Ändring i plan- och bygglagen

Publiceringsdatum : 2018-06-06

Tidigare har bygglov fått verkställas samma dag det beslutats. Från den 1 juli 2018 gäller istället fyra veckors fördröjning från det att beslutet kungjorts.

För de flesta byggnationer har det ingen direkt praktisk betydelse då det också krävs startbesked före byggstart. Ändringen gäller inte heller exempelvis Attefallshus som enbart kräver bygganmälan och startbesked. Däremot påverkar det bygglov för mindre ombyggnationer – där startbesked kan ges samtidigt med bygglovsbeslut - som bygglovspliktiga altanbyggen.

Beslut om att ge bygglov, rivningslov och marklov har fram till 30 juni 2018 enligt praxis fått verkställas (påbörjas) innan beslutet har fått laga kraft. Med anledning av att förvaltningslagen ändras den 1 juli 2018 har även plan- och bygglagen reviderats. Riksdagen fattade beslut om detta den 30 maj 2018.

Ändringen i plan- och bygglagen innebär att bygglov, rivningslov och marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, även om det inte har fått laga kraft. Syftet med att, till skillnad från vad som gäller i dag, införa en sådan tidsfrist är att skapa en möjlighet att överklaga ett lovbeslut innan det får verkställas. Därigenom säkerställs att ett bygglov, rivningslov eller marklov kan bli föremål för överprövning innan det verkställs. Det här är särskilt angeläget för byggnation inom naturområden och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

När har ett ärende kungjorts? Du kan söka på fastighetsbeteckningen på webbplatsen: https://poit.bolagsverket.se

Du kan även läsa mer om den nya lagen här >> 

Frågor?

Kontakta: bygglovsenheten@lerum.se