Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Individnämnd

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning som rör enskild person inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt serveringstillstånd.

Individnämndens uppdrag

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt serveringstillstånd.

Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Individnämnden fattar beslut med utgångspunkt i bland annat Socialtjänstlagen, Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Skollagen, Alkohollagen, Lag om anordnade av automatspel.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Sammanträden 2021

Eftersom individnämnden beslutar i ärenden som rör enskilda personer, är nämndens sammanträden inte öppna för allmänheten. Protokollen från individnämnden innehåller hemliga uppgifter och är därför inte tillgängliga (enligt offentlighets- och sekretesslagen 26 kapitlet, 1§). Den som direkt berörs av ett ärende har dock rätt att närvara vid den punkten under nämndens sammanträde.

Individnämnden sammanträder var fjortonde dag.

Individnämndens sammanträdestider för vecka 26-52 under år 2021:
Lokal: Sammanträdesrummet, kommunhus 3 (om inte annat anges)
Tid: 8:30

 • Torsdag 8 juli
 • Torsdag 5 augusti
 • Torsdag 19 augusti
 • Torsdag 2 september
 • Torsdag 16 september
 • Torsdag 30 september
 • Torsdag 14 oktober
 • Torsdag 28 oktober
 • Torsdag 11 november
 • Torsdag 25 november
 • Torsdag 9 december
 • Onsdag 22 december