Medborgarförslag

Genom medborgarförslag kan du som invånare i Lerums kommun påverka politiken. Här får du reda på hur det går till.

Du som bor i Lerums kommun kan lämna egna förslag - så kallade medborgarförslag - som politiken sedan beslutar om. Genom medborgarförslag kan du påverka politiken i frågor som är viktiga för dig. Ett medborgarförslag är ett förslag på en förändring inom kommunens verksamheter och ett sätt för dig att påverka och förbättra.

I ett medborgarförslag ger du ett konkret förslag på någonting som du vill förändra inom  de områden som kommunen ansvarar för. Det kan exempelvis handla om en förändring du vill ska genomföras inom skola, äldreomsorg eller utemiljöer. Om du har förslag inom flera olika ämnen, skriv i så fall varje förslag på ett eget formulär.

Klicka här för att läsa mer om hur ett medborgarförslag tas om hand i Lerums kommun.

Förteckning över medborgarförslag som kommunstyrelsen eller en nämnd ska bereda

Nedan listas de medborgarförslag som kommunfullmäktige ännu inte har fattat beslut i ännu. Förslagen listas i stigande kronologisk ordning efter när de väcktes i kommunfullmäktige. På sidan kallelse och protokoll finns protokoll från kommunfullmäktige  där kan du läsa mer om de förslag som kommunfullmäktige redan tagit beslut i.

Nedan redovisas de medborgarförslag som är ej är färdigbehandlade och var i processen förslagen befinner sig.

 

KS15.1042 Medborgarförslag om utbildning i hjärt- och lungräddning

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget och kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget.

 

KS16.417 Medborgarförslag om att röja sly innanför och runt el-ljusspåret på Riddarsten

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget och kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i maj 2016.

 

KS18.278 Medborgarförslag om friskvårdsredskap i närheten av Växtrums planteringar

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen bad pensionärsrådet att yttra över medborgarförslaget i mars 2018. Svar från pensionärsrådet inkom i juni 2018. Kommunstyrelsen gav sedan förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget den 22 augusti 2018.

 

KS18.416 Medborgarförslag om områdesbestämmelser för Aspenäs villastad

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget och kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i april 2018.

 

KS18.425 Medborgarförslag om att Lerums kommun ska bli fjäderfritt 2018

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i april 2018.

 

KS18.426 Medborgarförslag om lekplats i Olstorpsområdet

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i april 2018.

 

KS18.473 Medborgarförslag om att införa förbud mot fyrverkerier

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i april 2018.

 

KS18.1207 Medborgarförslag om publicering av kallelser och protokoll samt webbdiarium

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Förslaget behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019 och medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för yttrande.

 

KS19.143 Medborgarförslag om fria trygghetslarm till pensionärer som fyllt 85 år

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Förslaget behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019 och medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för yttrande.

 

KS19.155 Medborgarförslag om att starta byggnationen av ett kulturhus

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Medborgarförslaget bordlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni och ska behandlas igen den 21 augusti 2019.

 

KS19.157 Medborgarförslag om att Lerums kommun tar initiativ till att bygga en eller flera stora solcellspark/er i Lerum

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Förslaget behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 och medborgarförslaget lämnades över till förvaltningen för beredning.

 

KS19.158 Medborgarförslag om att Lerums kommun ska sätta en hastighetsbegränsning till 40 km/t för fordon i Lerums tätort. I de centrala delarna och kring skolor sätts begränsningen till 30 km/t.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Förslaget behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 och medborgarförslaget lämnades över till förvaltningen för beredning.

 

KS19.178 Medborgarförslag om att ett nytt kulturhus bör byggas vid Aludden
Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Medborgarförslaget bordlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni
och ska behandlas igen den 21 augusti 2019.

 

KS19.155 Medborgarförslag om att starta byggnationen av ett kulturhus

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Medborgarförslaget bordlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni och ska behandlas igen den 21 augusti 2019.

KS19.203 Medborgarförslag om att förstärka skyddet mot cykelstöld och vandalisering på cykelparkeringen vid Aspedalens pendeltågstation genom kameraövervakning, bättre cykelställ och sonderande väktare
Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Förslaget behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 och medborgarförslaget lämnades över till förvaltningen för beredning

 

KS19.235 Medborgarförslag om hörselombud på kommunens boenden
Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Förslaget behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 och medborgarförslaget lämnades över till förvaltningen för beredning.

 

KS19.249 Medborgarförslag om utformning av fiskeväg för laxar förbi kraftverk
Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Medborgarförslaget bordlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni och ska behandlas igen den 21 augusti 2019.

 

KS19.456 Medborgarförslag om toaletter vid Nyebroparken
Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Medborgarförslaget bordlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni och ska behandlas igen den 21 augusti 2019.

KS19.453 Medborgarförslag om införande av IT-filter mot pornografiskt innehåll i kommunens allmänna utrymmen - Porrfilter i miljöer där barn vistas
Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Medborgarförslaget bordlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni och ska behandlas igen den 21 augusti 2019.

KS19.323 Medborgarförslag om upphandling av kommunens annonsering i lokaltidning
Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Medborgarförslaget bordlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni och ska behandlas igen den 21 augusti 2019.

KS19.324 Medborgarförslag om att i tilläggsbudgeten avsätta pengar för ett Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Medborgarförslaget bordlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni och ska behandlas igen den 21 augusti 2019.

KS19.305 Medborgarförslag om vegankost som specialkost i skolan
Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Medborgarförslaget bordlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni och ska behandlas igen den 21 augusti 2019.

KS19.625 Medborgarförslag om en ramp vid tågstationen i Floda för handikappade, rollatorer och resväskor
Medborgarförslaget kommer tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2019.

KS19.568 Medborgarförslag om att gratis kollektivtrafik ska gälla för samtliga studerande och även utanför skoltider
Medborgarförslaget kommer tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2019.

KS19.494 Medborgarförslag om att ta fram ett åtgärdsprogram mot trafikbuller - under en 5-årsperiod, förslagsvis i samråd med Trafikverket
Medborgarförslaget kommer tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2019.