Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015

Den 28 maj 2015 träffades kommunfullmäktige för ett möte på Dergårdsteatern i Lerum. Kommunfullmäktige beslutade i flera frågor. Bland annat beslutade kommunfullmäktige om detaljplan för Lerum centrum och om inriktningar för det fortsatta arbetet med ny översiktsplan.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Tyvärr hade vi tekniska problem med ljudinspelningen på detta sammanträde. Visst ljud finns nu som ljudfiler, dock inte från alla punkter på dagordningen.

Innehållsförteckning

1. Godkännande av avsägelse från valnämnden
2. Godkännande av avsägelse från beredningen för arvoden
3. Val av ny ersättare i valnämnden
4. Val av ny ledamot i beredningen för arvoden
5. Val av lekmannarevisor till Aspenäs villastad
6. Anmälan av nya medborgarförslag
7. Anmälan av nya motioner
8. Anmälan av nya interpellationer
9. Anmälan av nya frågor
10. Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av kommunstyrelsens arbete med social hållbarhet och folkhälsa
11. Information om de förtroendevalda revisorernas fördjupade uppföljning av 2012-års granskningar
12. Årsredovisning för Lerum Energi AB 2014
13. Lekmannarevisorernas granskning av Lerum Energi AB

14. Årsredovisning för Lerum Elhandel AB 2014
Klicka här för att lyssna

15. Lekmannarevisorernas granskning av Lerum Elhandel AB
Klicka här för att lyssna

16. Årsredovisning för Lerum Fjärrvärme AB 201417. Lekmannarevisorernas granskning av Lerum Fjärrvärme AB
Klicka här för att lyssna

17. Årsredovisning för Lerums tennisklubb
Klicka här för att lyssna

18. Granskningsrapport från lekmannarevisorer om Lerums Tennisklubb
Klicka här för att lyssna

19. Godkännande av program för ny översiktsplan
Klicka här för att lyssna

20. Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Lerum 20:10 med flera, Resecentrum i Lerum
Klicka här för att lyssna

21. Program för Stenkullens centrala delar
Klicka här för att lyssna

22. Motion om kyrkliga skolavslutningar ställd av Ralf Dahlgren (SD)
Klicka här för att lyssna

23. Motion om det nya guldet - dricksvatten ställd av Anneli Rhedin (M)
Klicka här för att lyssna

24. Medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen
25. Medborgarförslag angående utveckling av parkeringsyta vid Aludden sjön Aspen
26. Breddning av kommunens arbete utifrån CEMR-deklarationen
27. Försäljning av del av industrifastigheten Berg 1:85
28. Köpeavtal på del av fastigheten Stillestorp 1:2
29. Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund
30. Ändring av taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
31. Omstrukturering av Renova AB

1. Godkännande av avsägelse från valnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Thomas Erikssons (SD) avsägelse.

2. Godkännande av avsägelse från beredningen för arvoden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Thomas Erikssons (SD) avsägelse.

3. Val av ny ersättare i valnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ersättare i valnämnden.

4. Val av ny ledamot i beredningen för arvoden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ledamot i beredningen för arvoden.

5. Val av lekmannarevisor till Aspenäs villastad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Kai Bengtsson (M) till ordinarie revisor och Elsi-Brith Jodal (S) till ersättande revisor.

6. Anmälan av nya medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa Medborgarförslag om mobila vårdinrättningar med hänvisning till att det ligger utanför kommunfullmäktiges beslutskompetens.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om leklandsoutlet
  • Medborgarförslag om nya trappsteg vid Aspens badplats
  • Medborgarförslag om att bygga ett ”miniallum”
  • Medborgarförslag om konsumtomten
  • Medborgarförslag om att starta ”el-bils-prova-på”-stipendiefond
  • Medborgarförslag om internetansluten turiststolpe med åtellkamera
  • Medborgarförslag om videomemoarer på särskilda boenden

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Medborgarförslag om frågor till de som håller på att få god man till Överförmyndarnämnden för beredning.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Medborgarförslag om att införa parkeringsförbud på Gatan Grusvägen till Miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

7. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om utbildning för deltidsanställda inom räddningstjänsten ställd av Ingrid Swenson (SD)

8. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellation får ställas:
Interpellation om kommunalt aktivitetsstöd för ungdomar ställd av Alexander Abenius (M)

9. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit.

10. Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av kommunstyrelsens arbete med social hållbarhet och folkhälsa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten.

11. Information om de förtroendevalda revisorernas fördjupade uppföljning av 2012-års granskningar

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

12. Årsredovisning för Lerum Energi AB 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och inte vidta någon särskild åtgärd.

13. Lekmannarevisorernas granskning av Lerum Energi AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen

14. Årsredovisning för Lerum Elhandel AB 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och inte vidta någon åtgärd.

15. Lekmannarevisorernas granskning av Lerum Elhandel AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

16. Årsredovisning för Lerum Fjärrvärme AB 201417.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och inte vidta någon särskild åtgärd.

17. Lekmannarevisorernas granskning av Lerum Fjärrvärme AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

18. Årsredovisning för Lerums tennisklubb

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

19. Granskningsrapport från lekmannarevisorer om Lerums Tennisklubb

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

20. Godkännande av program för ny översiktsplan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna program för ny översiktsplan för Lerum.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med ny översiktsplan under hösten 2015.

21. Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Lerum 20:10 med flera, Resecentrum i Lerum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för fastigheten Lerum 20:10 m fl., resecentrum i Lerum

22. Program för Stenkullens centrala delar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens förslag till program för Stenkullens centrala delar, reviderat med hänsyn till idrottens behov.

23. Motion om kyrkliga skolavslutningar ställd av Ralf Dahlgren (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

24. Motion om det nya guldet - dricksvatten ställd av Anneli Rhedin (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår i GR:s vattenförsörjningsplan.

25. Medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

26. Medborgarförslag angående utveckling av parkeringsyta vid Aludden sjön Aspen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

27. Breddning av kommunens arbete utifrån CEMR-deklarationen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bredda arbetet utifrån CEMR-deklarationen utifrån följande artiklar:

Artikel 7: God förvaltning och samråd
Artikel 11: Arbetsgivarrollen
Artikel 12: Upphandling
Artikel 13: Utbildning och livslångt lärande
Artikel 15: Social omsorg och sociala tjänster
Artikel 20: Kultur, idrott och fritid
Artikel 22: Könsrelaterat våld
Artikel 25: Stadsplanering och lokal planering

28. Försäljning av del av industrifastigheten Berg 1:85

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det reviderade köpeavtalet mellan Lerums kommun och Företaget PDF Fastighet AB, avseende försäljning av del av industrifastigheten Lerum Berg 1:85 om ca 3500 kvm till ett pris om ca 875000 kr.

29. Köpeavtal på del av fastigheten Stillestorp 1:2

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och Eva Svensson och Stefan Svensson, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Stillestorp 1:2 om ca 1500 kvm i Stenkullen till ett pris om 850 000 kronor

30. Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund, daterad 2014-10-14 .

31. Ändring av taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet” gällande från och med 2015-07-01.

32. Omstrukturering av Renova AB

Beslut

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 18 juni 2013, § 100, och den 17 december 2013, § 189, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Miljöpartner AB.

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt Bilaga 1.

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt Bilaga 2.

Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna 2-3 ovan.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga delägarkommuner enligt Bilaga 3