Lerums kommun gick plus 11,7 miljoner kronor förra året

Publiceringsdatum : 2014-02-26

Nu gör vi bokslut för 2013. Resultatet för Lerums kommun blev ett plus på 11,7 miljoner kronor. Exkluderar vi jämförelsestörande poster uppgår resultatet till plus 20,4 miljoner kronor.

- Vårt fokus på budgetföljsamhet har stärkts under året. Det har gett resultat och sektorerna har gjort ett jättebra jobb. Sektor lärande till exempel gick med ett underskott 2012. Under 2013 har de jobbat igen hela sitt underskott. Måltidsservice har också kommit i balans. Det innebär visserligen att vi sänker andelen ekologiska livsmedel en aning. Men i en nationell jämförelse ligger vi fortfarande på en hög nivå, med nära 30 procent ekologiska livsmedel, säger kommundirektör Håkan Pettersson.

Kommunens behov av samhällsutveckling innebar fortsatta investeringar i byggnation av förskolor, äldreboenden, och bullerdämpande åtgärder. En av de största investeringarna under 2013 var nybyggnationen av äldreboendet Nya Lundbygården i Gråbo. Tillskottet av platser, som detta medför, kommer att innebära en viktig del i arbetet med att minska kostnadsökningarna inom Sektor stöd och omsorg. Sektor stöd och omsorgs underskott under 2013 inverkade negativt på kommunens resultat, men förutsättningarna inför 2014 ser betydligt bättre ut än inför 2013.

Resultatet för 2013 innebär att kommunen når målet att tillhöra den övre fjärdedelen av Sveriges kommunkoncerner med högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare.
- De finansiella nyckeltalen uppfyller vi, liksom balanskravet. Vi har också en god måluppfyllnad. Det betyder att de mål kommunfullmäktige satt upp uppfyller vi i hög utsträckning. Och inte minst visar olika mätningar att invånarna i stor utsträckning är nöjda med vår verksamhet. Invånarna upplever tryggheten i skola och förskola som hög, för att lyfta ett exempel. Lerums kommun står sig väl, säger Håkan Pettersson.

Fakta: Jämförelsestörande poster

  • Reavinst
  • Pensionskostnad
  • Återbetalning AFA-försäkring