Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vad betyder orden?

Inom politiken används många svåra och krångliga ord. Här kan du läsa vad några av dem betyder.

Ajournera

Ajournera innebär att göra uppehåll i ett möte. Det finns flera anledningar att ajournera ett möte. En anledning är att politikerna vill diskutera enskilt med sina egna partikamrater.

Arvode

Arvode är ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete. Förtroendevalda får exempelvis arvode när de deltar i sammanträden, medborgardialoger eller utbildningar.

Avslag, avslå

Avslag innebär att avvika, neka eller säga nej till någonting. Den som säger "avslag till förslaget" menar att han eller hon inte håller med om förslaget och att han eller hon tycker att man inte ska besluta enligt förslaget.

Bereda

Bereda innebär att förbereda en fråga för politiskt beslut. Det kan exempelvis vara att utreda vad något skulle kosta eller vad det kan komma att betyda för verksamheten. Innan ett fråga ska avgöras av kommunfullmäktige måste kommunstyrelsen alltid bereda frågan.

Bifall

Bifalla innebär att godkänna eller säga ja till någonting. Den som säger "bifall till förslaget" menar att han eller hon håller med om förslaget och att han eller hon tycker att man ska besluta enligt förslaget.

Bordlägga

Bordlägga innebär att skjuta upp beslut i och debatt om en fråga till ett senare tillfälle. Vid bordläggning får inget nytt läggas till i ärendet.

Delegera

Delegering är att lämna över arbetsuppgifter och rätten att fatta beslut till någon annan. Ett beslut som är fattat på delegation kallas delegationsbeslut. Vem som har rätt att fatta ett delegationsbeslut finns nedskrivet i en delegationsordning.

Delegationsordning

En delegationsordning är en lista över vilka som har fått delegation på att fatta beslut i  någon annans ställe. Det finns fyra delegationsordningar, en för kommunstyrelsen, en för individnämnde, en för miljö- och byggnadsnämnden och en för överförmyndarnämnden.

Diarium

Ett diarium är ett elektroniskt register över alla handlingar som förvaras i kommunen.

Föredragningslista

En föredragningslista är en lista över vilka frågor som ska behandlas på ett politiskt möte och vilka tjänstepersoner som ska komma till mötet för att informera.

Justera

Att justera innebär att kontrollera och skriva under på att det som står i ett protokoll är rätt och stämmer överens med vad som bestämdes på mötet. Det är först efter justeringen som protokollet är giltigt. De personer som justerar protokollet kallas för justerare.

Kallelse

En kallelse är ett meddelande om tid och plats för ett politiskt möte. Den innehåller ofta information om de ärenden som ska behandlas på mötet.

Minnesanteckning

Ett dokument med anteckningar över vad som har hänt och vad som har sagts under ett politiskt möte. Minnesanteckningar är mindre formella än protokoll.

Motion

En motion är ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Paragraf

Ett protokoll delas in i olika paragrafer. Varje beslut får en egen paragraf när protokollet skrivs.

Protokoll

Ett protokoll är en skriftlig beskrivning av vad som hänt under ett möte. Protokollet måste justeras för att bli giltigt. I protokollet finns alla beslut som fattas under ett politiskt möte.

Remiss, remittera

Remittera innebär att lämna över ett ärende till någon annan för att ta reda på vad de tycker innan ett beslut fattas. 

Reservation

Den som reserverar sig visar att hon eller han inte håller med om det beslut som har fattats.

Votering

En votering är en omröstning.

Yrkande

Ett yrkande är ett förslag till beslut.

Återremiss

När ett fråga återremitteras lämnas det tillbaka till den som har lämnat förslag. Syftet är oftast att frågan ska utredas mer.