Individnämnd

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning som rör enskild person inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt serveringstillstånd.

Individnämndens uppdrag

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt serveringstillstånd.

Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Individnämnden fattar beslut med utgångspunkt i bland annat Socialtjänstlagen, Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Skollagen, Alkohollagen, Lag om anordnade av automatspel.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Sammanträden 2019

Eftersom individnämnden beslutar i ärenden som rör enskilda personer, är nämndens sammanträden inte öppna för allmänheten. Protokollen från individnämnden innehåller hemliga uppgifter och är därför inte tillgängliga (enligt offentlighets- och sekretesslagen 26 kapitlet, 1§). Den som direkt berörs av ett ärende har dock rätt att närvara vid den punkten under nämndens sammanträde.

Individnämnden sammanträder var fjortonde dag.

 

Sammanträdena år 2019 äger rum på torsdagar med början kl 8.30, följande datum:

2019-01-10                                                                     2019-06-27
2019-01-24                                                                     2019-07-11
2019-02-07                                                                     2019-08-08
2019-02-21                                                                     2019-08-22
2019-03-07                                                                     2019-09-05
2019-03-21                                                                     2019-09-19
2019-04-04                                                                     2019-10-03
2019-04-18                                                                     2019-10-17
2019-05-02                                                                     2019-10-31
2019-05-16                                                                     2019-11-14
2019-05-28 (obs tisdag kl 13,00)                                   2019-11-28
2019-06-12 (obs onsdag)                                               2019-12-12