Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vem gör vad?

Har du frågor eller synpunkter som gäller någon av de uppgifter som kommunen ansvarar för, ska du i första hand kontakta personalen eller chefen för den verksamheten (till exempel förskolan, skolan, äldreboendet eller bygglovsenheten).

KomIn, Lerums kundcenter, hjälper dig att hitta rätt. Besök oss gärna i kommunhuset vid Bagges torg, Lerums centrum. Telefon, e-post och öppettider hittar du under kontakt ovanför texten.


Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det enda som väljs direkt av kommuninvånarna. Du är alltid välkommen att lyssna till debatterna och besluten i kommunfullmäktige.

Fullmäktige beslutar i alla större frågor som rör kommunen, till exempel kommunens budget, kommunalskatt, bokslut och viktigare taxor. Fullmäktige beslutar också om fördelningen av uppgifter mellan de olika politiska nämnderna, utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och andra nämnder samt väljer revisorer.

Kommunfullmäktige ska ha alla kommuninvånares bästa för ögonen, vare sig de utnyttjar kommunens tjänster eller inte. Kommunfullmäktiges beredningar hjälper fullmäktige att samla in synpunkter från invånare och andra, och att utvärdera resultat.


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens alla verksamheter inom samhällsbyggnad, vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg, fritid, kultur, barnomsorg och utbildning.

Kommunstyrelsen ska i första hand lyssna på synpunkter från de kommuninvånare som använder kommunens service och tjänster, och utforma den på bästa möjliga sätt.

Tre myndighetsnämnder

I Lerums kommun finns också tre myndighetsnämnder. De beslutar i frågor som ofta är detaljstyrda av lagar och regler:

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden tar de myndighetsbeslut som krävs när det gäller bygglov, miljö- och hälsoskydd och vissa trafikfrågor.

Individnämnden

Individnämnden beslutar i ärenden som rör enskilda personer när det gäller individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård. Individnämnden beslutar också i frågor om myndighetsutövning gentemot enskild person inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har tillsyn över föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar. Dessutom har överförmyndaren tillsyn över gode män och förvaltare.