Bull vid bullerskyddsarbete

Publiceringsdatum : 2021-01-24

Snart börjar Trafikverkets entreprenör med grundläggningen för montering av bullerskärmar utmed norrgående körfält vid E20, Tollered.

När skärmarna är på plats kommer de att minska trafikbullret från E20.
Bullerskärmarna ska förankras i marken. Grundläggningsmetoden varierar, men på vissa platser kommer vi att behöva borra i berg.

Arbetet med grundläggningen för bullerskärmarna utmed norrgående körfält förväntas att vara klart i mars. Själva bullerskärmarna kommer på plats under våren. Arbetet med bullerskärmarna utmed södergående körfält påbörjas
sommaren 2021.