Medborgarförslag

Genom medborgarförslag kan du som invånare i Lerums kommun påverka politiken. Här får du reda på hur det går till.

Du som bor i Lerums kommun kan lämna egna förslag - så kallade medborgarförslag - som politiken sedan beslutar om. Genom medborgarförslag kan du påverka politiken i frågor som är viktiga för dig. Ett medborgarförslag är ett förslag på en förändring inom kommunens verksamheter och ett sätt för dig att påverka och förbättra.

I ett medborgarförslag ger du ett konkret förslag på någonting som du vill förändra inom  de områden som kommunen ansvarar för. Det kan exempelvis handla om en förändring du vill ska genomföras inom skola, äldreomsorg eller utemiljöer. Om du har förslag inom flera olika ämnen, skriv i så fall varje förslag på ett eget formulär.

Klicka här för att läsa mer om hur ett medborgarförslag tas om hand i Lerums kommun.

Förteckning över medborgarförslag som kommunstyrelsen eller en nämnd ska bereda

Nedan listas de medborgarförslag som kommunfullmäktige ännu inte har fattat beslut i ännu. Förslagen listas i stigande kronologisk ordning efter när de väcktes i kommunfullmäktige. På sidan kallelse och protokoll finns protokoll från kommunfullmäktige  där kan du läsa mer om de förslag som kommunfullmäktige redan tagit beslut i.

KS15.1042 Medborgarförslag om utbildning i hjärt- och lungräddning

Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2015. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget.

KS16.417 Medborgarförslag om att röja sly innanför och runt el-ljusspåret på Riddarsten

Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2016. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i maj 2016.

KS17.1097 Medborgarförslag om att införa ett avgiftstak på transport av avlidna

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget den 17 januari 2018 och Svar på förslaget kommer beredas på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019.

KS18.203 Medborgarförslag om att åtgärda vägen ifrån Smedkärr till Stamsjöspåret

Förslaget inkom i februari 2018. Förslaget beredes på fullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 där de beslutade att förslaget skulle till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget kommer därför beredas på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april.

KS18.278 Medborgarförslag om friskvårdsredskap i närheten av Växtrums planteringar

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget i februari 2018. Kommunstyrelsen bad pensionärsrådet att yttra över medborgarförslaget i mars 2018. Svar från pensionärsrådet inkom i juni 2018. Kommunstyrelsen gav sedan förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget den 22 augusti 2018.

KS18.416 Medborgarförslag om områdesbestämmelser för Aspenäs villastad

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget i mars 2018. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har då gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i april 2018.

KS18.425 Medborgarförslag om att Lerums kommun ska bli fjäderfritt 2018

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget i mars 2018. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i april 2018.

KS18.426 Medborgarförslag om lekplats i Olstorpsområdet

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget i mars 2018. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i april 2018.

KS18.473 Medborgarförslag om att införa förbud mot fyrverkerier

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget i mars 2018. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i april 2018.

KS18.554 Medborgarförslag om trappa från Skohusets parkering till gång- och cykelväg nedanför

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget i mars 2018. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i juni 2018.

KS18.600 Medborgarförslag om att utföra en studie om hur tingshusparken kan utvecklas

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget i mars 2018. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i juni 2018. Svar på medborgarförslaget ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019.

KS18.905 Medborgarförslag om fotbollsmål vid Nyebroparkens lekplats

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget i september 2018. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i oktober 2018.

KS18.1000 Medborgarförslag om att utöka budget för planerad lekplats för att inkludera en gräsyta
Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget i september 2018. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget den 17 oktober 2018. Svar på förslaget ska beredas på kommunstyrelsen sammanträde den 3 april 2019.

KS18.1001 Medborgarförslag om fotbollsplan eller gräsyta till Norra Hallsås

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget i september 2018. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle bereda förslaget. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget i oktober 2018. Svar på förslaget ska beredas på kommunstyrelsen sammanträde den 3 april 2019.

KS18.1207 Medborgarförslag om publicering av kallelser och protokoll samt webbdiarium

Förslaget behandlades på till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 där kommunfullmäktige beslutade att förslaget ska beredas i kommunstyrelsen. Förslaget kommer därför behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019.

KS19.3 Medborgarförslag att införa ljusspel istället för fyrverkeri

Förslaget behandlades på till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 där kommunfullmäktige beslutade att förslaget ska beredas i kommunstyrelsen. Förslaget kommer därför behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019.

KS19.143 Medborgarförslag om fria trygghetslarm till pensionärer som fyllt 85 år

Förslaget behandlades på till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 där kommunfullmäktige beslutade att förslaget ska beredas i kommunstyrelsen. Förslaget kommer därför behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019.

KS19.157 Medborgarförslag om att Lerums kommun tar initiativ till att bygga en eller flera stora solcellspark/er i Lerum

Förslaget behandlades på till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 där kommunfullmäktige beslutade att förslaget ska beredas i kommunstyrelsen. Förslaget kommer därför behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019.

KS 19.158 Medborgarförslag om att Lerums kommun ska sätta en hastighetsbegränsning till 40 km/t för fordon i Lerums tätort. I de centrala delarna och kring skolor sätts begränsningen till 30 km/t.

Förslaget behandlades på till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 där kommunfullmäktige beslutade att förslaget ska beredas i kommunstyrelsen. Förslaget kommer därför behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019.

KS 19.178 Medborgarförslag om att ett nytt kulturhus bör byggas vid Aludden
Förslaget är anmält till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019.

KS19.155 Medborgarförslag om att starta byggnationen av ett kulturhus

Förslaget är anmält till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019.

KS19.203 Medborgarförslag om att förstärka skyddet mot cykelstöld och vandalisering på cykelparkeringen vid Aspedalens pendeltågstation genom kameraövervakning, bättre cykelställ och ronderande väktare

Förslaget är anmält till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019.

KS19.249 Medborgarförslag om utformning av permanent fiskeväg för laxar förbi kraftverk

Förslaget är anmält till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019.