Drogvaneundersökning 2013

Publiceringsdatum : 2013-10-17

Nu presenteras resultatet av årets drogvaneundersökning. Där svarar ungdomar på frågor om sin användning och erfarenhet av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.

Under våren 2013 fick regionens ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet svara på enkätfrågorna. Resultatet har sammanställts till en rapport, som ger en enhetlig och samlad bild av hur droganvändningen ser ut bland kommunernas unga invånare. I undersökningen har ungdomarna även fått svara på frågor kring spelvanor, fritid, skola och familj.

Lerum visar på liknande siffror och utveckling som riket och Västra Götaland, bortsett från tre indikatorer där Lerum ligger några procentenheter högre. Lerum ligger något högre än Västra Götaland och riket när det gäller:

  • "intensivkonsumtion" (de som dricker sig berusade en gång i månaden eller oftare)
  • "total årlig alkoholkonsumtion"
  • "använt narkotika senaste tolv månaderna".

Alkohol

En mångårig trend av sjunkande andel elever som dricker alkohol fortsätter. I nian är det numer färre än hälften av ungdomarna och på gymnasiet är det strax under 80 procent som har druckit alkohol senaste tolv månaderna. Även andelen som intensivkonsumerar, den totala årliga alkoholkonsumtionen och andelen som uppger att de varit berusade vid 13 års ålder eller tidigare minskar. Alkoholkonsumtion är något vanligare bland flickor än pojkar. För intensivkonsumtion och total årlig alkoholkonsumtion är däremot rollerna ombytta och det är där vanligare bland pojkar än flickor.

Det vanligaste sättet att komma över alkohol är genom en pojk- eller flickvän, kompis eller kompisars syskon.

Lerum ligger alltså något högre på både intensivkonsumtion och total årlig alkoholkonsumtion, men inte på alkoholkonsument (de som druckit alkohol någon gång senaste 12 månaderna.). Även Västra Götaland i stort ligger något högre i total årlig alkoholkonsumtion jämfört med riket. I nian ligger Lerum i sin tur ytterligare något högre än Västra Götaland. Varför Lerum ligger högre på intensivkonsumtion är något kommunen ska undersöka vidare. Intensivkonsumtion och total årlig alkoholkonsumtion följer varandra åt, då intensivkonsumenterna dricker en större mängd alkohol och oftare än de som är alkoholkonsumenter.

Narkotika

Cannabis är sedan många år den vanligaste narkotikan i både årskurs nio och på gymnasiet.
Narkotikabruket följer inte samma positiva utveckling som alkoholen (som minskar), utan är oförändrad.

Nio procent av pojkarna och fem procent av flickorna i årskurs nio i Lerum uppger att de använt narkotika någon gång under de senaste tolv månaderna. På gymnasiet är motsvarande siffra 14 procent för pojkar och nio procent för flickorna. För årskurs nio är siffran något högre än i riket och Västra Götaland. Gymnasiet däremot skiljer sig inte.

Sniffning/boffning

Att sniffa var betydligt vanligare på 70-talet än idag. Både i nian och på gymnasiet är det endast några procent som uppger att de sniffat/boffat de senaste tolv månaderna.

Både lösningsmedel och olika gaser används som sniffningsmedel.

Tobak

Andelen rökare fortsätter att minska i nian. Siffrorna för år två på gymnasiet ligger däremot på en relativt konstant nivå. Andelen pojkar i gymnasiets år två som snusar ökar. Det är vanligare att röka ibland än dagligen/nästan dagligen, medan när det gäller snus är det vanligast att snusa dagligen/nästan dagligen. Rökning är vanligare bland flickor än pojkar, medan könsfördelningen vad gäller snusning är det omvända.

I Lerum uppger elva procent av flickorna i årskurs nio och 9 procent av pojkarna att de röker. På gymnasiet röker 30 procent av flickorna och 21 procent av pojkarna.
Av pojkarna är det 10 procent som snusar i årskurs nio och 26 procent på gymnasiets år två. Av flickorna är det två procent som snusar i årskurs nio och tre procent på gymnasiet.

Cirka 20 procent av eleverna i årskurs nio uppger att de var 13 år eller yngre första gången de rökte eller snusade.

Klicka här för att ta del av rapporten.

Klicka här för tabeller för grundskolans år 9.

Klicka här för tabeller för gymnasiets år 2.

Kontakt

Gunilla Henningsson, Utvecklingsledare brotts- och drogförebyggande arbete Lerums kommun, 0302-52 16 79, 073-684 10 84