Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2014

Torsdagen den 27 mars 2014 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat ny bredbandsstrategi, beredningsrapporter och en interpellation.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Meddelande om nya ersättare och ny ledamot i kommunfullmäktige
2. Anmälan av nya motioner
3. Anmälan av nya enkla frågor
4. Anmälan av nya interpellationer
5. Godkännande av avsägelse från beredningen för skola och utbildning
6. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
7. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
8. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
9. Val av ledamot till beredningen för skola och utbildning
10. Tillväxt Lerums kommun – leva och bo
11. Tillväxt Lerums kommun - näringsliv och turism
12. Strategier för att möta framtidens äldre
13. Bredbandsstrategi för Lerums kommun
14. Revisionsrapport Granskning av styrning och uppföljning inom hemtjänsten
15. Svar på interpellation angående stambanan ställd av Magnus Pettersson (V)
16. Svar på interpellation om jordbruksmark i samklang med vision 2025 ställd av Olle Adolfsson (S)
17. Svar på motion om att jämställdhetsanpassa upphandlingspolicyn
18. Svar på motion om fyrfackssystem för sopkärl ställd av Magnus Pettersson (V)
19. Svar på motion om förändring av partistödet ställd av Lennart Wassenius (C), Lill Jansson (FP) och Annelie Lundström (KD)
20. Nytt förslag till köpeavtal för del av Östad 12:52
21. Granskningsrapport Gryaab AB 2013
22. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2013

1. Meddelande om nya ersättare och ny ledamot i kommunfullmäktige

Ordförande Ingvar Frid (FP) meddelar att Länsstyrelsen har
beslutat om ny ledamot och ny ersättare efter Marie-Louise Törnquist (M) för tiden till 2014-10-31:

ledamot Thomas Hallgren (M)
ersättare Katrin E Trigueros (M)

Ordförande Ingvar Frid (FP) meddelar även att Länsstyrelsen har
beslutat om ny ersättare efter Boris Petrusson (SD) för tiden till 2014-10-31:

ersättare Robert Alperud (SD)

Klicka här för att lyssna

2. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om miljö och etik, ställd av Anna Lena Mellquist (S)

Klicka här för att lyssna

3. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit

4. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om Ryatunneln, ställd av Anette Holgersson (V)
  • Interpellation angående missade bygglovsansökningar ställd av Lennart Wassenius (C)
  • Interpellation om städdagar ställd av Dennis Jeryd (S)
  • Interpellation om att äta rena, naturliga råvaror i kommunens verksamheter ställd av Lill Jansson (FP), Eva Andersson (C) och Annelie Lundström
  • Interpellation om Lerums centrum, flyttkedjan, rivning av biblioteket mm ställd av Rutger Fridholm (MP)

Klicka här för att lyssna

5. Godkännande av avsägelse från beredningen för skola och utbildning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Djoan Cardois (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för skola och utbildning.  

6. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Klaus Schüfflers (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Moderaterna för återstoden av mandatperioden.

7. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ali Ahmadys (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Moderaterna för återstoden av mandatperioden.

8. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Djoan Cardois (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden.

Klicka här för att lyssna på punkt 5-8

9. Val av ledamot till beredningen för skola och utbildning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Dolores Åsell (S) till ledamot i beredningen för skola och utbildning för tiden till 31 december 2014.

Klicka här för att lyssna

10. Tillväxt Lerums kommun – leva och bo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att beakta rapportens slutsatser i arbetet med Framtidsbild 2018 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inarbeta beredningens förslag till prioriteringar nr. 1-3 i kommunens befintliga Bostadsstrategi.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att kommunstyrelsen ska återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige årligen.

Klicka nedan för att lyssna:
Del 1     Del 2     Del 3

11. Tillväxt Lerums kommun - näringsliv och turism

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till beredningen för näringsliv och turism mot bakgrund av att beredningens förslag kring dragning av stambanan norr om Aspen inte ingår i beredningens uppdrag. Detta gör att kapitel 5.2, stycke 2-3 (inklusive bilden), kapitel 6.4. 2 stycken och förslagen i kapitel 7 måste omarbetas.

Klicka nedan för att lyssna:
Del 1     Del 2     Del 3

12. Strategier för att möta framtidens äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta strategierna för att möta framtidens äldre.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att en gång per år följa upp och återkoppla till kommunfullmäktige om hur arbetet med strategierna fortlöper.

Ronny Johansson (FP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande redaktionella ändring ska göras på sidan 5:

10 % ändras till 38 %.

Klicka nedan för att lyssna:
 Del 1     Del 2

13. Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Bredbandsstrategi för Lerums kommun daterad den 11 december 2013.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med utgångspunkt i bredbandsstrategin.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att två gånger om året följa upp målen i bredbandsstrategin och återrapportera till kommunfullmäktige.

Klicka här för att lyssna

14. Revisionsrapport Granskning av styrning och uppföljning inom hemtjänsten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera revisionsrapporten Granskning av styrning och uppföljning inom hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutar att översända rapporten till kommunstyrelsen och individnämnden för besvarande.

Klicka här för att lyssna

15. Svar på interpellation angående stambanan ställd av Magnus Pettersson (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Klicka nedan för att lyssna:
Del 1     Del 2

16. Svar på interpellation om jordbruksmark i samklang med vision 2025 ställd av Olle Adolfsson (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

17. Svar på motion om att jämställdhetsanpassa upphandlingspolicyn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

18. Svar på motion om fyrfackssystem för sopkärl ställd av Magnus Pettersson (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

19. Svar på motion om förändring av partistödet ställd av Lennart Wassenius (C), Lill Jansson (FP) och Annelie Lundström (KD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

20. Nytt förslag till köpeavtal för del av Östad 12:52

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut i kommunfullmäktige den 20 februari 2014 § 47 avseende förslag till köpeavtal för del av Östad 12:52.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Systemteknik i Lerum AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Östad 12:52 om ca 2250 kvm i Sjövik till ett pris av 787 500 kr.

Klicka här för att lyssna

21. Granskningsrapport Gryaab AB 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera granskningsrapporten om Gryaab AB 2013.

Klicka här för att lyssna

22. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljning och lägga rapporten till handlingarna.

Klicka här för att lyssna