Lerum bäst i landet på att svara

Lerum står sig bra i jämförelse med andra kommuner i landet, och är till och med bäst av alla när det gäller invånarnas möjlighet att få direkt svar på enkla frågor via telefon.

 

Om undersökningen

Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet genomförs årligen och bygger på undersökningar, enkäter och statistik. Den innehåller ett antal områden där 220 av 290 av landets kommuner undersöks och jämförs med varandra. Syftet är att de kommuner som får bra resultat inom respektive område ska inspirera andra och dela med sig av sina arbetsmetoder. År 2014 var första året Lerums kommun deltog i undersökningen, som görs av Sveriges kommuner och landsting.

Du kan läsa hela rapporten under ladda ner längre ner på sidan.

Resultatet i sammanfattning

I rapporten finns de fullständiga frågorna och förklaring till dem, och du kan jämföra kommuner med varandra.

Tillgänglighet och trygghet

Andel invånare som får svar inom två dagar när man skickar en enkel fråga via e-post: Lerum 91 % (genomsnitt för deltagande kommuner 83 %)

Andel invånare som får direkt svar på en enkel fråga via telefon: Lerum 75 % och bäst i landet (genomsnitt 49 %)

Andel invånare som får ett gott bemötande när de ringer kommunen: Lerum 90 % (genomsnitt 86 %)

Hur många timmar per vecka är det öppet (utöver 8-17) på huvudbibliotek, simhall och återvinningsstation: Lerum 61 timmar (genomsnitt 48 timmar)

Hur trygga känner sig medborgarna: Lerum index 61 (genomsnitt index 61)

Andel röstande i senaste kommunvalet: Lerum 88,5 % vilket är åttonde plats i landet (genomsnitt 83,2 %)

Kvalitet på informationen på kommunens webbplats: Lerum 85 % (genomsnitt 78 %)

Hur gör kommunen det möjligt för invånare att delta i kommunens utveckling: Lerum 61 poäng av 100 (genomsnitt 53 poäng av 100)

Hur upplever invånarna möjligheten till insyn och påverkan: Lerum index 38 (genomsnitt index 40)

Medborgarnas nöjdhet med kommunen: Lerum index 63 (genomsnitt index 60)

Antal nya företag: Lerum 6,2 per 1000 invånare (genomsnitt 4,9 per 1000 invånare)

 

Miljö

Hur effektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall: Lerum 35 % (genomsnitt 36 %)

Kommunorganisationens andel miljöbilar: Lerum 87 % (genomsnitt 45 %)

Andel inköpta ekologiska livsmedel under första halvåret: Lerum 27 % (genomsnitt 20 %)

 

Förskola, skola

Andel som fått förskoleplats det datum de önskat: Lerum 31 % (genomsnitt 67 %)

Väntetid för dem som inte fått förskoleplats önskat datum: Lerum 30 dagar (genomsnitt 21 dagar)

Antal barn per personal i förskolan (både kommunal och annan regi): Lerum 5,8 barn om man räknar antalet inskrivna barn (genomsnitt 5,4) och Lerum 4,5 barn om man räknar faktisk närvaro (genomsnitt 4,3)

Kostnad per barn i förskolan: Lerum 124 000 kr per år (genomsnitt 126 000 kr per år)

Andel elever som har godkänt i svenska, engelska och matematik nationella prov i år 6: Lerum 92 % (genomsnitt 92 %)

Andel elever som har godkänt i svenska, engelska och matematik nationella prov i år 3: Lerum 68 % (genomsnitt 68 %)

Andel behöriga till nationella program på gymnasiet: Lerum 92,9 % (genomsnitt 86,4 %)

Andel elever i år 8 som är nöjda med skolan och undervisningen: Lerum 77 % (genomsnitt 76 %)

Kostnad per betygspoäng: Lerum 307 kr (genomsnitt 368 kr)

Andel gymnasieelever som slutför utbildningen: Lerum 79,7 % (genomsnitt 78,3 %)

Kostnad per elev som inte fullföljer gymnasieprogram: Lerum 18 800 kr (genomsnitt 25 200 kr)

 

Socialt stöd

Handläggningstid för att få ekonomiskt bistånd första gången man söker: Lerum 14 dagar (snitt 16 dagar)

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka till socialtjänsten efter avslutad insats: Lerum 88 % (genomsnitt 78 %)

Andel av befolkningen som får försörjningsstöd: Lerum 2,5 % (genomsnitt 4,1 %)

Andel förvärvsarbetare i kommunen: Lerum 85,5 % (genomsnitt 78,5 %)

Antal sjukpenningdagar bland befolkningen: Lerum 9,5 (genomsnitt 9,3)

 

Äldre och handikappomsorg

Hur många olika vårdare besöker en hemtjänsttagare under en 14-dagarsperiod: Lerum 15 personer (genomsnitt 15 personer)

Väntetid för att få plats på särskilt boende: Lerum 90 dagar (snitt 52 dagar)

Kostnad för en plats i särskilt boende: Lerum 559 000 kr per år (genomsnitt 677 000 kr per år)

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: Lerum 83 % (genomsnitt 84 %)

Kostnad per vårdtagare med hemtjänst: Lerum 379 000 kr per år (genomsnitt 249 000 kr)

Andel nöjda brukare inom hemtjänst: Lerum 86 % (genomsnitt 91 %)

 

Kvalitet inom särskilt boende mäts med flera parametrar. Lerums resultat:

94 % har någon närvarande vid dödsögonblicket (snitt 89 %)

100 % av boendeplatserna erbjuder daglig utevistelse (snitt 81 %)

59 % av boendeplatserna erbjuder daglig tid utifrån boendes egna önskemål (snitt 65 %)

100 % av boendeplatserna erbjuder kvälls/nattmål och 24 % erbjuder alternativ rätt vid huvudmålet (snitt 94 % respektive 45 %)

0 % av boendeplatserna har internet i det egna rummet (snitt 32 %)

100 % av boendeplatserna har valbart utbud av tv-kanaler i det egna rummet och 62 % i gemensamma utrymmen (snitt 68 % respektive 29 %)

100 % av boendeplatserna ger boende rätt att själva välja när man vill gå och lägga sig och när man vill gå upp (snitt 97 %)

70 % av boendeplatserna erbjuder minst två aktivitet per dag under vardagar och 25 % erbjuder minst en aktivitet per dag under helger (snitt 50 % respektive 36 %)

13 % av boendeplatserna erbjuder sammanboende för maka/ make (snitt 75%)

98% har möjlighet att tala sitt modersmål i särskilt boende (snitt 94%)

66% av närstående erbjuds samtal efter att boende avlidit (snitt 67%)

 

Utbudet inom hemtjänst mäts med flera parametrar. Den intresserade får läsa i rapporten och själv jämföra med andra kommuner. Lerums resultat:

Hemtjänsttagare kan välja att få hjälp av man eller kvinna för personlig hygien

Hemtjänsttagare kan inte välja tid för insatsen

Hemtjänsttagare erbjuds dagligvaruinköp en gång per vecka

Hemtjänsttagare får duscha två gånger per vecka eller mer

Hemtjänsttagare erbjuds enklare matlagning i hemmet

Hemtjänsttagare erbjuds ledsagarservice mer än en gång per månad

Hemtjänsttagare kan inte följa med vid dagligvaruinköp

Hemtjänsttagare erbjuds promenad mer än en gång per vecka

Hemtjänsttagare erbjuds städning var tredje vecka för en yta motsvarande två rum och kök

Hemtjänsttagare erbjuds tvätt varannan vecka

Hemtjänsttagare erbjuds trygghetsringning

Hemtjänsttagare kan inte välja personal som talar ens eget modersmål

De som är 65+ har tillgång till fixartjänst eller motsvarande

De som är 65+ har möjlighet till social dagverksamhet på vardagar

De som är 65+ och har demens har möjlighet till dagverksamhet på vardagar vid behov

De som är 65+ och har syn eller hörselskada erbjuds ingen speciell rådgivning

Kvalitet inom grupp- och serviceboende för personer som har rätt till stöd enligt LSS mäts med flera olika parametrar:

100 % av boendeplatserna erbjuder möjlighet att äta tillsammans minst en gång per vecka

100 % av boendeplatserna erbjuder möjlighet att vara ute med personalstöd efter kl 21 minst en gång per månad

100 % av boendeplatserna erbjuder möjlighet att planera, handla, laga mat och äta i egen lägenhet alla dagar i veckan

100 % av boendeplatserna erbjuder möjlighet till en individanpassad aktivitet om dagen utanför bostaden

19 % av boendeplatserna har internet i det egna rummet/ lägenheten

100 % av boendeplatserna har egen brevlåda för varje boende

100 % av de boende har möjlighet att bestämma vilken mat som serveras

100 % av boendeplatserna erbjuder möjlighet att ta emot gäster efter kl 21 alla dagar i veckan

100 % av boendeplatserna erbjuder möjlighet att vara sambo eller hitta gemensam lägenhet i annat boende

94 % av boendeplatserna har inte haft någon incident med hot eller våld mot brukare under den sex senaste månaderna.