Revisionen

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges organ för prövning och granskning av förtroendevalda som har verkställande och beredande uppdrag i kommunen.

Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur Lerums kommuns styrelse, utskott, nämnder, och beredningar genomför sina uppgifter.

De kommunala bolagen respektive stiftelserna har särskilt valda revisorer.

Varje år granskar revisorerna all verksamhet i kommunen, i kommunala bolag och i stiftelser. Revisionen prövar om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Revisionen väljs i likhet med övriga förtroendevalda för en mandatperiod på fyra år. Däremot tjänstgör den avgående revisionen fram till tidpunkten då kommunfullmäktige beslutar om Lerums kommuns bokslut och årsredovisning. Det innebär att den avgående och den nytillträdda revisionen går om lott det första kvartalet i början av ny mandatperiod.

Klicka här om du vill se vilka politiker som är förtroendevalda revisorer. 

Revisorer i kommunens bolag

Lerums kommun är delägare i Lerum Energi AB, Lerum Fjärrvärme AB och Lerum Elhandel AB. Av den anledningen tillsätts politiska revisorer som granskar verksamheten.

Revisorer Lerum Energi AB

Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 21 § 1 st i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Kai Bengtsson (M) och Kent Lundén (S). Ersättare: Vakant (M) och Eva Stigsdotter (MP)

Revisorer Lerum Fjärrvärme AB

Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 21 § 1 st i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Kai Bengtsson (M) och Kent Lundén (S). Ersättare: Vakant (M) och Eva Stigsdotter (MP)

Revisorer i stiftelser med mera

  • KB Hedehem: Kai Bengtsson (M), Elsi-Brith Jodal (S)
  • Sociala samfonden: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Skolstyrelsens samfond: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Kulturfonden: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Bröderna Anderssons donationsfond: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Stiftelsen J T Bergs minne: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Lerums tennisklubb: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Aspenäs Villastad: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare