Hur går det till?

Här kan du läsa mer om hur det går till när du skickar in ditt medborgarförslag.

Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. För att inte glömma någon information som behövs är det enklast att använda sig av blanketten för medborgarförslag, som finns att ladda ner längst ner på denna sida. Föreningar, företag och andra organisationer kan inte lämna in medborgarförslag.

Ett medborgarförslag får bara handla om en sak. Har du flera förslag är det bättre att skicka flera medborgarförslag.

Du behöver skicka eller lämna in ditt underskrivna medborgarförslag till kommunens medborgarkontor, KomIn. Du kan också lämna det till kommunfullmäktiges ordförande i samband med ett fullmäktigemöte. Känner du dig osäker på hur du ska göra med ditt medborgarförslag kan du alltid kontakta KomIn. Om medborgarförslaget inte berör kommunens verksamhetsområden kommer du så snart som få information om det och vart du kan vända dig istället. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild eller personärende.

När du lämnat in ditt medborgarförslag kommer du att få en kontaktperson som hjälper dig och som du alltid kan kontakta när du vill veta vad som händer med ditt medborgarförslag.

Medborgarförslag ska behandlas och utredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget kom till kommunfullmäktige. Medborgarförslagen behandlas med hög prioritet.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte är färdigutredda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

När ett medborgarförslag utretts färdigt och beslut ska fattas, kommer du som skickat in förslaget att kontaktas för att få reda på vad utredningen säger. Du kommer även att bjudas in till det möte där kommunfullmäktige beslutar om förslaget.

Skicka ditt medborgarförslag i ett frankerat kuvert till:

Medborgarförslag
Lerums kommun
Sektor infrasupport
443 80 Lerum