Kommunfullmäktiges presidium som beredning

Kommunfullmäktiges presidium har utöver sin presidiefunktion också en roll som beredning. Inom ramen för beredningsuppdraget arbetar presidiet med att i utbildnings- och orienteringssyfte belysa framtida utmaningar och prioriteringar för Sveriges kommuner i allmänhet och Lerums kommun i synnerhet.