Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2014

Torsdagen den 28 augusti 2014 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat Framtidsbild 2018, nya arvodesbestämmelser samt nytt exploateringsavtal och detaljplan för Gråbo torg.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige
2. Anmälan av nya motioner
3. Anmälan av nya frågor
4. Anmälan av nya interpellationer
5. Avsägelser från förtroendeuppdrag
6. Anhållan om att få behålla förtroendeuppdrag trots upphörd valbarhet
7. Val av ny ersättare till Göteborgsregionens förbundsfullmäktige
8. Framtidsbild 2018
9. Revisionsrapport - Granskning av Frödings förskola
10. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Fördjupad uppföljning av tidigare års granskningar
11. Bestämmelser om ersättning för kommunalt förtroendevalda, 2015 – 2018
12. Motion om valfrihet och ekologiskt smör i skolmatsalarna, ställd av Jesper Liljedahl (S)
13. Exploateringsavtal för fastigheten Hjällsnäs 9:10 med flera Gråbo centrum i Lerums kommun, etapp 1, östra delen
14. Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 med flera, Gråbo centrum etapp 1, östra delen

1. Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige

Ordförande Ingvar Frid (FP) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat om ny ersättare efter Katrin E Trigueros (M) för tiden till den 14 oktober 2014:

ersättare Annika Ripa (M)

Klicka här för att lyssna

2. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om självstyrande grupper ställd av Magnus Pettersson (V)

Klicka här för att lyssna

3. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit.

4. Anmälan av nya interpellationer

Inga nya interpellationer har inkommit.

5. Avsägelser från förtroendeuppdrag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Karl Ask (V) från sitt uppdrag som ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige. Entledigandet beror på att Karl Ask (V) har upphört att vara valbar.

Klicka här för att lyssna

6. Anhållan om att få behålla förtroendeuppdrag trots upphörd valbarhet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att låta Gösta Karlsson (M) behålla sitt förtroendeuppdrag till och med 31 december 2014 trots upphörd valbarhet.

Klicka här för att lyssna

7. Val av ny ersättare till Göteborgsregionens förbundsfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lena Hansson (V) till ny ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 31 december 2014.

Klicka här för att lyssna

8. Framtidsbild 2018

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Framtidsbild 2018

Del 1 - Klicka här för att lyssna
Del 2 - Klicka här för att lyssna
Del 3 - Klicka här för att lyssna

9. Revisionsrapport - Granskning av Frödings förskola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera granskningsrapporten och lämnar över den till kommunstyrelsen för besvarande.

Del 1 - Klicka här för att lyssna
Del 2 - Klicka här för att lyssna
Del 3 - Klicka här för att lyssna

10. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Fördjupad uppföljning av tidigare års granskningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

11. Bestämmelser om ersättning för kommunalt förtroendevalda, 2015 – 2018

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 – 2018.

Kommunfullmäktige beslutar beträffande reseersättningar att ersättningen upphör för resor till och från sammanträden inom kommunen. Detta infattar till exempel ersättning för resa i kilometer, parkeringsavgifter samt resa med kollektivtrafik.
Vid sammanträden utanför kommunen har förtroendevald rätt till resekostnadsersättning och traktamente enligt samma riktlinjer som för kommunens anställda (BIA - bilersättningsavtal).  

Klicka här för att lyssna

12. Motion om valfrihet och ekologiskt smör i skolmatsalarna, ställd av Jesper Liljedahl (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om att införa möjligheten att välja smör i kommunens verksamheter.

Klicka här för att lyssna

13. Exploateringsavtal för fastigheten Hjällsnäs 9:10 med flera Gråbo centrum i Lerums kommun, etapp 1, östra delen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Rydlers Bygg AB rörande - Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 med flera, Gråbo centrum i Lerums kommun, etapp 1, östra delen.

Ärende 13 och 14 behandlades samtidigt - klicka här för att lyssna

14. Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo centrum etapp 1, östra delen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl, Gråbo centrum i Lerums kommun, med ändringen att de utpekade parkeringsplatserna på torgytan i detaljplaneplaneförslaget stryks.