God luftkvalitet i Lerum

Publiceringsdatum : 2019-11-11

Upprepade mätningar av luftkvaliteten i centrala Lerum förra året visar på låga halter av partiklar och kvävedioxid.

Under två månader på våren och två månader på hösten 2018 har mätningar av kvävedioxid och partiklar (PM10) i utomhusluften skett vid en mobil mätvagn som stått uppställd vid Tingshuset i Lerum intill korsningen Adelstorpsvägen och Göteborgsvägen. Syftet med undersökningarna har varit att få en bild över hur luftkvaliteten ser ut i gaturummet i centrala Lerum som påverkas av både trafiken på E20 och hårt belastade lokalvägar.

Låga halter

Resultaten från mätningarna vid Tingshuset visar låga halter av både kvävedioxid och partiklar. Med mätningarna som grund görs också bedömningen att man 2018 klarade miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. Även miljömålen för både kvävedioxid och partiklar klarades under mätperioden.

Hela rapporten kan du läsa i bifogat dokument.