och lägga rapporten till handlungarna.