Förberedande arbeten för cykelväg och p-platser på Rurik Holms väg

Publiceringsdatum : 2020-05-25

Rurik Holms väg i Floda kommer få längsgående parkeringsplatser och en gång- och cykelbana. Planen är att utbyggnaden ska kunna påbörjas nästa år. Nu pågår förberedande arbeten i området, undersökningar i fält, naturvärdesinventeringar, geotekniska provtagningar och projektering bland annat.

De förberedande arbetena har påbörjats och kommer att pågå till och från under året. Arbetet kommer utföras på Rurik Holms väg och omkringliggande områden.

Detaljplanen för bostäder vid Rurik Holms väg i Floda vann laga kraft i slutet av år 2018. I år startar arbetet med att bygga ut allmän platsmark i enlighet med planen. I samband med det kommer även Säveån och områdets stabilitet ses över. Den nya detaljplanen innebär bland annat att Rurik Holms väg kommer förses med längsgående parkeringsplatser och en gång- och cykelbana. Det är förberedelserna för den delen av detaljplanen som är igång nu.

Mer information