Medborgarundersökningar

Här kan du läsa om de senaste medborgarundersökningarna i Lerums kommun. Resultaten i sin helhet hittar du nederst på sidan.

Medborgarundersökning 2013

Statistiska centralbyrån, SCB, genomförde våren 2013 en medborgarundersökning bland 1 400 slumpmässigt utvalda Lerumsbor. Undersökningen handlar om hur medborgarna uppfattar kommunen som en plats att leva och bo på, hur man uppfattar kommunens verksamheter och hur man uppfattar sitt inflytande på kommunen.

Invånarna är mest nöjda med områdena vatten och avlopp, gymnasieskolan, utbildningsmöjligheter och idrotts- och motionsanläggningar. Undersökningen pekar också ut områden som kommunen bör uppmärksamma särskilt. De har fått låga betyg av medborgarna samtidigt som att de har stor effekt på den totala nöjdheten med kommunen.

Resultatet i korthet 

Lerum får goda resultat i jämförelse med övriga 131 kommuner i undersökningen. Utmärkande är gymnasieskolan som får det åttonde bästa placeringsresultatet av de 131 kommunerna. När det gäller kommunen som en plats att leva och bo på pekar SCB ut följande områden att uppmärksamma: bostäder och kommersiellt utbud. När det gäller kommunens verksamheter pekar SCB ut följande områden att uppmärksamma: bemötande och tillgänglighet, och stöd för utsatta personer. När det gäller inflytandefrågor pekar SCB ut följande områden att uppmärksamma: påverkan.

Lerum hamnar överlag på den övre halvan (över medianen) i de flesta frågor. Det går samtidigt att uttyda en negativ trend från tidigare undersökningar. Kvinnor ger ett högre index än männen i undersökningen, vilket pekar åt att det finns flera områden kvar att arbeta på för att nå en jämställd nöjdhet av kommunens verksamhet

De faktorer Lerum bör prioritera att arbeta vidare med enligt undersökningen är :

  • Bostäder
  • Miljöarbete
  • Gator och vägar
  • Grundskolan
  • Äldreomsorgen
  • Förtroende
  • Påverkan

Vision 2025 har fortsatt brett stöd

Lerum har valt att lägga till ett antal frågor som rör Vision 2025. Visionen har ett fortsatt brett stöd bland invånarna. För att bidra till visionen är invånarna i första hand villiga att minska energianvändning i hemmet.

Medborgarundersökning 2011

Statistiska Centralbyrån genomförde våren 2011 en medborgarundersökning bland 1 000 slumpmässigt utvalda Lerumsbor (motsvarande undersökning genomfördes i Lerum senast 2009). Undersökningen handlar om hur medborgarna uppfattar kommunen som en plats att leva och bo på, hur man uppfattar kommunens verksamheter samt hur man uppfattar sitt inflytande på kommunen.

Invånarna är mest nöjda med kommunikationer, fritid, renhållning och kommunens information. Undersökningen pekar också ut områden som kommunen bör uppmärksamma särskilt. De har fått låga betyg av medborgarna samtidigt som att de har stor effekt på den totala nöjdheten med kommunen.

Resultaten i korthet

Lerumsborna var övervägande mer nöjda med sin kommun än medelvärdena från motsvarande undersökningar i andra kommuner (65 kommuner). Statistiska Centralbyrån pekar dock ut ett antal områden som Lerums kommun bör överväga att uppmärksamma i sitt förbättringsarbete.

När det gäller kommunen som en plats att leva och bo på pekar SCB ut följande områden att uppmärksamma: Kommersiellt utbud, bostäder och trygghet. När det gäller kommunens verksamheter pekar SCB ut följande områden att uppmärksamma: miljöarbete och gator och vägar. När det gäller inflytandefrågor pekar SCB ut följande områden att uppmärksamma: förtroende och påverkan.

Tilläggsfrågor om Vision 2025

Vid undersökningen 2011 ställdes även ett antal frågor kring Vision 2025. Resultaten visar att invånarna anser att visionen "Sveriges ledande miljökommun" är en bra målsättning att arbeta mot, men önskar större delaktighet i arbetet

Resultaten i sin helhet

Läs hela resultatet av undersökningen nederst: SCB:s medborgarundersökning 2011.

Medborgarundersökning 2009

Statistiska Centralbyrån genomförde våren 2009 en medborgarundersökning bland 1 000 slumpmässigt utvalda Lerumsbor (genomfördes i Lerum senast 2007). Undersökningen ställde frågor om hur medborgarna uppfattar kommunen som en plats att leva och bo på, hur medborgarna uppfattar kommunens verksamheter samt hur medborgarna uppfattar sitt inflytande på kommunen. Vidare pekar undersökningen ut områden som kommunen bör uppmärksamma mot bakgrund av att dessa områden fått låga betyg av medborgarna och att de har stor effekt på den totala nöjdheten med kommunen.

Resultaten i korthet

Lerumsborna var övervägande mer nöjda med sin kommun än medelvärdena från motsvarande undersökningar i andra kommuner (96 kommuner). Statistiska Centralbyrån pekar dock ut ett antal områden som Lerums kommun bör överväga att uppmärksamma i sitt förbättringsarbete. När det gäller kommunen som en plats att leva och bo på pekar SCB ut följande områden att uppmärksamma: bostäder och trygghet. När det gäller kommunens verksamheter pekar SCB ut följande områden att uppmärksamma: renhållning, miljöarbete, gator och vägar samt stöd för utsatta personer. När det gäller inflytandefrågor pekar SCB ut följande områden att uppmärksamma: förtroende och påverkan.

Resultaten i sin helhet

Läs hela resultatet av undersökningen nederst: SCB:s medborgarundersökning 2009.

Jämförelse av kommuner - trafikmiljö 

2008

En rapport från nätverket "Framgångsrik Tillväxt" belyser trafikmiljön i åtta av landets kommuner. Rapporten lyfter fram Lerum som ett gott exempel när det gäller minskning av antalet allvarliga olyckor och döda i trafiken på det kommunala vägnätet.
Nätverkets tredje rapport belyser trafikmiljön och för att mäta effekterna av kommunernas arbete med trafiksäkerhet har olycksfallsstatistiken över tid undersökts. Antalet döda och svårt skadade per 10 000 invånare har sjunkit mest i Lerum och Solna. Kommunernas nettokostnad för gator och vägar varierar stort och Lerum, tillsammans med Täby, Mölndal och Solna, har den kraftigaste kostnadsökningen. När det gäller ökad kostnadsutveckling verkar det finnas ett visst samband med minskad olycksfallsfrekvens.

Nätverket "Framgångsrik Tillväxt" består av Lerum, Kungsbacka, Lomma, Mölndal, Sollentuna, Solna, Svedala och Täby. Det ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting

Jämförelse av kommuner - barns och ungdomars fritid

2008

En rapport från 2008 som belyser barns och ungdomars fritid i åtta kommuner väcker många intressanta frågor och visar på utvecklingspotential.

Resultatet i korthet

Jämförelsen visar att Lerum har många anläggningar i förhållande till sin storlek jämfört med de övriga kommunerna och att information om föreningsverksamhet, kultur- och fritidsfrågor via webben är lättillgänglig. Lerum har, i jämförelse med flera av de andra kommunerna, ett mer traditionellt utbud och öppettider, främst gällande biblioteksverksamheten.

Resultatet visar även att Lerum har utvecklingspotential när det gäller information om hur barn och ungdomar kan vara med och påverka. Enligt undersökningen vill många ungdomar vara med och påverka. Undersökningen visar också att ungdomar oftast träffar sina kompisar hemma eller utomhus.