Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Individnämnd

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning som rör enskild person inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt serveringstillstånd.

Individnämndens uppdrag

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt serveringstillstånd.

Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Individnämnden fattar beslut med utgångspunkt i bland annat Socialtjänstlagen, Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Skollagen, Alkohollagen, Lag om anordnade av automatspel.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Sammanträden 2021

Eftersom individnämnden beslutar i ärenden som rör enskilda personer, är nämndens sammanträden inte öppna för allmänheten. Protokollen från individnämnden innehåller hemliga uppgifter och är därför inte tillgängliga (enligt offentlighets- och sekretesslagen 26 kapitlet, 1§). Den som direkt berörs av ett ärende har dock rätt att närvara vid den punkten under nämndens sammanträde.

Individnämnden sammanträder var fjortonde dag.

Sammanträdestider för det första halvåret år 2021 (vecka 1-25) har beslutats i nämnden till att äga rum på följande datum, med början kl 8.30:

Torsdag 7 januari
Torsdag 21 januari
Torsdag 4 februari
Torsdag 18 februari
Torsdag 4 mars
Torsdag 18 mars
Onsdag 31 mars
Torsdag 15 april
Torsdag 29 april
Onsdag 12 maj
Torsdag 27 maj
Torsdag 10 juni
Onsdag 23 juni

Sammanträdestider för det andra halvåret 2021 beslutas inom kort.