Kommunstyrelsen säger ja till planerna för Konsumtomten

Publiceringsdatum : 2013-08-15

Debattens vågor går höga vad gäller planerna för den så kallade Konsumtomten. Den 14 augusti var ärendet på kommunstyrelsens bord för behandling. Kommunstyrelsen beslutade att ge sitt klartecken.

- På Sektor samhällsbyggnad har vi gått igenom hela ärendet och beslutsgången inför kommunstyrelsens möte, säger Maria Sigroth, chef för Sektor samhällsbyggnad.

Det planerade höghusets höjd har skapat debatt och väckt frågor. I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens möte den 14 augusti finns förklarat hur huset växt på höjden.

Mot skyn i femton våningar

I programmet för Lerums Centrum som antogs av kommunstyrelsen den 28 mars 2007 står att den aktuella tomten ska användas för centrum- och bostadsändamål.

Drygt två år senare, den 3 juni 2009, beslutar kommunstyrelsen att ge Sektor samhällsbyggnad i uppdrag att med visionsdokumentet "Vision nya Lerums centrum" som grund, upprätta plan- och samarbetsavtal, exploateringsavtal och detaljplan för området. I "Vision nya Lerums centrum" föreslås en hög byggnad på den så kallade Konsumtomten.

Den 17 mars 2010 beslutar kommunstyrelsen att genomföra samråd för detaljplan för fastigheten Torp 2:5 m fl, Bostäder väster om Häradsbron, det formella namnet för ärendet på Konsumtomten. Då är byggrätten på 15 våningar.

Konsumtomten studeras parallellt med tre inbjudna arkitekter. Den 2 februari 2011 beslutar kommunstyrelsen att förslaget från Arkitekthus ska ligga till grund för utformningen av detaljplanen. Centerpartiet reseverar sig mot beslutet.

Efter samrådet, som innehöll en byggnad med tre sammansatta byggnadsdelar som varierar i höjd mellan 10 och 15 våningar, tar kommunstyrelsen den 28 november 2012 beslut om utställning av förslaget. Utställningsunderlaget redovisar samma förslag till byggrätt som samrådsförslaget. Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Strandskydd och miljö

Höghusets närhet till Säveån har också skapat debatt. Det finns idag inget strandskydd för Konsumtomten i gällande detaljplan. I den nya detaljplanen för Konsumtomten som nu är uppe för antagande, införs strandskydd. Det betyder att allmänhetens tillgänglighet till området på fastigheten ökar och det privata området minskar.

Nu är ärendet i det så kallade antagandeskedet. Den 14 augusti sa kommunstyrelsen ja till att anta planerna för Konsumtomten och föreslår att kommunfullmäktige gör detsamma.

- Alla beslut är korrekt fattade av kommunstyrelsen i enlighet med rådande Plan- och bygglags-formalia och länsstyrelsens krav har tillgodosetts i planerna, säger sektorchef Maria Sigroth.