Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2015

Den 26 mars 2015 träffades kommunfullmäktige för ett möte i Torspkolan i Lerum. Kommunfullmäktige beslutade i flera frågor. Bland annat beslutade kommunfullmäktige om en ny markpolicy och om nya uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Nedan kan du läsa vilka beslut som kommunfullmäktige fattade. Om några dagar kommer du även att kunna lyssna på debatten.

Innehållsförteckning

1. Godkännande av avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård
2. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
3. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
4. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
5. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB
6. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Lerum Elhandel AB
7. Övriga valärenden
8. Anmälan av nya motioner
9. Anmälan av nya medborgarförslag
1. Anmälan av nya interpellationer
11. Anmälan av nya frågor
12. Svar på interpellation om vad ordförande kommer göra åt Hjällsnäs badplats, ställd av Ralf Dahlgren (SD)
13. Årsplan 2015 för kommunfullmäktiges beredningar
14. Information om de förtroendevalda revisorernas granskning av kommunstyrelsens arbete med social hållbarhet och folkhälsa
15. Överförmyndarnämndens svar på revisorernas granskning av uppföljning av ställföreträdare
16. Utbetalning av partistöd
17. Motion om sex timmars arbetsdag ställd av Björn Jägesten (V)
18. Markpolicy för Lerums kommun
19. Köpeavtal för del av fastighet Lekstorp 2:56
20. Ändring av säte för Förbo AB
21. Ändring av bolagsordning för Lerum Energi AB
22. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2014

1. Godkännande av avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

2. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Socialdemokraterna.

3. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Soheil Jafar Sabonchis (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Vänsterpartiet.

4. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Annelie Björkdahls (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Socialdemokraterna.

5. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.

6. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Lerum Elhandel AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.6.

7. Övriga valärenden

Inga övriga valärenden.

8. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion om rehab-bassägen i Gråbo ställd av Ralf Dahlgren (SD)
 • Motion om kyrkliga skolavslutningar ställd av Ralf Dahlgren (SD)
 • Motion angående energitjuvar ställd av Ingrid Swenson (SD)
 • Motion om det nya guldet - dricksvatten, ställd av Anneli Rhedin (M)
 • Motion om utmärkelser till idrottsprestationer ställd av Alexander Abenius (M)
 • Motion om HBTQ-handlingsplan för Lerums kommun ställd av Alexander Abenius (M) och Gabriel Scavo (M)
 • Motion om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 ställd av Alexander Abenius (M) och Henrik Ripa (M)
 • Motion om att införa Home-Start Familjekontrakt i Lerums kommun ställd av Gunilla Lindell (KD) och Annelie Lundström (KD)
 • Motion om familjecentraler i Lerums kommun ställd av Annelie Lundström (KD) och Gunilla Lindell (KD)

9. Anmälan av nya medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

 • Medborgarförslag om att lista värdefulla byggnader i kommuner
 • Medborgarförslag om att ändra på rivningslovsprocessen
 • Medborgarförslag om ishallens öppettider
 • Medborgarförslag om skyltning Lerums kommun
 • Medborgarförslag om utveckling av parkeringsyta vid Aludden sjön Aspen
 • Medborgarförslag om ny ridanläggning för Nääs Ryttarförening
 • Medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen
 • Medborgarförslag om annonseringen av fullmäktiges sammanträden

10. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellation får ställas:

 • Interpellation om vandalism på Knappekullaskolan ställd av Alexander Abenius (M)

11. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit.

12. Svar på interpellation om vad ordförande kommer göra åt Hjällsnäs badplats, ställd av Ralf Dahlgren (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

13. Årsplan 2015 för kommunfullmäktiges beredningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta årsplan 2015.

14. Information om de förtroendevalda revisorernas granskning av kommunstyrelsens arbete med social hållbarhet och folkhälsa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

15. Överförmyndarnämndens svar på revisorernas granskning av uppföljning av ställföreträdare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera överförmyndarnämndens svar på revisionsrapporten.

16. Utbetalning av partistöd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2015 till samtliga partier i enlighet med gällande riktlinjer.

17. Motion om sex timmars arbetsdag ställd av Björn Jägesten (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

18. Markpolicy för Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till markpolicy.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av markpolicyn inom ett år.

19. Köpeavtal för del av fastighet Lekstorp 2:56

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och Anders Benjaminsson, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Lekstorp 2:56 om ca 1100 kvm i Gråbo till ett pris om 750 000 kr.

20. Ändring av säte för Förbo AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av bolagsordning för Förbo AB, § 2, med innebörd att sätet ändras från Mölndals kommun till Härryda kommun.

21. Ändring av bolagsordning för Lerum Energi AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Lerum Energi AB med anledning av att Göteborg Energi inte längre är delägare i bolaget samt godkänna ändringar av bolagsordning föranledda av anpassning till den nuvarande lagstiftningen samt tillägg om entreprenadverksamhet i § 3 verksamhetsföremål.

22. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2014

Beslut

Kommunfullmäktige noterar uppföljningen och lägger rapporten till handlingarna.