Tryggare skolväg i Gråbo

Publiceringsdatum : 2012-07-05

Till höstens skolstart kommer elever som bor i Olstorp och ska gå i Ljungviksskolan eller Lekstorpsskolan, att ha en trygg skolväg. Nya gång- och cykelvägar håller på att byggas i anslutning till den upprustade gång- och cykelvägen på gamla banvallen.

Trygg skolväg för elever i Olstorp

Inför hösteterrminens start kommer Olstorpseleverna att ha en trygg skolväg till de nya Ljungviks- och Lekstorpsskolona. Både nya gång- och cykelvägar och farthinder håller på att byggas så att eleverna kan ta sig till sin skola på ett säkert sätt. Det får till följd att många elever i Olstorp inte längre kommer att vara berättigade till skolskjuts .

karta över Olstorp och Gråbo med skolväg markeradGång- och cykelvägar och säkra övergångar mellan Olstorp och GråboEleverna i östra Olstorp får nu en säker väg fram till gång- och cykelvägen på banvallen och vidare till Ljungviksskolan och Lekstorpsskolan. Gång- och cykelvägen kommer att ansluta från Hyacintvägen och Balsaminvägen via Bäckavägen ner mot banvallen som leder mot skolorna. Banvallen har breddats och asfalterats.

Elever som bor väster om Furubergsvägen kan ta sig till gång- och cykelvägen på banvallen via lekplatsen/ grönytan på fastigheten Stannum 1:5.

För elever som behöver korsa Olstorpsvägen för att nå gång- och cykelvägen på banvallen, finns ett antal trafiksäkra platser med farthinder och ett nytt farthinder kommer att byggas mellan Irisvägen och Balsaminvägen.

Genom dessa åtgärder kan man ta sig till Ljungviksskolan och Lekstorpsskolan på ett trafiksäkert sätt. Eleverna slipper alltså att gå eller cykla längs med Olstorpsvägen för att komma till gång- och cykelvägen. En framtida fortsättning på nuvarande gång- och cykelväg från Gråbovägen längs Olstorpsvägen planeras också.

Några områden undantas

Elever som bor längs med Olstorpsvägen i området mellan Pionvägen och Tulpanvägen saknar säker anslutning till banvallen. Därför kommer dessa elever även fortsättningsvis erbjudas skolskjuts.

Det finns en risk att elever som ska till Röselidsskolan inte kommer att välja den säkra skolvägen via banvallen utan istället korsa Gråbovägen för att komma till skolan. Därför kommer de elever som valt Röselidsskolan att erbjudas skolskjuts tills dess att en trafiksäker anslutning finns under Gråbovägen.

Alla berörda familjer får i dagarna ett brev hem med information om de nya säkra skolvägarna och reglerna för skolskjuts. De familjer i Olstorp som ser ett fortsatt behov av skolskjuts för sitt barn, kan skicka in en ansökan.