Bygglovsansökan för ny mottagningsstation i Lerum

Publiceringsdatum : 2018-09-10

Lerum Energi har lämnat in en bygglovsansökan om att få bygga en ny mottagningsstation för att säkra elförsörjningen i Lerums tätort i framtiden. Om du känner dig berörd kan du kan lämna synpunkter skriftligt till bygglovsenheten, senast den 17 september.

Lerums Energi har lämnat in en bygglovsansökan om att få bygga en ny mottagningsstation för att säkra elförsörjningen i Lerums tätort i framtiden. Platsen för den tänkta mottagningsstationen är norr om Riddarstens friluftsområde, strax norr om kraftledningen. Beslut från Miljö- och byggnadsnämnden beräknas tidigast i oktober.

Har du synpunkter kan du lämna dem skriftligt till bygglovsenheten i Lerums kommun. Synpunkterna behöver vara hos bygglovsenheten senast den 17 september. Adress: Sektor samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, 443 80 Lerum.

Informationsmöte

Måndag den 3 september klockan 18.30-20 höll kommunen ett informationsmöte för allmänheten i Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3. Annons med information om mötet publicerades i  Lerums Tidning den 29 augusti. Se även länk nederst på sidan. Drygt 100 besökare kom till mötet och ställde frågor till oss i kommunen och till Lerum Energi. Längre ner på sidan kan du läsa frågor och svar kring den planerade byggnationen av mottagningsstationen.

Bakgrund

Lerum Energi köpte, för cirka ett år sedan, mark (Aspenäs 2:830) norr om Riddarstens friluftsområde, strax norr om kraftledningen. Placeringen är vald utifrån:

  • Närhet till befintligt distributionsnät (20kV).
  • Närhet till anslutning 130kV-nät.
  • Minimerad miljöpåverkan (bullerstörningar, magnetfält, avstånd till bostäder).
  • Tillgänglig mark - inte planerad för bostäder.

Beslut om förhandsbesked vann laga kraft 2016. Våren 2018 inkom en bygglovsansökan om att bygga en mottagningsstation. Bygglovsansökan kungjordes i Lerums Tidning 10 juli 2018.

Ansökan bereds just nu på bygglovsenheten för politiskt beslut i Miljö- och byggnadsnämnden och kommer hanteras utifrån Plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Kommunens naturvårdshandläggare har granskat ärendet ur natur- och friluftsvärdeshänseende.

Beslut kommer att meddelas de som yttrat sig i frågan via brev, publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt Lerums Tidning.

Frågor och svar

1. Varför vill Lerums Energi bygga en ny mottagningsstation?

Svar: Lerum Energi har
under en längre tid varit medvetna om att i takt med att kommunen växer så
kommer det behövas en ny mottagningsstation för att ha tillräckligt med
kapacitet för att strömförsörja kommunen. Vidare har Lerum Energi i flera risk-
och sårbarhetsanalyser konstaterat att ett större haveri i vår
mottagningsstation Berg skulle kunna resultera att större delen av kommunen
skulle bli strömlös under en lång period vilket skulle vara förödande för hela
kommunen.

2. Varför placerar den nya mottagningsstationen just där?

Svar: En ny mottagningsstation måste ligga nära kraftledningen och det befintliga elnätet. Det bör heller inte ligga i direkt anslutning till bostäder. Närmsta hörnet på den aktuella tomten ligger 119 meter från närmaste bostad. Själva mottagningsstationen kommer att ligga minst 140 meter från närmsta hus. Marken där Lerum Energi önskar bygga mottagningsstationen är inte lämplig för bostäder.  Dessutom finns den aktuella marken inte med i de klassningar som Lerums kommun gjort när det gäller naturvårdsprogram eller friluftsliv. Inte heller Länsstyrelsen har klassat detta område som skyddsvärt. Vidare ligger den aktuella tomten nära en större väg vilket möjliggör transport av de tunga transformatorerna till den aktuella tomten.

3. Är strålningen farlig?

Svar: Växlande magnetfält bildas kring elektriska apparater för växelström, det vill säga apparater som drivs med ström från vägguttaget. Fälten finns även kring kraftledningar och transformatorstationer. Magnetfältets storlek beror på mängden ström som går genom ledningen. Magnetfältets styrka avtar snabbt med avståndet från källan. Det magnetfält som stationen avger till de närmast boende beräknas då vara mindre än 0,03 µT. För att sätta det i relation är det genomsnittliga magnetfältet i ett svenskt hem i tätort 0,1µT. Statens strålskyddsinstitut anger även 0,1µT som rekommenderat referensvärde för boende.

Svenska kraftnät policy för nybyggnation av ledningar: ”För helt nya växelströmsledningar är vår policy att magnetfältsnivån inte ska överstiga 0,4 μT där människor bor eller vistas varaktigt.” (Svenska kraftnät är en svensk myndighet).

4. Hur är det med bullret?

Svar: Det buller som kan förekomma kommer från stationens transformatorer. Det maximala bullret som kan förekomma från transformatorn uppgår till 82 dB om man står alldeles intill den inne i stationen. Befinner man sig 100 m från transformatorn, det vill säga i närheten av stationen utanför stängslet har ljudet, idealiskt räknat, minskat till 34 dB. Transformatorerna kommer dessutom vara inbyggda i kapslingar med betongväggar på fyra sidor om varje transformator vilket kommer dämpa ljudet ytterligare. Denna dämpning i kombination med bakgrundsljud gör att buller strax utanför stationen kommer vara mycket lågt.

5. Barn som leker i skogen – kan ni garantera att det inte finns några risker för dem?

Svar: Stationen omges med larmat elstängsel och låsta grindar. Dessutom förses hela stängselsträckningen med undergrävningsskydd som en extra åtgärd mot intrång av exempelvis barn.

6. Kungörelserna "smögs" ut?

Svar: Lerums kommuns bygglovsenhet kungjorde förhandsbeskedet strax före jul 2015 och kungjorde bygglovet mitt i semestern i år. Är det verkligen en slump? Ja, faktiskt. Lerum Energi har arbetat hårt för att få till en bygglovsansökan tidigare än det nu blev, men av olika skäl blev det inte så. Ett förhandsbesked gäller i två år från det att det vinner laga kraft, därför var det viktigt att komma in med en komplett bygglovsansökan innan förhandsbeskedet gick ut.

7. Marken köptes för sju kronor kvadratmetern. Är det verkligen ett marknadspris?

Svar: Ja, då fastigheten inte är lämplig för någon form av bebyggelse där människor ska vistas kontinuerligt är priset marknadsmässigt. Värderingen av marken gjordes av Skogssällskapet på uppdrag av Lerums kommun.

8. Jävsituation?

Svar: Chefen för bygglovsenheten sitter även som suppleant i styrelsen för Lerum Energi. Tjänstepersoner anställda av Lerums kommun har möjlighet att vara aktiva fritidspolitiker i kommunen. Bygglovsenheten är en fristående myndighet som ska följa Plan- och bygglagen. De är skyldiga att behandla alla ärenden likvärdigt, oavsett om de kommer från privatpersoner, privata företag, Lerums kommun eller Lerum Energi. Tjänstepersonen – bygglovsarkitekten - som handlägger ärendet och presenterar det för beslutande politiker i Miljö- och byggnadsnämnden är inte chefen för bygglovsenheten. Chefen för bygglovsenheten kommer inte att närvara på miljö- och byggnadsnämndens möte under det tillfälle detta ärende dras.

9. Varför har inte sakägare blivit underrättade?

Svar: Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden i underrätta kända sakägare (vanligtvis brevledes) om att en ansökan inkommit. Underrättelse ska ske om åtgärden sker utanför detaljplan eller avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse. Enligt samma paragraf kan byggnadsnämnden välja att istället underrätta sakägarna genom att kungöra i ortstidning och på kommunens anslagstavla om det är ett stort antal personer som ska underrättas.

Aktuell åtgärd ligger utanför detaljplan. Byggnadsnämnden bedömde vid ansökan om förhandsbeskedet att åtgärden påverkade ett större antal personer och valde därför att kungöra ansökan om förhandsbesked i tidningen. Efter att ansökan om bygglov inkom så gjordes samma bedömning och en kungörelsen om bygglovsansökan gjordes i tidningen.

Hade byggnadsnämnden gjort bedömningen att inte ett stort antal personer påverkades av åtgärden hade processen varit annorlunda. Då skulle nämnden ha underrättat kända sakägare (-grannar med gemensam tomtgräns, så kallade rågrannar samt grannar på andra sidan mindre gator och vägar) samt de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs och i det fallet hade byggnadsnämnden även varit skyldiga att underrätta sakägare på andra sidan Olofstorpsvägen.

10. Varför har det varit så svårt att få ut rätt handlingar från kommunen?

Svar: Att någon har fått fel eller ofullständiga handlingar från kommunen är självklart inte bra. En demokrati bygger på möjligheten till insyn. När något ska byggas finns tydliga bestämmelser för hur och när vi som invånare kan lämna synpunkter på det som ska byggas. Handlingar till ett ärende som mottagningsstationen, där det har varit en fastighet som styckas av, kräver särskild noggrannhet från kommunens kundcenter. De första handlingarna finns registrerade på Aspenäs 2:39, men bygglovshandlingarna på den nybildade fastigheten Aspenäs 2:830. Det har inte funnits någon avsikt att vilja dölja eller mörka något från kundcenter KomIns sida.

11. Varför använder man inte gasisolerade ställverk som ger mindre och kompaktare anläggning?

Det är riktigt att gasisolerade ställverk blir mindre och kompaktare. Tyvärr finns det dock en jättenackdel med den gas (SF6) som används. Den är en av våra allra mest växthusdrivande gaser och är 10 000-tals gånger giftigare än koldioxid.
Lerum Energi har i dag ingen SF6-gas i sina anläggningar. Vår tydliga inriktning är också att göra allt vi kan för att inte få in denna typ av så exceptionellt kraftigt klimatpåverkande ämnen i vår verksamhet.

12. Vad är skillnaden mellan en Mottagningsstation och ett ställverk?

En mottagningsstation innehåller olika komponenter varav ett ställverk är en komponent. Generellt finns ställverk i många typer av anläggningar. Bara Lerum Energi har närmare 400 ställverk inom sitt geografiska område.
Av denna anledning använder Lerum Energi genomgående benämningen Mottagningsstation i sin kommunikation i detta ärende.  

13. Vad kommer att hända med de träd som nu huggits ner?

Dessa kommer att plockas bort. Det finns ett lagkrav som kräver att färska barrträd plockas bort ur skogen. Detta då dessa ofta blir värdar åt främst granbarkborren som är en skadeinsekt som kan döda växande friska granar. Detta är nu viktigare än någonsin på grund av den varma sommaren som medfört att det finns fler barkborrar än vanligt.
Vi undersöker också om vi kan flytta några äldre döda träd, som barkborren inte gillar, till närliggande mark. Detta för att död ved är efterfrågat av många andra insekter och något som bidrar till den biologiska mångfalden.

14. Kommer Mottagningsstationen att byggas ut och expandera ytterligare?

Detta är osannolikt. Som exempel kan nämnas den mottagningsstation som finns i Stenkullen. Denna station är ca 50 år gammal och har inte byggts ut under dessa år.

15. Vilket magnetfält kommer Mottagningsstationen att generera?

Magnetfält uppstår i elektriska apparater och ledningar. Det som avgör storleken på magnetfältet är aktuell strömstyrka, det man mäter i Ampere. Vilken spänning som är aktuell saknar betydelse. Magnetfältet avtar också snabbt med avståndet (med kvadraten på avståndet) och mäts i enheten Tesla (µT).
Konsekvenserna av detta är att magnetfältet från en klockradio på 0.5 meters avstånd (0.14 µT) är väsentligt högre än från en stor kraftledning på 100 meters avstånd. Magnetfältet från Mottagningsstationen kommer på 100 meters avstånd att vara lägre än 0.03 µT även under höglasttid. Under stora delar av året kommer den att var ungefär 0.01 µT. Är du intresserad av att läsa mer om magnetfält rekommenderas skriften ”Magnetfält och hälsorisker” som fem svenska myndigheter gemensamt tagit fram. Denna finns att ladda ner längst ner på sidan