Många tycker till om buller

Publiceringsdatum : 2013-08-29

Lerum gör en unik satsning på 400 meter bullerskärm som producerar solvärme, projektet NOISUN. Nu har boende i det aktuella området fått svara på hur de upplever bullret i dagsläget. Intresset för att svara var stort, med en svarsfrekvens på nära 76 procent.

Resultatet av enkätundersökningen visar att många känner sig mycket störda av buller. Järnvägs- och biltrafiken pekas ut som de främsta orsakerna.
- Enligt de beräkningar som gjorts kommer bullret från järnvägen minska med mer än 10 decibel när skärmarna är på plats. Det upplevs som en halvering av bullernivån. Det innebär att de boende i området kommer att bli betydligt mindre störda av buller när bullerskärmen är på plats. Då kommer vi att göra en uppföljande enkätundersökning för att kunna utvärdera vilken effekt bullerskärmen har, säger Henrik Bengtsson, projektledare för NOISUN.

Enkäten skickades till 369 personer, varav 280 svarade. Av de som känner sig mycket störda av buller kan de viktigaste bullerkällorna i bostadsområdet rangordnas så här:

  • Järnvägstrafiken, 36,5 procent
  • Vägtrafiken, 26,3 procent
  • Grannar 9,9 procent

Enligt Trafikverket passerar genomsnittligen 172 passagerartåg och 50 godståg sträckan dagligen. De boende upplever godstågen som mest störande eftersom de utöver buller också orsakar vibrationer.

Det är Lerums kommun tillsammans med Lerum Fjärrvärme AB, Trafikverket och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som genomför projektet NOISUN. Projektet är en del av EU:s miljöprogram LIFE+. Bullerskyddet som producerar solvärme till fjärrvärmenätet blir en demonstrationsanläggning för hela EU.

Läs hela enkätstudien här. Den är på engelska.

Följ projektet på www.noisun.se.