Öppet brev till energiministern

Publiceringsdatum : 2013-05-06

Kommunstyrelsen i Lerum och Ale skriver i ett öppet brev till IT- och energiminister Anna-Karin Hatt, att förslaget till dragning av en ny kraftledning mellan Trollhättan och Stenkullen skulle få stora konsekvenser för de båda kommunernas samhällsutveckling.

2013-05-03

Öppet brev till IT-och energiminister Anna-Karin Hatt med anledning av planerad 400kV-ledning Skogssäter-Stenkullen

Hej!

Vi skriver till dig med anledning Svenska Kraftnäts planer att anlägga 400-kilovoltsledning mellan Skogssäter och Stenkullen.

Vi ställer oss till fullo bakom inriktningen att skapa ett robust stamnät men vi är djupt oroade över de konsekvenser som förslaget skulle få för Lerums och Ales samhällsutveckling om förslaget realiserades.

Svenska Kraftnät planerar att bygga ny kraftledning mellan Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun och har därför bett om synpunkter från berörda kommuner på föreslagna ledningssträckningar i upprättat samrådsunderlag. I samrådsunderlaget redovisas olika förslag på utredningsområden genom samtliga kommuner. Dessa förslag går generellt i nya ledningsgator och innebär att ny mark ska tas i anspråk. Redan idag är kommunerna belastade med ett stort antal kraftledningar och dess tillhörande anslutningspunkter, fördelat på en mängd separata stråk. Med anledning av detta krävs därför stor samordning där kommande kraftledningar förläggs i de lägen där de gör minst skada och inte begränsar de berörda kommunernas utveckling.

Både Ale kommun och Lerums kommun utgör viktiga delar i en expansiv region med Göteborg som kärna. Som grund för kommunernas fysiska planering finns ett politiskt överenskommet styrdokument som tagits fram av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Kärnvärdena i detta styrdokument, kallad Strukturbilden, utgörs av resurshushållning med fokus på att utveckla redan befintliga stukturer, så som byar och städer i närhet till större kollektivtrafikstråk. Samtidigt är mellanrummen - skogs- och jordbruksmarkerna - viktiga delar för livsmedelsproduktion, rekreation och bevarande av natur- och kulturvärden. Både efterfrågan på mark för verksamheter och bostäder ökar i kommunerna och kommer fortsättningsvis även att göra det, vilket ställer ökade krav på samordning av mark för att åstadkomma en ändamålsenlig utveckling.

Föreslagna kraftledningar står på många sätt i konflikt med kommunernas intentioner för samhällsutvecklingen. Sett ur ett längre och bredare perspektiv hindrar ytterligare ledningsstråk genom kommunerna en ändamålsenlig och samhällsekonomiskt god utveckling. Av samrådsmaterialet framgår att föreslagna utredningsområden till stor del motiveras av ekonomiska och tekniska skäl. Denna kortsiktighet, som fokuserar på anläggandet av ledningarna, är försumbar i förhållande till hur länge ledningarna kommer att finnas och de konsekvenser detta ger. De tänkta 400-kilovoltsledningarna tillför ingen nytta för kommunerna, utan får bland annat stora negativa ekonomiska konsekvenser.

Enligt Svenska Kraftnät står inte förslaget i konflikt med de berörda kommunernas översiktsplaner. Detta stämmer inte. Utredningsområdena för den planerade 400-kilovoltsledningen är utpekade för såväl kommande bostadsbebyggelse som verksamheter. I översiktsplanerna finns även utpekade områden som ska bevaras i sitt nuvarande skick då dessa har höga skyddsvärden. Utöver detta saknas även redovisning och avvägning kring andra dokumenterade värden när det gäller bland annat natur, friluftliv, kultur och vindbruk.

Kommunerna förordar därför att kraftledningen förläggs utanför kommungränserna, att kraftledningen markförläggs om den måste gå igenom kommunerna eller att befintliga kraftledningar uppgraderas så att den nya ledningen går i befintliga stolpar, alternativt parallellt med befintliga ledningar.

Vi vill bjuda in dig till våra kommuner för att på plats få se och diskutera förutsättningarna för de planerade kraftledningarna. Vi hoppas att du ser positivt på att besöka oss.

Hälsningar

Anna-Lena Holberg (M), Kommunstyrelsens ordförande i Lerum

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ale

Dennis Jeryd  (S), Kommunstyrelsens 2.e vice ordförande i Lerum

Paula Öhrn (S), Kommunstyrelsens vice ordförande i Ale