Nu ska enskilda avlopp vid Lärjeån inventeras

Publiceringsdatum : 2013-04-19

Dåligt fungerande enskilda avlopp bidrar till övergödningen av vattendrag och riskerar att förorena dricksvattenbrunnar och badplatser. Nu ska enskilda avlopp vid Lärjeån inventeras för att se att de håller måttet.

I Lerums kommun finns cirka 3000 enskilda avlopp. Ungefär hälften bedöms i dagsläget inte uppfylla miljöbalkens krav på rening.

Miljö- och byggnadsnämnden har fattat beslut om att alla enskilda avlopp i Leråns och Lärjeåns avrinningsområden ska vara inventerade senast 2014. De vattendragen prioriteras eftersom de är mest påverkade av övergödning i kommunen.

Under 2012 inventerades alla enskilda avlopp i Leråns avrinningsområde. Under 2013 kommer cirka 40 avlopp i Lärjeåns avrinningsområde inventeras. Inventeringen kommer huvudsakligen att pågå under maj till och med september. Berörda fastighetsägare kommer att få ett informationsbrev tillsammans med en enkät, där de kan lämna uppgifter om sitt befintliga avlopp, några veckor innan inventeringstillfället.

Inventeringen innebär att miljöenheten går igenom vilken information som finns i kommunens arkiv om anläggningen och att anläggningen inspekteras på plats. Fastighetsägaren bereds möjlighet att vara med vid inspektionen. Efter inventeringen kommer varje fastighetsägare att få information om vad som framkom under inspektionen och om något behöver göras med anläggningen. Åtgärderna kan variera från små och enkla, till att man behöver bygga en helt ny anläggning.

För frågor

Miljöenheten, Sektor samhällsbyggnad
0302-52 14 64 eller 0302-52 14 92