Kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 2014

Torsdagen den 2 oktober 2014 sammanträdde kommunfullmäktige på Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat delårsrapporten och en motion.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Ändring av kungörelsen
2. Anmälan av nya motioner
3. Anmälan av nya interpellationer
4. Anmälan av nya frågor
5. Avsägelser från förtroendeuppdrag
5. Valärenden
6. Anhållan om att få behålla förtroendeuppdrag trots upphörd valbarhet
7. Kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten Fördjupad uppföljning av tidigare års granskningar
8. Delårsrapport 2014
9. De förtroendevalda revisorernas bedömning av delårsbokslutet
10. Halvtidsrapport: Framtidens prioriteringar för Lerums kommun
11. Motion om småföretagarhus ställd av Renée Jeryd (S) och Olle Adolfsson (S)
12. Exploateringsavtal rörande detaljplan för Götebo 1:5 med flera
13. Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa i Lerums kommun

 1. Ändring av kungörelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra kungörelsen enligt nedan:

  • Ärendet Anmälan av nya frågor behandlas innan ärendet Anmälan av nya interpellationer.
  • Debatten i ärendena Delårsrapport 2014 och De förtroendevalda revisorernas bedömning av delårsbokslutet sker samtidigt.

2. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om att kunna använda ny teknik ställd av Gun-Britt Delsvik Svensson (S) och Mikael Rånevik (S)
  • Motion om kommuninvånare som har behov av kontaktperson ställd av Annelie Lundström (KD) och Lena Hagström (KD)
  • Motion om att bygga mer i trä ställd av Eva Andersson (C)

3. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellation får ställas:

  • Interpellation om ungas inflytande i kommunen ställd av Annelie Lundström (KD)

4. Anmälan av nya frågor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Inga Lill Schwartz (C) är besvarad.

5. Avsägelser från förtroendeuppdrag

Inga avsägelser.

5. Valärenden

Inga valärenden.

6. Anhållan om att få behålla förtroendeuppdrag trots upphörd valbarhet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att låta Tova Sundström (M) behålla sitt förtroendeuppdrag till den 31 december 2014 trots upphörd valbarhet. 

7. Kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten Fördjupad uppföljning av tidigare års granskningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

8. Delårsrapport 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut för 2014.

9. De förtroendevalda revisorernas bedömning av delårsbokslutet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

10. Halvtidsrapport: Framtidens prioriteringar för Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

11. Motion om småföretagarhus ställd av Renée Jeryd (S) och Olle Adolfsson (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

12. Exploateringsavtal rörande detaljplan för Götebo 1:5 med flera

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

  • godkänna Tomtbolaget THV AB:s (556436-7520) köp av marken inom exploateringsområdet Götebo 1:5 med flera,
  • godkänna övertagande av exploateringsavtalet till detaljplan Götebo 1:5 med flera antaget av kommunfullmäktige 2011-06-21 samt
  • att stryka § 5 (krav på fjärrvärmeförsörjning) i exploateringsavtalet till detaljplan Götebo 1:5 med flera.

13. Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa i Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa i Lerums kommun.