Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015

Den 29 januari 2015 träffades kommunfullmäktige för ett mtöe i Dergårdsteatern i Lerum. Kommunfullmäktige beslutade i flera frågor. Bland annat beslutade kommunfullmäktige om ett två motioner, samfinansiering av E20 och om detaljplan för Gråbo torg.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Nedan kan du läsa vilka beslut som kommunfullmäktige fattade. Om några dagar kommer du även att kunna lyssna på debatten.

Innehållsförteckning

 1. Meddelande om nya ersättare och ledamöter i kommunfullmäktige
 2. Godkännande av avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa
 3. Val av ny ledamot till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa
 4. Val av representanter till medskapandegruppen
 5. Anmälan av nya motioner
 6. Anmälan av nya medborgarförslag
 7. Anmälan av nya frågor
 8. Anmälan av nya interpellationer
 9. Motion om kommunal finansiering till bortfinansiering av skrot som dumpats i naturen, ställd av Eva Andersson (C)
 10. Motion om kommuninvånare som har behov av kontaktperson, ställd av Annelie Lundström (KD) och Lena Hagström (KD)
 11. Köp av fastigheten Tollestorp 3:25
 12. Exploateringsavtal för fastigheterna Hjällsnäs 9:10, 9:49 Gråbo Centrum
 13. Medfinansiering av utbyggnad av E20
 14. Revisionsrapport - Förstudie av grundsärskolan och gymnasiesärskolan
 15. Förstudie av överförmyndarnämndens uppföljning av ställföreträdare
 16. Val av styrelseledamot till Renova AB, Renova Miljö AB och Renova Miljöpartner AB
 17. Val av styrelseledamot till Gryaab AB

1. Meddelande om nya ersättare och ny ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen har meddelat att följande personer har valts in i Lerums kommunfullmäktige:

Ronny Johansson (FP) är ny ledamot efter Mikael Dockered (FP).
Nanna Siewertz-Tulinius (FP) är ny ersättare efter Ronny Johansson (FP)
Ilinka Veljanovska Schöld (M) är ny ersättare efter Kai Bengtsson (M)
Maila Jäppinen (SD) är ny ledamot efter Jimmie Stranne (SD)
Jannicke Stranne (SD) är ny ersättare efter Maila Jäppinen (SD)

2. Godkännande av avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

3. Val av ny ledamot till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till 31 december 2015 välja Katrin Elfstrand Trigueros (KD) till ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

4. Val av representanter till medskapandegruppen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.

5. Anmälan av ny motioner

Inga nya motioner har inkommit.

6. Anmälan av nya medborgarförslag

Inga nya medborgarförslag har inkommit.

7. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor har inkommit.

8. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutaer att följande interpellation får ställas:

 • Interpellation om vad ordföranden tänker göra år Hjällsnäs badplats, ställd av Ralf Dahlgren (SD)

9. Motion om kommunal finansiering till bortforsling av skrot som dumpats i naturen, ställd av Eva Andersson (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

10. Motion om kommuninvånare som har behov av kontaktperson, ställd av Annelie Lundström (KD) och Lena Hagström (KD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

11. Köp av fastigheten Tollestorp 3:25

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köp av fastigheten Tollestorp 3:25.

12. Exploateringsavtal för fastigheterna Hjällsnäs 9:10 och 9:49, Gråbo centrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Tornstaden Projektutveckling AB rörande - Detaljplan för fastigheterna Hjällsnäs 9:1 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun, etapp 1, östra delen.

13. Medfinansiering av utbyggnad av E20

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 2,916 mkr för att medfinansiera en utbyggnad av E20 mellan Vårgårda och Mariestad. Finansiering sker via kommunens eget kapital och reserveras i 2014-års räkenskaper.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14. Revisionsrapport - Förstudie av grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten.

15. Förstudie av överförmyndarnämndens uppföljning av ställföreträdare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten och lämnar över den till överförmyndarnämnden för besvarande.

16. Val av styrelseledamot till Renova AB, Renova Miljö AB och Renova Miljöpartner AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Lena Mellquist (S).

17. Val av styrelseledamot till Gryaab AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Olle Adolfsson (S)