Barn och unga ger sin syn på framtidens skolgård

Publiceringsdatum : 2020-12-04

Lerums kommun arbetar med en detaljplan för ny skola i Norra Hallsås i Lerum. Nu genomförs en dialog med barn och unga om den framtida skolgården.

Nu under början av december genomförs dialogträffar med barn och unga på olika sätt, i det samråd som pågår kring detaljplanen för skolan. Kommunen får in så många bra synpunkter och idéer till det fortsatta arbetet.

För att skapa en bra skola är det viktigt att barns och ungas behov tas tillvara när skolbyggnad, skolgård och skolvägar ska utformas. Den framtida skolan i Norra Hallsås har goda förutsättningar att erbjuda eleverna en stor, varierande och naturnära skolgård. Forskning visar att yta och vegetation på skolgårdar har en betydande roll för en varierad lek och aktiv utevistelse.

Barn spenderar en stor del av sin tid på skolan. Det gör att utemiljön behöver utformas med omsorg för att positivt bidra till utevistelse, lek och hälsa. Därför är det viktigt att barn får möjlighet att dela sina perspektiv på vad som är viktigt att tänka på vid utformningen av en ny skola. Dialogerna genomförs för att undersöka deras synpunkter och idéer på utformningen av en skolgård.

Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Det är några artiklar som har tydlig koppling till planering och byggande av skolmiljöer.

  • Artikel 3 – vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Artikel 12 – barns rätt att uttrycka sina åsikter och, med hänsyn till barnets ålder och mognad, få dem beaktade i alla frågor som berör dem.
  • Artikel 31 - barnets rätt till lek, vila och fritid.

Lerum kommun arbetar med en detaljplan för ny skola i Norra Hallsås. Skolan ska inrymma klasser från förskoleklass till årskurs 9, grundsärskola och idrottshall. Detaljplanen är nu ute på samråd. Du hittar mer information som samrådet under Mer information nedan.

På bilden: Åk 2 på Knappekullaskolan deltog genom en workshop. Teckning visar en skolgård där det bland annat finns en plats för dans, en grotta i berget och rep man kan klättra i och en rutchkana.

Barnledd gåtur på Hallsås förskola där några barn fick visa och berätta vad som är bra på deras förskolegård och vad man kan göra där, men också om det är något som inte är bra.