Valresultat, mandatfördelning

Kommunfullmäktige är det enda organ i kommunen som väljs direkt av de röstberättigade.

I Lerum bildar Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet politisk majoritet, i valteknisk samverkan med Kristdemokraterna. Majoriteten har tillsammans 28 av kommunfullmäktiges totalt 51 mandat.

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ska besluta i alla frågor av större vikt för kommunen, däremot aldrig i enskilda personärenden. Bland de frågor som fullmäktige ska besluta om är kommunens budget och kommunalskatt, kommunens bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de olika nämnderna.

Fullmäktige beslutar också om viktigare taxor (till exempel barnomsorgstaxan), nämnderna och beredningarnas organisation och uppgiftsfördelningen dem emellan. Övriga uppgifter som fullmäktige har är att välja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt att välja revisorer.

Fullmäktiges sammanträden är alltid offentliga.

Lerums kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter.

Politiskt parti

Valresultat 2014

Antal mandat

Moderaterna

25,26 %

13

Folkpartiet

9,32 %

5

Centerpartiet

7,42 %

4

Kristdemokraterna

4,46 %

2

Sverigedemokraterna

8,55 %

5

Socialdemokraterna

25,51 %

13

Miljöpartiet

11,46 %

6

Vänsterpartiet

5,50 %

3