Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2014

Den 30 oktober 2014 sammanträdde det nya kommunfullmäktige för första gången i Dergårdsteatern i Lerum. Kommunfullmäktige behandlade bland annat motioner, uppföljning av en visionsrapport samt reglementen för de nya fullmäktigeberedningarna. Kommunfullmäktige valde också en ny valberedning.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1. Val av justerare
2. Anmälan av nya motioner
3. Anmälan av nya interpellationer
4. Anmälan av nya enkla frågor
5. Svar på interpellation om ungas inflytande i kommunen ställd av Annelie Lundström (KD)
6. Avsägelser från förtroendeuppdrag
7. Valärenden
8. Val av ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning 2014-2018
9. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Fördjupad uppföljning av tidigare års granskningar
10. Uppföljning av visionsrapport 2014
11. Motion om Årskort Västtrafik ställd av Dennis Jeryd (S)
12. Motion om självstyrande grupper ställd av Magnus Pettersson (V)
13. Reglementen för kommunfullmäktiges beredningar
14. Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd
15.Medlemskap i Tolkförmedlingen Väst
16. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
17. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015
18. Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2015-2019

1. Val av justerare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Anneli Rhedin (M) och Daniel Eriksson (MP) som justerare.

Klicka här för att lyssna

2. Anmälan av nya motioner

Inga motioner har inkommit.

Klicka här för att lyssna

3. Anmälan av nya interpellationer

Inga interpelllationer har inkommit.

4. Anmälan av nya frågor

Inga frågor har inkommit.

5. Svar på interpellation om ungas inflytande i kommunen ställd av Annelie Lundström (KD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Klicka här för att lyssna

6. Avsägelser från förtroendeuppdrag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per Klarins (SD) och Eva Bratts (SD) avsägelse från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Camilla Sundbergs (MP) och Lars Åkessons (MP) avsägelser från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.

Klicka här för att lyssna

7. Valärenden

Inga valärenden

8. Val av ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning 2014-2018

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning för tiden 2014-10-30 – 2018-10-13:

Anna Lena Mellquist (S) ledamot, ordförande
Olle Adolfsson (S) ledamot
Lise Augustsson (MP) ledamot
Magnus Lansenfeldt (M) ledamot, vice ordförande
Jeanette Andersson (M) ledamot
Lerny Hermansson (C) ersättare
Karin Poulsen (FP) ersättare
Ingrid Swensson (SD) ersättare
Gunilla Lindell (KD) ersättare
Ulf Andersson (V) ersättare

Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt välja Anna Lena Mellquist (S) till ordförande och Magnus Lansenfeldt (M) fram till dess att ordinarie ordförandeval sker. Ordförandevalet ska ske samtidigt som övriga valärenden i kommunfullmäktige.

Klicka här för att lyssna

9. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Fördjupad uppföljning av tidigare års granskningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

10. Uppföljning av visionsrapport 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Klicka här för att lyssna:
Del 1
Del 2

11. Motion om Årskort Västtrafik ställd av Dennis Jeryd (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Klicka här för att lyssna

12. Motion om självstyrande grupper ställd av Magnus Pettersson (V)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Klicka här för att lyssna

13. Reglementen för kommunfullmäktiges beredningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2015 upphäva följande instansers reglementen:

 • Beredningen för infrastruktur och boende 
 • Beredningen för klimat och miljö
 • Beredningen för kultur och fritid
 • Beredningen för näringsliv och turism
 • Beredningen för samhällets omsorger
 • Beredningen för skola och utbildnings reglementen 
 • Kommunfullmäktiges presidium som beredning

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglementen för beredningen för infrastruktur och boende, beredningen för klimat, miljö och naturvård, beredningen

för kultur, fritid och folkhälsa, beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre, samt beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

Reglementena gäller från och med 1 januari 2015.

Klicka här för att lyssna

14. Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Regler för kommunalt partistöd för Lerums kommun, daterad den 25 augusti 2014, att gälla från och med den 30 oktober 2014.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Klicka här för att lyssna

15. Medlemskap i Tolkförmedlingen Väst

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemskap i Tolkförmedlingen Väst.

Paragrafen justeras omedelbart.

Klicka här för att lyssna

16. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut, antas. OPF-KL gäller från och med tillträdet efter valet 2014.
 2. Kommunstyrelsen utgör pensionsmyndighet i Lerums kommun med uppdrag att tolka och tillämpa pensions och omställningsbestämmelserna.

Klicka här för att lyssna

17. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2015:
29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 16 juni, 20 augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november och 17 december.

Klicka här för att lyssna

18. Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2015-2019

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. Taxa för rengöring och sotning fastställs för nästkommande avtalsperiod med sotningsföretag i enlighet med förslag, bilagan 1.
 2. Taxans basår är 2016.
 3. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska, från och med år 2017, årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Klicka här för att lyssna